حق باربری لوازم شهرداری

قانون مربوط به بيست درصد حق باربري لوازم موسسات دولتي و سازمان برنامه و شهرداريها

ماده واحده –

به وزارت اقتصاد اجازه داده مي شود از كالا و لوازم رسيده به گمركات متعلق به موسسات دولتي و سازمان برنامه و شهرداريها و همچنين لوازم آب و برق تهران و شهرستانها در صورتي كه از روي اسكله يك سره حمل شود حق باربري به ماخذ بيست درصد مقرر وصول نمايند.

قانون فوق مشتمل بر يك ماده كه لايحه آن به موجب ماده واحده مصوب ۱۳۴۲/۰۹/۲۰ تقديم شده بود پس از اظهار ملاحظات مجلس سنا در تاريخ روز دوشنبه ۱۳۴۳/۰۸/۱۸ در جلسه روز پنجشنبه ۱۳۴۳/۰۹/۰۵ به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
رييس مجلس شوراي ملي – مهندس عبدالله رياضي