قانون عضویت انجمن آب

قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در انجمن بین المللی آب.

شماره : ۶۱۴۸۰/۱۹۰   تاریخ: ۱۳۹۰/۱۰/۴

جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

عطف به نامه شماره ۷۶۶۵۶/۳۹۷۱۹ مورخ ۱۳۵۷/۰۵/۱۵ در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری  اسلامی ایران قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در انجمن بین المللی آب که با عنوان لایحه به مجلس  شورای  اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب درجلسه علنی روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۰/۰۸/۲۳ و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می گردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره : ۱۹۴۷۵۳  تاریخ: ۱۳۹۰/۱۰/۱۳
وزارت نیرو ـ نهاد ریاست جمهوری

«قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در انجمن بین المللی آب» که در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۰/۰۸/۲۳ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۹۰/۰۹/۰۹ به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۶۱۴۸۰/۱۹۰ مورخ ۱۳۹۰/۱۰/۰۴ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد.

رئیس جمهور ـ محمود احمدی نژاد

قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در انجمن بین المللی آب

ماده واحده ـ به دولت اجازه داده می شود در «انجمن بین المللی آب» به شرح اساسنامه پیوست عضویت یابد و نسبت به پرداخت حق عضویت مربوط اقدام نماید.

تبصره ـ اعمال بند (۱۷) این اساسنامه در خصوص جمهوری اسلامی ایران با رعایت اصل هفتاد و هفتم (۷۷) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.

بسم الله الرحمن الرحیم

اساسنامه انجمن بین المللی آب

۱ـ مفاهیم
در این اساسنامه و آیین نامه های تدوین شده به موجب آن، معانی اصطلاحات به شرح زیر خواهد بود:
«انجمن» به معنی «انجمن بین المللی آب» است.

«هیأت» به معنی هیأت انجمن طبق تعریف ارائه شده در بخش (۱۱) است.

«آیین نامه» به معنی کلیه آیین نامه هایی است که طبق این اساسنامه و در مواقع ضروری توسط هیأت تدوین می شود.

«شرکت» به معنی انجمن بین المللی آب شرکت با مسؤولیت محدود تضامنی ثبت شده در انگلستان (شماره ثبت ۳۵۹۷۰۰۵) است که اعضاء آن  را اعضاء کارگروه اجرائی طبق تعریف ارائه شده در بخش (۱۱) تشکیل می دهند.

«رئیس کنگره» به معنی شخصی است که هر از چند گاهی به وسیله هیأت به عنوان رئیس کنگره جهانی انجمن منصوب می شود.

«عضو حقوقی» عضوی است که مشخصات وی در بخش (۳ ـ ۴) آمده است.

«کارگروه اجرائی» انجمن در بخش (۱۲) تعریف شده است.

«مدیر اجرائی» مسؤول امور اجرائی انجمن است که مشخصات وی در بخش (۱۴) آمده است.

«عضو حاکم» به معنی عضوی است که مشخصات وی در بخش (۲ ـ ۴) آمده است.

«عضو افتخاری» به معنی عضوی است که مشخصات وی در بخش  (۶ ـ ۴) آمده است.

«عضو انفرادی» به معنی عضوی است که مشخصات وی در بخش (۴ ـ ۴) آمده است.

«عضو» به معنی فرد یا نهادی است که به عضویت انجمن پذیرفته می شود و عضویت خود را طبق اساسنامه و آیین نامه های انجمن حفظ می کند و شامل کلیه اعضاء انجمن از هر گروه می شود.
«مسؤول» به معنی هر یک از مسؤولینی است که در بخش (۱ـ۱۳) تعریف شده اند.

«نماینده رسمی» به معنی فرد یا افرادی است که توسط عضو حاکم معرفی می شود تا به نمایندگی وی در هیأت حضور یابد.

«رئیس سابق» به معنی فردی است که بلافاصله قبل از رئیس کنونی انجمن، عهده دار این مقام بوده است.

«رئیس» به معنی رئیس انجمن است که در فواصل زمانی مقرر توسط هیأت به  شرح بخش (۱۳) انتخاب می شود.

«گروه های تخصصی، شوراها، کارگروه ها، گروه های شاغل و گروه های کاری» واحدهایی می باشند که توسط انجمن تشکیل شده و در جهت پیگیری و انجام امور انجمن طبق آیین نامه ها به فعالیت می پردازند.

«عضو دانشجو» به معنی عضوی است که شرح وی در بخش (۵ ـ۴) آمده است.

«خزانه دار» به معنی خزانه دار انجمن است که در فواصل زمانی مقرر توسط هیأت به این سمت منصوب می شود.

«معاون رئیس» به معنی هر یک از معاونهای رئیس می باشد که در فواصل زمانی مقرر توسط هیأت و طبق مشخصات بخش (۱۳) انتخاب می گردد.

«کنگره جهانی» به معنی کنفرانس اصلی است که در فواصل زمانی مقرر توسط انجمن برگزار می شود.

در این اساسنامه واژه های مذکر، شامل معنی مؤنث نیز می باشد.

۲ـ نام و وضعیت

۲ـ۱ـ انجمن با نام «انجمن بین المللی آب» و یا با نام اختصاری «آی. دبلیو. ا» شناخته خواهد شد. این انجمن از ادغام «انجمن بین المللی کیفیت آب» و «انجمن بین المللی تأمین آب» به  وجود آمده است.

۲ـ۲ـ انجمن یک انجمن غیرشرکتی، غیردولتی و غیرانتفاعی است که از جمع اعضاء آن تشکیل شده است.

۲ـ۳ ـ دفتر اصلی انجمن در کشور انگلستان مستقر می باشد و فعالیت های خود را طبق قانون انگلستان انجام می دهد.

۲ـ۴ـ هرگاه هیأت ضروری یا اقتضاء بداند فعالیت های روزمره انجمن توسط شرکت و به نمایندگی از طرف انجمن و هیأت انجام خواهد شد.

۳ـ اهداف، فعالیت ها و اختیارات

۳ـ۱ـ اهداف تشکیل انجمن عبارتند از :

الف) ـ پیشبرد آموزش علوم و شیوه های مدیریت آب به مردم.

ب) ـ پیشرفت آموزش، مطالعه و تحقیق در زمینه مدیریت آب در جهت منافع عام و انتشار نتایج مفید این تحقیقات.

۳ـ۲ـ انجمن از طریق فعالیت های زیر، تحقق اهداف خود را پیگیری می نماید.

الف) ارائه خـدمات مشاوره ای در زمیـنه سیاستـگزاری و توصیـه های  عمـومی به سازمانهای بین المللی که در امور مدیریت منابع، بهداشت عمومی و محیط زیست به فعالیت می پردازند.

ب) ارتقاء سطح تبادل اطلاعات از طریق فعالیت های مشترک و گروهی بین کارشناسان در زمینه تحقیق، آموزش، مهندسی و مدیریت

پ) توسعه منبع مرکزی اطلاعات برای کمک به گسترش تحقیقات هدفمند، مدیریت آب مؤثر و شرایط محیط زیست پایدار.

ت) تشویق به کارگیری فناوری، شیوه و راهبردهای مدیریت جدید جهت ارتقاء خدمات آب و فاضلاب به منظور حفاظت از بهداشت عمومی و محیط زیست.

ث) ارتباط و یکپارچه سازی فعالیت های فنی تخصصی با امور مدیریت در جهت تدوین برنامه های مؤثر و مطمئن.

ج) یکپارچه سـازی فعالیت های مناسب آب و فاضلاب جهت تسهیل توجه جامع به چرخه آب.

چ) تشویق تحقیقات جدید و توسعه تحقیقات در زمینه های مهم که می توانند سطح بهداشت عمومی و محیط زیست را بهبود بخشند.

ح) ارتقاء سطح آگاهی عمومی در رابطه با نیاز جهانی به آب سالم و مسائل مربوط.

خ) برگزاری جلسات، فراهمایی ها و نمایشگاهها و انتشار گزارشات، مقالات و نشریات به صورت کتاب و الکترونیکی.

د) همکاری با سایر نهادهایی که اهداف یا منافع آنها طبق اهداف یا منافع انجمن باشد.

ذ) کلیه امور قانونی دیگر به صلاحدید انجمن که در راستای توسعه یا دستیابی به  هریک و یا کلیه اهداف فوق الذکر باشد.

۳ـ۳ـ انجمن مختار است که کلیه فعالیت هایی که برای دستیابی یا توسعه اهداف ضروری یا لازم می باشد را انجام دهد.
این فعالیت ها شامل برگزاری جلسات، تولید نشریات، برقراری ارتباط از طریق رسانه های الکترونیکی یا سایر رسانه ها، تدوین اعلامیه در رابطه با سیاستگزاری و همکاری با سایر سازمان ها می باشد اما محدود به آنها نمی باشد.

۴ـ عضویت
۴ـ۱ـ انجمن دارای گروه های عضویت زیر می باشد:

۴ـ۱ـ۱ـ اعضاء حاکم

۴ـ۱ـ۲ـ اعضاء حقوقی

۴ـ۱ـ۳ـ اعضاء انفرادی

۴ـ۱ـ۴ـ اعضاء دانشجویی

۴ـ۱ـ۵ ـ اعضاء افتخاری

۴ـ۲ـ اعضاء حاکم

هر سازمان غیرانتقاعی قانونی که هیأت آن را به عنوان نماینده بخش آب در یک منطقه خاص بشناسد، می تواند پس از تصویب طبق آیین نامه به عنوان عضو حاکم پذیرفته شود.

۴ـ۳ عضو حقوقی
هرگونه:

الف) سازمـان دولتی یا خصوصی که در زمینه تأمین، مدیریت و مقررات آب فعالیت می کند،

ب) نهاد آموزشی یا تحقیقاتی در بخش آب،

پ) پیمانکار، تولیدکننده، توزیع کننده یا مشاور در بخش آب،

ت) هر سازمان یا شخص دیگری که علاقمند به اهداف انجمن باشد،می تواند به شرط تصویب هیأت، طبق آیین نامه به عنوان عضو حقوقی پذیرفته شود.

۴ـ۴ـ عضو انفرادی

هر فردی که علاقمند به اهداف انجمن باشد می تواند به شرط تصویب طبق آیین نامه به عنوان عضو انفرادی پذیرفته شود.

۴ـ۵ ـ عضو دانشجو

هر فردی که به طور عادی در یک دانشسرا یا دانشگاه نام نویسی کرده و حداقل نیمی از دوره تحصیلی خود یا معادل آن را به فعالیت های آموزشی در زمینه مدیریت آب مشغول بوده.
توسط رئیس گروه خود توصیه شده باشد، می تواند به شرط تصویب طبق آیین نامه به عنوان عضو دانشجو پذیرفته شود.

۴ـ۶ ـ عضو افتخاری

هیأت می تواند هر فردی را که خدمات چشمگیر به انجمن و پیشبرد اهداف آن ارائه داده است، به عنوان عضو افتخاری برگزیند.
۵ ـ حقوق اعضاء

۵ ـ۱ـ حق رأی

با رعایت مفاد بـخش (۱۱ـ۳)، هر یک از اعضاء حاکم حق یک رأی در هیأت را دارا اسـت که توسط نماینده رسـمی وی قابل اعـمال است. مسـؤولین انجـمن نیـز حق رأی در هیأت را دارند ولی اعضاء حقوقی، انفرادی، دانشجویی و افتخاری فاقد حق رأی می باشند.

۵ ـ۲ـ حقوق دیگر

الف) هر عضو حاکم می تواند حداکثر دو نماینده رسمی در هیأت داشته باشد.

ب) هر عضو از مزایای عضویت که جزئیات آنها در آیین نامه مشخص خواهد شد برخوردار خواهد بود.
۶ ـ مسؤولیت اعضاء

۶ ـ۱ـ یکی از شروط عضویت پرداخت حق عضویت تعیین شده طبق آیین نامه به طور کامل در تاریخ مقرر است.

۶ ـ۲ـ هر عضوی که به  نظر هیأت:

۶ ـ۲ـ۱ـ طبق الزامات حرفه ای و استانداردهای اخلاقی عمل نکرده باشد.

۶ ـ۲ـ۲ـ فعالیت هایی را انجام داده باشد که مخرب یا مغایر اهداف و منافع انجمن باشد.

۶ ـ۲ـ۳ـ شرایط پرداخت حق عضویت را رعایت نکرده باشد.

۶ ـ۲ـ۴ـ الزاماتی را رعایت نکرده باشد که جریمه عدم رعایت آنها در آیین نامه، لغو عضویت عنوان شده باشد،عضویت وی توسط هیأت باطل می شود.

۶ ـ۳ـ اعضاء حاکم همچنین باید:

الف) اهداف و فعالیت های انجمن را در کشورها و مناطق خود ترغیب کنند.

ب) در امور و فعالیت های انجمن مشارکت فعالانه داشته باشند و هرگونه مأموریت متعارفی که توسط هیأت تعیین می گردد را انجام دهند.

پ) هرگـونه مسئولیت دیگری را که ممکن است در آیین نامه ها مشخص شود، انجام دهد.
۷ـ حق عضویت
هیأت، حق عضویت گروه های مختلف عضویت و نیز مهلت پرداخت و هرگونه مجازات برای عدم پرداخت را تعیین می کند.
۸ ـ پذیرش عضویت
هیأت، شرایط عضویت و پذیرش برای هر گروه عضویت را تعیین و آنها را در آیین نامه های انجمن درج خواهد کرد.
۹ـ شکایات
هیأت شرایط رسیدگی به شکایت اعضاء را تعیین و در آیین نامه ها درج خواهد کرد. شکایت شامل طرح سؤال در خصوص تفسیر و رعایت مفاد این اساسنامه نیز می گردد.
۱۰ـ مدیریت و اداره
ساختار مدیریت انجمن به شرح زیر است:
۱۰ـ۱ـ هیأت
۱۰ـ۲ـ کارگروه اجرائی
۱۰ـ۳ـ مسؤولین
۱۰ـ۴ـ نهادهایی که طبق آیین نامه ها توسط انجمن تأسیس می گردند.
۱۰ـ۵ ـ مدیر اجرائی و کارکنان مقر

۱۱ـ هیأت

۱۱ـ۱ـ ترکیب

ترکیب هیأت شامل نمایندگان رسمی اعضاء حاکم، مسؤولین، خزانه دار، رئیس قبلی، مدیر اجرائی و رئیس کنگره می باشد.

۱۱ـ۲ـ وظایف

الف) مدیریت امور و فعالیت های انجمن و تعهد نسبت به تخصیص اعتبار کاملاً به عهده هیأت می باشد و هیأت مسؤول اعمال تمام اختیارات انجمن طبق الزامات خاص درج شده در آیین نامه ها می باشد.

ب) بدون خدشه به بند (الف) فوق، هیأت، کارگروه اجرائی به علاوه هرگونه نهاد یا واحد از جمله شرکتی را تأسیس، ترکیب آنها را مشخص، رئیس و اعضاء آنها را معرفی و هرگونه وظایفی را که صلاح بداند به آنها واگذار خواهد کرد.

پ) هیأت هر از چند گاهی اساسنامه را بازنگری و اصلاح خواهد کرد.

ت) هیأت هر از چند گاهی آیین نامه های مربوط به امور انجمن را تدوین و منتشر خواهد کرد.

۱۱ـ۳ـ رأی گیری

الف) تنها نمایندگان رسمی اعضاء حاکم و مسؤولین حق رأی در هیأت را دارند. هر عضو حاکم تنها یک رأی درهیأت دارد.

ب) کلیه آراء به  صورت حضوری و بدون حق وکالت اخذ خواهند شد.

پ) جز در مواردی که به گونه دیگری در این اساسنامه قید شده است، تصمیم گیری در خصوص مسائلی که در جلسه هیأت مطرح می شود براساس رأی اکثریت نسبی اعضاء حاضر در جلسه خواهد بود.
در صورت تساوی تعداد آراء، رئیس هیأت حق رأی دوم یا رأی غالب را خواهد داشت.

۱۱ـ۴ـ شیوه عمل

الف) هیأت زمان و مکان جلسه خود را تعیین خواهد کرد مگر اینکه این جلسه در زمان برگزاری یک کنگره جهانی باشد.
همچنین هیأت در زمانهایی که رئیس انجمن تعیین و یا حداقل یک دوم تعداد کل اعضاء حاکم توافق  کنند تشکیل خواهد شد مشروط بر اینکه حداقل سه ماه قبل از آن تاریخ، اطلاعیه آن صادر شده باشد.

ب) جلسه هیأت با حضور حداقل یک سوم کل اعضاء حاکم رسمیت خواهد یافت.

پ) در صورت عدم حـضور حدنصـاب یا چنانچه رئیس انجمن تشخیص دهد که جلسه هیأت به حد نصاب خود نخواهد رسید، کارگروه اجرائی مجاز خواهد بود از طریق رأی حد نصاب اعلام کند که مسائل مندرج در دستور کار جلسه هیأت برای امور انجمن مهم می باشند.
در این صورت هیأت می تواند برای بررسی مسائل مزبور تشکیل جلسه دهد و تصمیمهای آن منوط به تصویب اکثریت اعضاء حاکم خواهد بود.

ت) هیأت می تواند آیین کار خود را وضع نماید و هر از چندگاهی تمام یا بخشی از آن را اصلاح، تغییر، اضافه یا حذف نماید.

ث) هیأت می تواند در آیین نامه ها، رویه های لازم برای هدایت فعالیتها را از طریق پست از جمله پست الکترونیکی تجویز نماید.

۱۲ـ کارگروه اجرائی

۱۲ـ۱ـ ترکیب

الف) کارگروه اجرائی مرکب از مسؤولین،خزانه¬دار، رئیس کنگره جهانی آینده، رئیس سابق انجمن، مدیر اجرائی و حداکثر پنج عضو دیگر که توسط هیأت طبق آیین نامه انتخاب می شوند، می باشد.

ب) پستهای خالی طبق آیین نامه ها تکمیل خواهند شد.

پ) کارگروه اجرائی می تواند هر از چندگاهی افرادی را دعوت به مشارکت در فعالیتهای کارگروه (بدون حق رأی) نماید.

۱۲ـ۲ـ وظایف

الف) وظایف کارگروه اجرائی به شرح زیر می باشد:

۱ـ مدیریت، ارائه گزارش و مشاوره در امور انجمن و شرکت و جوابگویی در مورد امور مالی، اداری و فنی که توسط هیأت به آن واگذار شده است.

۲ـ ارائه گزارش مالی انجمن و شرکت با همکاری خزانه دار در هر جلسه هیأت برای تصویب آن.

ب) اعضاء کارگروه اجرائی می توانند به عنوان مدیران شرکت منصوب شوند و در مقابل فعل یا ترک فعل خود در قبال هیأت پاسخگو و مسئول خواهند بود.

۱۲ـ۳ـ شیوه عمل

الف) کارگروه اجرائی در فواصل مشخص شده در آیین نامه ها جلسه ای را برگزار خواهد کرد. کار گروه اجرائی می تواند در زمانی که رئیس ضروری می داند یا هنگامی که حداقل سه عضو کار گروه اجرائی به صورت کتبی و حداقل شش هفته قبل از تاریخ تشکیل جلسه از اعضاء دیگر درخواست نمایند نیز تشکیل جلسه دهد.

ب) حد نصاب جلسه کارگروه اجرائی، حضور پنج عضو می باشد.

پ) تصمیم گیری براساس رأی اکثریت نسبی حاضرین خواهد بود. در صورت برابری آراء، رئیس، حق رأی دوم یا غالب را خواهد داشت.

۱۳ـ مسؤولین و سایر مقامات

۱۳ـ۱ـ مسؤولین عبارتند از :

۱۳ـ۱ـ۱ـ رئیس

۱۳ـ۱ـ۲ـ دو معاون رئیس

۱۳ـ۲ـ سایر مقامات

سایر مقامات توسط هیأت، طبق شرایط مندرج در آیین نامه ها انتخاب می شوند.

۱۳ـ۳ـ انتخابات

الف) طبـق آیین نامه، مسؤولین، انـتخاب و سایر مقـامات و اعضـاء کارگروهها منصوب می گردند.

ب) نامزدهای مقام ریاست انجمن از بین اعضائی خواهند بود که واجد یک یا چند شرط زیر (جز در شرایط غیرعادی) می باشند:

۱ـ حداقل دو سال خدمت طی سالهای اخیر در کارگروه اجرائی.

۲ـ معاون رئیس فعلی.

۳ـ عضو کنونی شورای راهبردی یا عضو قبلی شورای علمی و یا شوراهای مدیریتی و سیاستگزاری با حداقل چهار سال سابقه خدمت متوالی در ترکیبی از شوراهای مذکور.

پ) با رعایت محدودیت دوره انتصاب، نامزدهای پست معاون توسط اعضاء حاکم معرفی خواهند شد.

ت) پس از انتخاب، یک مسؤول، دیگر نماینده عضو حاکم خود نمی باشد و این عضو باید شخص دیگری را به عنوان جایگزین وی معرفی کند.

۱۳ـ۴ـ دوره تصدی

الف) هر دوره تصدی به مدت دو سال است که همزمان با جلسات هیأت می باشد. هر مسؤول تنها یک دوره خدمت خواهد کرد مگر آنکه در شرایط استثنائی، هیأت وی را برای دوره دیگر انتخاب نماید.

ب) در صورت توافق هیأت، خزانه دار می تواند در دو دوره متوالی در سمت خود باقی و یا در شرایط استثنائی طی یک یا چند دوره دیگر خدمت کند. دوره انتصاب سایر مقامات در آیین نامه ها قید خواهد شد.

پ) کـارگروه اجرائی هیأت را در مورد استثنائات دوره تصدی عادی راهنمایی خواهد کرد.

۱۳ـ۵ ـ رئیس

الف) رئیس، مقام اصلی و سخنگوی انجمن است و تحقق اهداف آن را ترغیب خواهد کرد.

ب) رئیس، ریاست تمامی جلسات هیأت و کارگروه اجرائی را به عهده خواهد داشت و مسؤول تضمین اجرای تصمیمات هیأت و کارگروه اجرائی خواهد بود.

پ) رئیس به اعتبار سمت خود، یکی از اعضاء تمام نهادهای انجمن می باشد.

ت) در صورت فوت، استعفاء، غیبت یا ناتوانایی رئیس:

۱ـ معاون ارشد جایگزین وی می گردد یا

۲ـ در صورت عدم توانایی معاون ارشد، معاون دیگر این وظایف را به عهده خواهد گرفت یا

۳ـ در صورت معذوریت هر دو معاون، رئیس سابق انجام وظیفه خواهد کرد، یا

۴ـ در صورت عدم توانایی رئیس سابق، هیأت یکی از اعضاء خود را برای این منظور انتخاب خواهد کرد.

۱۳ـ۶ ـ معاونها

الف) هر یک از معاونها باید رئیس را در انجام وظایف خویش یاری نماید.

ب) در مواقع ضروری هر یک از معاونها وظایف رئیس را انجام خواهد داد.

پ) معاون رئیس ارشد شخصی خواهد بود که بیشترین آراء را در انتخاب معاون رئیس کسب کرده باشد.

۱۳ـ۷ـ پستهای خالی

چنانچه سمت های معاون رئیس، ریاست کنگره یا خزانه دار طی دو جلسه هیأت خالی بماند، رئیس با مشورت کارگروه اجرائی، یکی از اعضاء هیأت را تا زمان برگزاری جلسه بعدی، جایگزین آنها خواهد کرد.

۱۴ـ مدیر اجرائی و کارکنان مقر

۱۴ـ۱ـ کارکنان مقر شامل مدیر اجرائی و هریک از کارکنان و ساختار اداری می گردند که هر از چند گاهی توسط هیأت مشخص می شوند.

۱۴ـ۲ـ مدیر اجرائی توسط کارگروه اجرائی منصوب می شود و از طریق کارگروه اجرائی جوابگوی هیأت خواهد بود.
وی طبق آیین نامه و شرایط تعیین شده توسط هیأت، مسؤول اجرائی اصلی انجمن خواهد بود.
وی مسؤولیت فعالیت های روزمره انجمن را به عهده خواهد داشت و سوابق آن را به ثبت می رساند.
وی مسؤول ثبت دفاتر مالی انجمن می باشد و کمکهای مالی را دریافت وجوه انجمن را طبق تصمیم های هیأت خرج خواهد کرد.
۱۴ـ۳ـ مدیر اجرائی به اعتبار سمت خود، عضو تمام واحدهای انجمن خواهد بود.

۱۴ـ۴ـ چنانچه پست مدیر اجرائی خالی شود، رئیس، شخص مناسبی را تا زمان برگزاری جلسه کارگروه اجرائی و انتصاب جدید، انتخاب خواهد کرد.

۱۵ـ امور مالی

۱۵ـ۱ـ وجوه انجمن به نام انجمن یا هر نام دیگری که هیأت تعیین خواهد کرد نگهداری و هیچ پرداختی مجاز نخواهد بود مگر آنهایی را که هیأت تصویب کند.

۱۵ـ۲ـ هیأت باید اطمینان حاصل کند که دفاتر حسابداری به روز و مرتب می باشند.

۱۵ـ۳ـ هیأت، حسابرسهایی را انتخاب خواهد کرد که عضو هیأت نباشند و وظیفه آنها بررسی و تأیید
دفاتر و حسابهای سالیانه انجمن و شرکت خواهد بود.
این حسابها باید تا تاریخ ۳۱ دسامبر (۱۰ دی ماه) هر سال یا هر تاریخ دیگری که توسط هیأت
مشخص می گردد ارائه شوند.
۱۵ـ۴ـ خزانه دار در هر جلسه هیأت و کارگروه اجرائی، موارد زیر را ارائه خواهد کرد:

الف) گزارش مالی از فعالیتهای انجمن از تاریخ جلسه قبلی هیأت به همراه نسخه ای از حساب های ممیزی شده سالانه

ب) پیش بینی درآمد و هزینه های دوره بعدی بین جلسه کنونی و جلسه بعدی هیأت.

۱۶ـ مسؤولیت ها

۱۶ـ۱ـ در صورتی که اقامه دعوی یا دفاع حقوقی به نمایندگی از انجمن یا در جهت منافع انجمن و به هر دلیل دیگری لازم باشد هیأت اختیار اقامه دعوی یا دفاع از سوی مدیر اجرائی و یا هر مسؤول انجمن را دارد.

۱۶ـ۲ـ انجمن، اعضاء هیأت و اعضاء کارگروه اجرائی را در قبال مسؤولیت های شخصی یا زیانهای  وارده طی انجام وظیفه آنها مصون می دارد مشروط بر اینکه این مسؤولیت یا زیان، ناشی از عملکرد صحیح طی انجام وظیفه با توافق و دستور هیأت باشد.

۱۷ـ اصلاح اساسنامه

۱۷ـ۱ـ پیشنهاد اصلاح اساسنامه انجمن (از جمله پیشنهاد ادغام انجمن با هر نهاد مشابه) می تواند توسط هیأت یا هر یک از اعضاء آن ارائه گردد.

۱۷ـ۲ـ اصلاحات معمولاً فقط در جلسه هیأت مطرح خواهد شد.

۱۷ـ۳ـ متن اصلاح پیشنهادی باید به صورت کتبی به رئیس و مدیر اجرائی ارائه گردد.
آنها باید مطمئن شوند که این پیشنهاد در دستور کار جلسه بعدی هیأت قرار گیرد مشروط بر اینکه اطلاعیه مربوط به برگزاری جلسه هیأت که در آن پیشنهاد اصلاح اساسنامه رسیدگی خواهد شد، حداقل سه ماه قبل صادر شود.

متن اصلاحیه باید حداقل یک ماه قبل از جلسه بین اعضاء هیأت توزیع شود.

۱۷ـ۴ـ هرگونه پیشنهاد اصلاحی این اساسنامه باید به رأی گذاشته شود و حداقل نیمی از مجموع اعضاء حاکم باید شخصاً توسط نماینده رسمی خود یا از طریق ارسال نامه پستی طبق آیین نامه، رأی خود را اعلام نمایند.
هر پیشنهاد باید حداقل دوسوم مجموع آراء را کسب کند تا به تصویب برسد. اصلاحیه در زمانی که هیأت مشخص خواهد کرد به اجراء گذاشته خواهد شد.

۱۸ـ انحلال انجمن

۱۸ـ۱ـ پیشنهاد انحلال انجمن طبق مفاد بخش (۱۷) اساسنامه و مانند پیشنهاد اصلاح اساسنامه بررسی خواهد شد.

۱۸ـ۲ـ در صورت انحلال انجمن، هرگونه سرمایه انجمن به هر شکلی که باشد:

الف) در صورتی که شرکت هنوز هم به فعالیت خود ادامه بدهد، به شرکت انتقال خواهد یافت.

ب) اگر شرکت منحل شده باشد یا پیشنهاد انحلال آن ارائه شده باشد، مانند سرمایه شرکت در مورد آن عمل خواهد شد.
یعنی به نهاد خیریه دیگر اهداء و یا انتقال خواهد یافت که اهداف مشابهی با انجمن و شرکت داشته باشد و از تقسیم درآمد یا اموال خود بین اعضاء جلوگیری کند یا آن را محدود ساخته است.
نهاد یا نهادهای مزبور توسط هیأت در زمان انحلال یا پیش از آن تعیین می گردد و چنانچه شرایط فوق الذکر تحقق نیابد، سرمایه انجمن به یک نهاد خیریه دیگر انتقال خواهد یافت.

قانون فوق مشتمل  بر ماده واحده و یک تبصره منضم به متن اساسنامه در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۰/۰۸/۲۳ مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۳۹۰/۰۹/۰۹ به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی