آژانس انرژيهای تجديدپذير

قانون عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در آژانس بين‌المللي انرژيهاي تجديدپذير

ماده واحده ـ به دولت اجازه داده مي‌شود در «آژانس بين‌المللي انرژيهاي تجديد‌پذير» عضويت يابد و نسبت به پرداخت حق عضويت مربوط، اقدام نمايد.

تبصره ـ در مورد ماده (۱۶) «حل و فصل اختلافات» با رعايت اصل يكصد و سي و نهم (۱۳۹) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران اقدام مي‌شود.

بسم‌الله الرحمن الرحيم

اساسنامه آژانس بین‌المللی انرژیهای تجدیدپذیر

طرفهاي این اساسنامه :

با تمايل به ترغيب به كارگيري و استفاده همه جانبه و روز افزون از انرژي تجديدپذير به منظور توسعه پايدار،

با الهام از اعتقاد راسخ خود به فرصتهاي فراوان فراهم شده از طريق انرژيهاي تجديدپذير براي مورد بحث قرار دادن و کاهش تدريجي مشکلات امنيت انرژي و قيمتهاي ناپايدار انرژي،

با اعتقاد به نقش کليدي كه انرژيهاي تجديدپذير مي‌تواند در کاهش غلظت گازهاي گلخانه‌اي در جو داشته باشد و بدينوسيله به ايجاد ثبات سامانه(سيستم) آب و هوايي ياري رساند و امکان يك انتقال پايدار، ايمن وآرام به‌سوي كاهش كربن در اقتصاد را در پي داشته باشد،

با تمايل به ارتقاء اثر مثبتي كه فناوريهاي انرژي تجديدپذير مي‌تواند در تحريك رشد اقتصادي پايدار و اشتغال‌زايي داشته باشد،

در اثر ايجاد انگيزه به‌وسيله توان بالقوه عظيم انرژي تجديدپذير در فراهم کردن دسترسي پراکنده به انرژي، به‌ويژه درکشورهاي درحال توسعه و دسترسي به انرژي براي مناطق و جزاير دوردست و دور افتاده،

با ابراز نگراني از اثرات منفي جدي كه استفاده از سوختهاي فسيلي و استفاده نامناسب از سامانه (سيستم)هاي زيست‌ توده قديمي مي‌تواند بر سلامتي داشته باشد،

با اعتقاد به اين‌كه انرژي تجديدپذير به همراه بهره‌وري ارتقاءيافته انرژي مي‌تواند افزايش بيش از حد پيش‌بيني‌شده از نيازهاي جهاني انرژي در دهه‌هاي آينده را به ميزان بسيار زيادي تحت پوشش قرار دهد،

با تأييد تمايل خود به ايجاد يک سازمان بين‌المللي براي انرژي تجديدپذير که همكاري بين اعضاي خود را تسهيل مي‌نمايد و در عين حال تعامل نزديک با سازمانهاي موجود برقرار مي‌نمايد که استفاده از انرژي تجديدپذير را ترغيب مي‌كند؛

به شرح زير توافق نموده‌اند :

ماده۱ـ تأسيس آژانس

الف) بدينوسيله طرفهاي اين اساسنامه، آژانس بين‌المللي انرژيهاي تجديدپذير را (که از اين پس آژانس ناميده مي‌شود) طبق قيود و شرايط ذيل ايجاد مي‌نمايند.

ب) آژانس براساس اصل برابري همه اعضاي خود بنا نهاده شده است و به حقوق حاكميت و صلاحيتهاي اعضاي خود در اجراي فعاليتهاي خويش احترام لازم را مي‌گذارد.

ماده۲ـ اهداف

آژانس به كارگيري گسترده و روز افزون و استفاده پايدار از تمامي اشكال انرژيهاي تجديدپذير را با در نظر گرفتن موارد زير ارتقاء خواهد داد :

الف) اولويتهاي ملي و داخلي و منافع حاصل از دستيابي همزمان به انرژيهاي تجديدپذير و اقدامات بهره‌وري انرژي، و

ب) سهم انرژيهاي تجديدپذير در حفظ محيط‌زيست از طريق کاهش فشار بر منابع ‌طبيعي و کاهش جنگل‌زدايي به ويژه جنگل‌زدايي مناطق گرمسيري، کاهش بيابان‌زايي، و از بين رفتن تنوع‌زيستي، براي محافظت از شرايط آب و هوايي، رشد اقتصادي و همبستگي اجتماعي از جمله کاهش فقر و توسعه پايدار، دستيابي به عرضه انرژي و تأمين امنيت آن، توسعه منطقه‌اي و مسؤوليت بين نسلها

ماده۳ـ تعريف

در اين اساسنامه اصطلاح «انرژي تجديدپذير» به معناي تمامي انواع انرژي حاصل از منابع تجديدپذير در حالت پايدار مي‌باشد که از جمله شامل موارد زير مي‌باشد :

۱ـ انرژي زيستي

۲ـ انرژي زمين‌گرمايي

۳ـ برق‌آبي

۴ـ انرژي اقيانوسي از جمله جزر و مد، موج و انرژي حرارتي اقيانوسي

۵ ـ انرژي خورشيدي و

۶ ـ انرژي بادي

ماده۴ـ فعاليتها

الف) آژانس به­عنوان يك قطب برتر براي فناوري انرژيهاي تجديدپذير و عامل تسهيل‌كننده و سازمان‌دهنده، فراهم‌كننده تجربه براي سياستها و کاربردهاي عملي، حامي تمام مواردي که مرتبط با انرژيهاي تجديدپذير مي‌باشد و کمک‌كننده به کشورها براي بهره‌مندي از توسعه کارآمد و انتقال دانش و فناوري، فعاليتهاي ذيل را انجام مي‌دهد :

۱ـ آژانس به ويژه براي بهره‌مندي اعضاي خود موارد زير را انجام خواهد داد :

الف ـ تجزيه و تحليل و نظارت غيرالزام‌آور بر سياستهاي اعضاء ، نظام‌مند نمودن فعاليتهاي فعلي انرژيهاي تجديدپذير از جمله دستورالعمل‌هاي سياستي، مشوقها، روشهاي سرمايه‌گذاري، بهترين رويه‌ها، فناوريهاي در دسترس، سامانه(سيستم)ها و تجهيزات يكپارچه و عوامل موفقيت و عدم موفقيت

ب ـ آغاز بحث و تضمين تعامل با ساير سازمانهاي دولتي و غيردولتي و شبکه‌هايي در اين زمينه و ساير زمينه هاي مرتبط

پ ـ تأمين كمك و توصيه خط مشي مرتبط براي اعضاي خود براساس درخواست آنها، مورد توجه قراردادن نيازهاي خود آنها، و تشويق مباحث بين‌المللي در زمينه خط‌مشي‌انرژيهاي تجديدپذير و شرايط چارچوب مربوط به آن

ت ـ بهبود انتقال دانش و فناوري مرتبط و ارتقاء توسعه ظرفيت و صلاحيت داخلي در كشورهاي عضو از جمله تعاملهاي لازم

ث ـ پيشنهاد ظرفيت‌سازي از جمله تعليم و تربيت به اعضاي خود

ج ـ ارائه توصيه به درخواست اعضاي خود در زمينه تأمين مالي براي انرژيهاي تجديدپذير و حمايت از کاربرد سازو كارهاي مرتبط

چ ـ تشويق و ترغيب تحقيق از جمله در مورد موضوعات اجتماعي ـ اقتصادي و تحكيم شبکه‌هاي تحقيقاتي، تحقيقات مشترک، توسعه و گسترش فناوريها

ح ـ فراهم نمودن اطلاعات درخصوص توسعه و گسترش استانداردهاي فني ملي و بين‌المللي در ارتباط با انرژيهاي تجديدپذير براساس درک دقيق از طريق حضور فعال در نشستهاي مرتبط

۲ـ به علاوه، آژانس اطلاعات را توزيع و آگاهي عمومي را در خصوص منافع و توان بالقوه عرضه شده از طريق انرژيهاي تجديدپذير افزايش خواهد داد.

ب) آژانس در اجراي فعاليتهاي خود موارد زير را انجام خواهد داد :

۱ـ عمل كردن طبق اهداف و اصول سازمان ملل‌متحد براي توسعه صلح و همکاري بين‌المللي و طبق سياستهاي سازمان ملل متحد براي پيشبرد توسعه پايدار

۲ـ تخصيص منابع خود به گونه‌اي كه از مصرف بهينه آنها از نظر توجه مناسب به تمامي اهداف خود و انجام فعاليتهاي خود براي دستيابي به بيشترين منافع ممکن براي اعضاي خود و در تمام مناطق جهان، با در نظر گرفتن نيازهاي خاص کشورهاي درحال توسعه و مناطق و جزاير دور دست و دور افتاده اطمينان حاصل شود.

۳ـ همکاري نزديک و تلاش براي ايجاد ارتباطات سودمند متقابل با سازمانها و مؤسسات موجود به‌منظور جلوگيري از تکرار غيرضروري كار و ايجاد و استفاده مفيد و مؤثر از منابع و فعاليتهاي در حال انجام به وسيله دولتها، ساير سازمانها و آژانسها که هدفشان توسعه انرژيهاي تجديدپذير مي‌باشد.

پ) آژانس موارد زير را انجام خواهد داد :

۱ـ ارائه گزارش ساليانه در خصوص فعاليتهايش به اعضاي خود

۲ـ آگاه نمودن اعضاء از توصيه راجع به خط مشي خود پس از مشخص شدن آن؛ و

۳ـ آگاه نمودن اعضاء از مشاوره‌ و همکاري با سازمانهاي بين المللي موجود و فعال در اين زمينه و نوع فعاليتهاي سازمانهاي مزبور

ماده۵ ـ برنامه کاري و پروژه‌ها

الف) آژانس فعاليتهاي خود را براساس برنامه کاري ساليانه انجام خواهد داد که به‌وسيله دبيرخانه تهيه شده، توسط شورا بررسي گرديده و توسط مجمع پذيرفته شده است.

ب) آژانس مي‌تواند علاوه بر برنامه کاري خويش پس از مشاوره با اعضاي خود و در صورت عدم توافق، پس از تصويب مجمع، پروژه‌هاي آغاز شده و تأمين مالي شده توسط اعضاء را به شرط دسترسي به منابع غير مالي آژانس، انجام دهد.

ماده۶ ـ عضويت

الف) عضويت براي کشورهايي که عضو سازمان ملل متحد مي‌باشند و براي سازمانهايهمگرايي اقتصادي بين دولتي منطقه‌اي علاقمند و قادر به فعاليت طبق اهداف و فعاليتهاي مقرر در اين اساسنامه آزاد است براي احراز شرايط عضويت در آژانس، يک سازمان همگرايي اقتصادي بين‌دولتي منطقه‌اي بايد توسط کشورهاي مستقل تشکيل شده باشد، که حداقل يکي از آنها عضو آژانس باشد و کشورهاي عضو آن صلاحيت خود را حداقل در يکي از موضوعات در حيطه فعاليت آژانس به آن سازمان واگذار كرده باشند.

ب) کشورها و سازمانهاي همگرايي اقتصادي بين‌دولتي منطقه‌اي مزبور :

۱ـ با امضاي اين اساسنامه و توديع سند تصويب، به عضو اصلي آژانس تبديل خواهند شد.

۲ـ با توديع سند الحاق پس از اين كه درخواست عضويت آنها تصويب شود، به‌عنوان اعضاي فرعي آژانس تلقي خواهند شد. چنانچه سه ماه بعد از ارسال درخواست به اعضاء، هيچگونه مخالفتي ابراز نشده باشد، عضويت تصويب شده تلقي خواهد شد. در صورت مخالفت، درخواست توسط مجمع طبق جزء (۱) بند (ح) ماده (۹) مورد تصميم‌گيري قرار خواهد گرفت.

پ) در مورد هرسازمان همگرايي اقتصادي بين دولتي منطقه‌اي، سازمان و کشورهايعضو آن درخصوص وظايف مربوط خود در قبال انجام تعهدات خود به موجب ايناساسنامه تصميم گيري خواهند نمود. سازمان وکشورهاي عضو آن به‌طور همزمان حق اعمال حقوق از جمله حق رأي به موجب اساسنامه را ندارند.

سازمانهاي فوق الذكر در اسناد تصويب يا الحاق خود حدود صلاحيت خود را در خصوص مواردي كه در اين اساسنامه مورد حكم قرار گرفته است اعلام خواهند نمود. اين سازمانها همچنين به دولت امين اسناد، هرگونه اصلاحيه مربوط به حدود صلاحيتهاي خود را اطلاع خواهند داد.

در مورد رأي دادن در موارد مرتبط با صلاحيتشان، سازمانهاي همگرايي اقتصادي بين‌دولتي منطقه‌اي به تعداد آراء برابر با کل تعداد آراء منتسب به كشورهاي عضو خود که عضو اين آژانس نيز هستند رأي خواهند داد.

ماده۷ـ ناظرين

الف) موقعيت ناظر از طرف مجمع به موارد زير اعطاء مي‌شود :

۱ـ سازمانهاي غيردولتي و بين دولتي فعال در زمينه انرژيهاي تجديدپذير

۲ـ امضاء‌کنندگاني که اساسنامه را تصويب نکرده‌اند و

۳ـ متقاضيان عضويت که تقاضاي عضويت آنها طبق جزء (۲) بند (ب) ماده (۶) مورد تأييد قرار گرفته است.

ب) ناظرين مي‌توانند بدون داشتن حق رأي در جلسات عمومي مجمع و اركان تابعه آن شرکت نمايند.

ماده۸ ـ اركان

الف) بدينوسيله اركان زير به­عنوان اركان اصلي آژانس تأسيس مي‌شود :

۱ـ مجمع

۲ـ شورا و

۳ـ دبيرخانه

ب) مجمع و شورا مي توانند اركان تابعه‌اي را براي انجام وظايف خود كه طبق اين اساسنامه ضروري مي‌دانند به شرط تصويب مجمع، تأسيس نمايند.

ماده۹ـ مجمع

الف)

۱ـ مجمع عالي‌ترين ركن آژانس مي‌باشد.

۲ـ مجمع مي‌تواند درخصوص هر موضوعي در چهارچوب اين اساسنامه يا مرتبط با اختيارات و وظايف هر ركن پيش‌بيني شده در اين اساسنامه به بحث بپردازد.

۳ـ در خصوص هر يك از موضوعات مذكور مجمع مي تواند :

الف ـ تصميم‌گيري نمايد و به ركن مزبور پيشنهادهايي را ارائه نمايد و

ب ـ به اعضاي آژانس براساس درخواست آنها توصيه هايي را ارائه نمايد.

۴ـ به علاوه مجمع اختيار پيشنهاد موضوعاتي را براي بررسي در شورا خواهد داشت و از شورا و دبيرخانه درخصوص هر موضوع مرتبط با عملکرد آژانس، درخواست گزارش خواهد نمود.

ب) مجمع بايد از همه اعضاي آژانس تشکيل شود. جلسات عادي مجمع هر ساله برگزار مي‌گردد مگر اين كه مجمع به گونه ديگري تصميم‌گيري نمايد.

پ) مجمع شامل يک نماينده از هر عضو مي‌باشد. نمايندگان مي‌توانند همراه با مشاوران و اعضاي علي‌البدل باشند. هزينه هاي حضور هيأت‌نمايندگي را بايد عضو مربوط تقبل كند.

ت) جلسات مجمع در مقر آژانس برگزار خواهد شد مگر اين‌که مجمع به گونه ديگري تصميم‌گيري نمايد.

ث) در ابتداي هر جلسه عادي، مجمع، رئيس جلسه و مأمورين رسمي ديگري را كه ممكن است نياز باشد، با در نظر گرفتن نمايندگي جغرافيايي برابر، انتخاب خواهد نمود. آنها تا زماني که در جلسه عادي بعدي، رئيس جديد و ساير مأموران رسمي انتخاب گردند، در سمت خود باقي خواهند ماند مجمع بايد آيين كار خود را طبق اين اساسنامه اتخاذ نمايد.

ج) با رعايت بند(پ) ماده (۶) هر عضو آژانس داراي يک حق رأي در مجمع خواهد بود. مجمع درخصوص موضوعات شكلي، از طريق اکثريت نسبي اعضاي حاضر و رأي‌دهنده تصميم گيري خواهد نمود. اتخاذ تصميم درخصوص موارد ماهوي از طريق اتفاق آراء اعضاي حاضر صورت خواهد گرفت.

اگر اتفاق ‌نظر حاصل نشود، اجماع وقتي حاصل شده تلقي مي شود که بيش از دو عضو مخالف وجود نداشته باشد، مگر اين كه در اساسنامه به نحو ديگري پيش بيني شود. اگر مسأله ماهوي بودن يا نبودن موضوعي مطرح شود، موضوع مزبور ماهوي تلقي خواهد شد، مگر اين‌که مجمع با اجماع اعضاي حاضر، تصميم‌ديگري اتخاذ نمايد که اگر اجماعي حاصل نگرديد، در صورتي كه بيشتر از دو عضو مخالف وجود نداشته باشد اجماع بايد حاصل شده تلقي ‌گردد. اکثريت اعضاي آژانس، حدنصاب مجمع را تشکيل خواهند داد.

چ) مجمع با نظر اکثريت اعضاي حاضر :

۱ـ اعضاي شورا را انتخاب خواهد نمود.

۲ـ در جلسات عادي خود، بودجه و برنامه کاري آژانس را که به وسيله شورا ارائه شده است، تصويب خواهد نمود و اختيار تصميم‌گيري درخصوص اصلاحيه هاي بودجه و برنامه کاري آژانس را خواهد داشت.

۳ـ در مورد نظارت بر سياستهاي مالي آژانس، قواعد مالي و ساير موضوعات مالي و انتخاب حسابرس تصميم گيري خواهد نمود.

۴ـ اصلاحيه‌هاي اين اساسنامه را تصويب خواهد كرد.

۵ ـ در خصوص تشکيل هيأتهاي تابعه تصميم‌گيري و وظايف آنها را تصويب خواهد نمود و

۶ ـ درخصوص مجوز رأي‌گيري طبق بند (الف) ماده (۱۷) تصميم گيري خواهد نمود.

ح) مجمع با اجماع اعضاي حاضر که چنانچه اجماعي حاصل نگرديده باشد، در صورتي كه بيشتر از دو عضو مخالف وجود نداشته باشد، اجماع حاصل شده تلقي مي‌گردد :

۱ـ در صورت نياز درخصوص درخواستهاي عضويت تصميم‌گيري كند.

۲ـ آيين كار مجمع و شورا را که بايد توسط شورا ارائه گردد تأييد نمايد.

۳ـ گزارشهاي ساليانه و نيز ساير گزارشها را تصويب نمايد.

۴ـ انعقاد موافقتنامه‌هايي را در خصوص هرگونه سؤال، موضوعات يا موارد در چهارچوب اين اساسنامه تصويب نمايد و

۵ ـ در صورت عدم توافق بين اعضاي خود درخصوص پروژه‌هاي اضافي طبق بند (ب) ماده (۵) تصميم گيري كند.

خ) مجمع، مقر آژانس و مديرکل دبيرخانه را (که از اين پس مدير کل ناميده مي‌شود) با اجماع اعضاي حاضر يا چنانچه اجماع حاصل نگردد با رأي اكثريت دوسوم اعضاي حاضر و رأي دهنده، انتخاب خواهد كرد.

د) مجمع در اولين جلسه خود در صورت اقتضاء، هرگونه تصميم، پيش‌نويس موافقتنامه، مقررات و دستورالعمل‌هاي تهيه شده توسط کميسيون مقدماتي را طبق تشريفات رأي‌گيري درخصوص موضوع مربوطه مطرح شده در بند (ج) تا (خ) ماده (۹) بررسي و تصويب خواهد کرد.

ماده۱۰ـ شورا
الف) شورا متشكل از حداقل يازده و حداکثر بيست و يك نماينده از اعضاي آژانس مي‌باشد که توسط مجمع انتخاب شده‌اند. تعداد واقعي نمايندگان بين يازده تا بيست و يك نفر مطابق با عدد گرد شده برابر با يك سوم اعضاي آژانس خواهد بود كه براساس تعداد اعضاي آژانس در شروع دوره رأي‌گيري مربوط براي اعضاي شورا محاسبه مي‌گردد.
اعضاي شورا به صورت چرخشي به نحو مقرر در آيين كار مجمع و به منظور تضمين حضور مؤثر کشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه و حصول به توزيع جغرافيايي برابر و منصفانه و کارآيي فعاليت شورا انتخاب خواهند شد. اعضاي شورا براي يک دورة دوساله انتخاب خواهند شد.
ب) شورا هر شش ماه تشکيل جلسه خواهد داد و جلسات آن در مقر آژانس برگزار خواهد شد مگر اين‌که شورا تصميم ديگري اتخاذ نمايد.
پ) شورا در ابتداي هر جلسه براي دوره زماني تا شروع جلسه بعدي خود، رئيس جلسه و ديگر مأموران رسمي را از بين اعضاي خود در صورت نياز انتخاب خواهدنمود. شورا حق شرح و توضيح آيين كار را خواهد داشت. اين‌گونه آيين كار بايد جهت تصويب به مجمع ارائه شود.
ت) هر عضو شورا داراي يک حق رأي خواهد بود. شورا تصميم‌گيري درخصوص موضوعات قواعد آيين كار را با اکثريت نسبي اعضاي خود انجام خواهد داد. تصميم‌گيريها در مورد موضوعات ماهوي توسط اكثريت دو سوم اعضاي شورا صورت خواهد گرفت. اگر مسأله ماهوي بودن يا نبودن موضوعي مطرح شود، موضوع مزبور ماهوي تلقي خواهد شد مگر اينکه شورا با اكثريت دو سوم اعضاي خود تصميم‌ديگري اتخاذ كند.
ث) شورا مسؤول و جوابگو در قبال مجمع خواهد بود. شورا اختيارات و وظايفي‌را كه طبق اين‌اساسنامه به آن محول‌شده و همچنين وظايف تفويض‌شده توسط مجمع را انجام خواهد داد. در انجام موارد مزبور شورا بر طبق تصميمها و با توجه ويژه به توصيه‌هاي مجمع عمل خواهد نمود و اجراي مناسب و مداوم آنها را تضمين خواهد کرد.
ج) شورا موارد زير را انجام خواهد داد :
۱ـ تسهيل مشورت و همکاري ميان اعضاء
۲ـ بررسي پيش‌نويس برنامه کاري و بودجه آژانس و ارسال آنها به مجمع
۳ـ تصويب ترتيباتي براي جلسات مجمع از جمله تهيه پيش‌نويس دستور كار
۴ـ بررسي پيش‌نويس گزارش ساليانه درخصوص فعاليتهاي آژانس و ساير گزارشهايي که توسط دبيرخانه طبق جزء (۳) بند (ث) ماده (۱۰) اين اساسنامه تهيه گرديده و ارسال آنها به مجمع
۵ ـ تهيه هرگونه گزارشي که مورد درخواست مجمع باشد.
۶ ـ انعقاد موافقتنامه ها يا ترتيباتي با کشورها، سازمانها و آژانسهاي بين‌المللي از طرف آژانس به شرط تصويب قبلي مجمع
۷ـ مستند سازي برنامه کاري اتخاذ شده توسط مجمع به منظور اجراي آن توسط دبيرخانه و در حيطه بودجه مصوب
۸ ـ داشتن اختيار ارجاع موضوعات به مجمع جهت رسيدگي به آنها
۹ـ تأسيس اركان تابعه در صورت نياز طبق بند (ب) ماده (۸) و تصميم‌گيري در مورد وظايف و مدت زمان آنها
ماده۱۱ـ دبيرخانه
الف) دبيرخانه به مجمع، شورا و اركان تابعه‌آنها در اجراي وظايفشان کمک خواهد کرد. دبيرخانه ساير مسؤوليتهاي تفويض شده بر اساس اين اساسنامه و نيز وظايف محوله به آن از طرف مجمع يا شورا را انجام خواهد داد.
ب) دبيرخانه متشکل از مديرکل که رئيس و بالاترين مقام اجرائي آن است و تعداد كاركنان مورد نياز خواهد بود. مدير کل بايد توسط مجمع با توصيه شورا براي يک دوره زماني چهارساله که فقط يك‌بار ديگر قابل تمديد مي‌باشد، انتخاب شود.
پ) مدير کل در قبال مجمع و شورا از جمله براي انتخاب کارکنان و نيز سازمان‌دهي و عملکرد دبيرخانه پاسخگو خواهد بود. توجه بسيار خاص در استخدام كاركنان و در تعيين شرايط خدمات، ضرورت حفظ بالاترين استانداردهاي بهره‌وري، صلاحيت و يکپارچگي خواهد بود.
بايد توجه ويژه‌اي به اهميت جذب كاركنان در درجه اول از کشورهاي عضو داده شود و در صورت امکان، از تمام کشورهاي عضو با هر موقعيت جغرافيايي كه به‌طور خاص تعداد كافي كاركنان از کشورهاي در حال توسعه، را با تأكيد بر توازن جنسيتي در نظر گيرد. در تهيه بودجه، جذب كاركنان جديد پيشنهادي طبق اين اصل صورت مي‌گيرد كه تعداد كارمندان نبايد از حداقل لازم براي انجام مناسب مسؤوليتهاي دبيرخانه تجاوز كند.
ت) مدير کل يا نماينده تعيين شده او بايد بدون حق رأي در تمامي جلسات شورا و مجمع حضور يابد.
ث) دبيرخانه موارد زير را انجام خواهد داد :
۱ـ تهيه پيش‌نويس بودجه و برنامه کاري آژانس و ارسال آن به شورا
۲ـ اجراي برنامه کاري آژانس و تصميم­هاي آن
۳ـ تهيه پيش‌نويس گزارش ساليانه در خصوص فعاليتهاي آژانس و ساير گزارشهاي مورد درخواست مجمع يا شورا و ارسال آنها به شورا
۴ـ ارائه حمايت فني و اداري به مجمع، شورا و اركان تابعه آنها
۵ ـ تسهيل ارتباط بين آژانس و اعضاي آن و
۶ ـ انتشار توصيه خط مشي پس از ارائه به اعضاي آژانس طبق جزء (۲) بند (پ) ماده (۴) و تهيه گزارش در خصوص توصيه خط مشي آن براي هر يك از جلسات مجمع و شورا و ارائه آنها به مجمع و شورا. گزارش به شورا شامل توصيه خط مشي برنامه‌ريزي شده در اجراي برنامه کاري ساليانه نيز خواهد بود.
ج) مديرکل و ساير کارکنان در اجراي وظايف خود ازهيچ دولتي يا ساير منابع خارج از آژانس خواسـتار دستور نخواهنـد شد يا دسـتوري را دريافت نـخواهند نمود. آنها از هر اقدامي که ممكن است باعث تحت تأثير قراردادن موقعيت آنها به­عنوان کارکنان بين‌المللي مسؤول فقط در قبال شورا و مجمع شود، خودداري خواهند كرد.
هر عضو بايد به ويژگي منحصر به فرد بين‌المللي مسؤوليتهاي مديرکل و سايرکارکنان، احترام بگذارد و نبايد به دنبال تأثيرگذاري برآنها در اجراي مسؤوليتشان باشد.
ماده۱۲ـ بودجه
الف) بودجه آژانس بايد از طريق :
۱ـ کمکهاي اجباري اعضاي خود که براساس ميزان ارزيابي سازمان ملل متحد به نحو تعيين شده توسط مجمع مي‌باشد.
۲ـ کمکهاي داوطلبانه و
۳ـ ساير منابع ممکن
طبق قواعد مالي اتخاذ شده توسط مجمع از طريق اجماع به شکلي که در بند (چ) ماده (۹) اين اساسنامه مقرر شده است تأمين گردد. قواعد مالي و بودجه بايد بنيان مالي مستحکمي را براي آژانس تأمين و اجراي بهينه و کارآمد فعاليتهاي آژانس را به نحو تعريف شده براساس برنامه کاري تضمين كند. کمکهاي اجباري، هزينه ‌هاي فعاليتهاي کليدي و اداري را تأمين خواهد کرد.
ب) پيش‌نويس بودجه آژانس از طريق دبيرخانه تهيه و براي بررسي به شورا ارسال خواهد شد. شورا بايد پيش‌نويس مذکور را همراه با توصيه‌‌اي براي تصويب به مجمع ارسال كند يا آن را به دبيرخانه براي بررسي و ارائه مجدد عودت دهد.
پ) مجمع، حسابرس خارجي را که به مدت چهار سال تصدي سمت خواهد نمود و واجد شرايط انتخاب مجدد مي‌باشد، استخدام خواهد نمود. اولين حسابرس بايد به مدت دو سال تصدي امور را به‌عهده داشته باشد. حسابرس، حسابهاي آژانس را بررسي خواهد نمود و بررسيها و توصيه‌هاي مذكور را در صورت لزوم با توجه به بهره‌وري مديريتي و کنترلهاي مالي داخلي انجام خواهد داد.
ماده۱۳ـ شخصيت حقوقي، امتيازات و مصونيتها
الف) آژانس داراي شخصيت حقوقي بين‌المللي خواهد بود. آژانس در قلمرو هر يک از اعضاء و با رعايت قوانين ملي هر يک از اعضاء، از ظرفيت قانوني داخلي در صورت ضرورت براي اجراي وظايف و برآوردن اهداف خود برخوردار خواهد بود.
ب) اعضاء درخصوص امتيازات و مصونيت‌ها براساس موافقتنامه جداگانه تصميم‌گيري خواهند نمود.
ماده۱۴ـ روابط با ديگر سازمانها
شورا به شرط تصويب مجمع، به نيابت از طرف آژانس، مجاز به عقد موافقت‌نامه‌هايي خواهد بود كه ارتباط مقتضي با سازمان ملل متحد و ساير سازمانهايي که فعاليت آنها مرتبط با فعاليت آژانس است برقرار مي‌كند. مفاد اين اساسنامه بر حقوق و تعهدات هر عضو كه ناشي از هر معاهده بين المللي موجود باشد، تأثيري نخواهد داشت.
ماده ۱۵ـ اصلاحات و انصراف از عضويت، بازبيني
الف) اصلاحات اين اساسنامه ممکن است توسط هريک از اعضاء مطرح گردد. نسخ موثق متن هرگونه اصلاحيه پيشنهادي بايد توسط مدير کل تهيه شود و به وسيله وي حداقل نود روز قبل از بررسي آن توسط مجمع، به همه اعضاء ارسال گردد.
ب) اصلاحات، زماني براي تمامي اعضاء لازم‌الاجراء خواهد شد که :
۱ـ پس از بررسي ملاحظات ارائه شده توسط شورا در مورد هر اصلاحيه پيشنهادي، توسط مجمع تصويب شود؛ و
۲ـ بعد از آن كه تمام اعضاء طبق تشريفات قانون اساسي مربوط به خود، توافق كنند تا متعهد به اصلاحيه باشند. اعضاء رضايت خود به ملزم بودن را با توديع سند مربوط به امين اسناد موضوع بند (الف) ماده (۲۰) ابراز خواهند نمود.
پ) يك عضو مي‌تواند پس از گذشت پنج سال از تاريخ نافذ شدن اين اساسنامه طبق بند (ت) ماده (۱۹) در هر زمان طي اطلاعيه کتبي به امين اسناد موضوع بند (الف) ماده (۲۰) عضويت از آژانس انصراف دهد و امين اسناد بدون درنگ مراتب را به اطلاع شورا و كليه اعضاء خواهد رساند.
ت) انصراف از عضويت در پايان همان سالي که اظهار شود نافذ خواهدشد.خروج يک عضو از عضويت در آژانس تأثيري در تعهدات قراردادي منعقده آن به موجب بند (ب) ماده(۵) يا تعهدات مالي آن عضو در سالي كه از عضويت در آژانس انصراف مي‌دهد، نخواهد داشت.
ماده۱۶ـ حل و فصل اختلافات
الف) اعضاء هرگونه اختلاف بين خود در مورد تفسير يا اجراي اين اساسنامه را از راههاي مسالمت آميز طبق بند (۳) ماده (۲) منشور سازمان ملل متحد حل و فصل خواهند نمود و بدين منظور از طريق روشهاي اشاره شده در بند (۱) ماده (۳۳) منشور سازمان ملل متحد راه حلي را جستجو خواهند كرد.
ب) شورا مي‌تواند به هر طريقي كه مناسب مي‌داند از جمله پيشنهاد مساعي جميله خود، دعوت از اعضائي كه اختلاف دارند براي حل و فصل به انتخاب خود و توصيه محدوده زماني براي هر فرآيند توافقي به حل و فصل اختلاف كمك نمايد.
ماده۱۷ـ تعليق موقت حقوق
الف) هر عضوي از آژانس که داراي ديون معوقه بابت مشاركت مالي خود با آژانس باشد چنانچه ديون معوقه آن به ميزان كمكهاي دو سال گذشته برسد يا از آن بيشتر باشد حق رأي نخواهد داشت. با اين وجود، مجمع ممکن است به اين عضو اجازه رأي دهد درصورتي‌که متقاعد گردد که عدم پرداخت درنتيجه شرايط خارج از کنترل عضو است.
ب) عضوي که مصرانه مفاد اين اساسنامه يا هرگونه موافقتنامه منعقده توسط خود را به موجب اين اساسنامه نقض كرده است، ممکن است از اعمال امتيازات و حقوق عضويت در مجمع که به‌وسيله دوسوم اکثريت اعضاي حاضر و رأي دهنده براساس پيشنهادات شورا صورت مي پذيرد، معلق گردد.
ماده۱۸ـ مقر آژانس
مقر آژانس بايد توسط مجمع در اولين جلسه آن تعيين گردد.
ماده۱۹ـ امضاء، تصويب، لازم‌الاجراء شدن و الحاق
الف) اين اساسنامه در فراهم همايي تأسيس آژانس براي تمام کشورهاي عضو سازمان ملل‌متحد و سازمانهاي همگرايي اقتصادي بين‌‌دولتي منطقه‌اي به نحو تعريف شده در بند (الف) ماده (۶)جهت امضاء مفتوح خواهد بود. اين اساسنامه جهت امضاء تا تاريخ لازم‌الاجراء شدن، مفتوح باقي خواهد ماند.
ب) براي کشورها و سازمانهاي همگرايي اقتصادي بين‌دولتي منطقه‌اي مشخص شده در بند (الف) ماده (۶)که اين اساسنامه را امضاء نکرده‌اند، اساسنامه مذکور بعد از تصويب عضويت آنها توسط مجمع طبق جزء (۲) بند (ب) ماده (۶) براي الحاق مفتوح خواهد بود.
پ) رضايت به التزام به اين اساسنامه با توديع سند تصويب يا الحاق نزد امين‌اسناد بيان خواهد شد. تصويب يا الحاق به اين اساسنامه بايد از طريق کشورها طبق مراحل قانون اساسي مربوط آنها صورت گيرد.
ت) اين اساسنامه در سي‌امين روز پس از تاريخ توديع بيست و پنجمين سند تصويب، لازم‌الاجراء خواهد شد.
ث) براي کشورها يا سازمانهاي همگرايي اقتصادي بين دولتي منطقه‌اي که پس از لازم الاجراء شدن اساسنامه، سند تصويب يا الحاق را توديع كرده باشند، اين اساسنامه در سي‌امين روز پس از تاريخ توديع سند مربوط لازم الاجراء خواهد شد.
ج) هيچ‌گونه قيد تحديد تعهدي را براي هيچ‌يك از مقررات موضوع اين اساسنامه نمي‌توان قائل شد.
ماده۲۰ـ امين اسناد، ثبت‌، متن معتبر
الف) بدينوسيله دولت جمهوري فدرال آلمان به­عنوان امين اسناد اين اساسنامه و هرگونه سند تصويب يا الحاق تعيين مي‌گردد.
ب) اين اساسنامه بايد توسط دولت امين اسناد به موجب ماده (۱۰۲) منشور سازمان ملل‌متحد ثبت گردد.
پ) اين اساسنامه كه به زبان انگليسي تنظيم شده است بايد در بايگاني دولت امين اسناد نگهداري گردد.
ت) نسخ مصدق اين اساسنامه توسط دولت امين اسناد به دولتهاي کشورها و اركان اجرائي سازمانهاي همگرايي اقتصادي بين‌دولتي منطقه‌اي که اساسنامه را امضاء كرده‌اند يا به موجب جزء (۲) بند (ب) ماده (۶)عضويت آنها تصويب شده است، ارسال گردد.
ث) دولت امين اسناد بايد فوري به تمامي امضاء‌کنندگان اين اساسنامه، تاريخ هر توديع سند تصويب و تاريخ لازم الاجراء شدن اساسنامه را اطلاع دهد.
ج) دولت امين اسناد بايد فوري تاريخهايي را که در آن، کشورها يا سازمانهاي همگرايي اقتصادي بين دولتي منطقه‌اي بعداً عضو اين اساسنامه خواهند شد را به تمامي امضاء كنندگان و ساير اعضاء اعلام نمايد.
چ) دولت امين اسناد بايد فوري درخواستهاي جديد عضويت را به تمامي اعضاي آژانس طبق جزء (۲) بند (ب) ماده (۶) جهت بررسي ارسال نمايد.
در تأييد مراتب فوق، امضاء‌کنندگان زير كه به نحو مقتضي مجاز مي‌باشند، اين اساسنامه را امضاء نموده‌اند.
اين اساسنامه در شهر بن در تاريخ ۲۶ ژانويه ۲۰۰۹ ميلادي (۱۳۸۷/۱۰/۰۷ هجري شمسي)، به زبان انگليسي، در يک نسخه اصلي تنظيم شده است.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن اساسنامه شامل مقدمه و بيست ماده در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ ۱۳۹۱/۰۱/۲۹ مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ ۱۳۹۱/۰۲/۱۳ به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني