قانون سال مالی شرکتها

قانون سال مالی شرکتها ۱۳۵۷/۰۳/۰۳

‌ماده واحده –

از تاریخ تصویب این قانون سال مالی شرکت سهامی شیلات ایران و شرکت ملی نفت ایران وشرکت ملی گاز ایران و شرکت ملی‌ صنایع پتروشیمی ایران و شرکتهای فرعی آنها از اول فروردین ماه هر سال تا آخر اسفند ماه همان سال خواهد بود.

کلیه مقررات مغایر با این قانون لغو می‌شود قانون فوق مشتمل بر یک ماده پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز یکشنبه ۲۵۳۶/۱۰/۱۱ در جلسه روز چهارشنبه ۲۵۳۶/۰۳/۰۳ شاهنشاهی به تصویب مجلس سنا رسید.
‌رییس مجلس سنا – جعفر شریف‌ امامی