قانون خرید هواپیمای سمپاش

قانون راجع به اجازه خرید لوازم مورد نیاز چهل نفر خلبان و مکانیسین‌های هواپیماهای سمپاش اتحاد جماهیر شوروی ‌اعزامی به ایران برای مبارزه با ملخ مصوب ۱۳۴۳/۰۸/۱۸

ماده واحده – عمل وزارت کشاورزی مبنی بر تهیه لوازم مورد احتیاج پذیرایی چهل نفر خلبان و مکانیسین‌های هواپیماهای اتحاد جماهیر شوروی‌ که برای مبارزه با ملخ اعزام گردیده‌اند از محل اعتبار مربوط در سال ۱۳۴۱ تأیید می‌شود.

‌قانون بالا مشتمل بر یک ماده که لایحه آن به موجب ماده واحده مصوب ۱۳۴۲/۰۹/۲۰ تقدیم شده بود در جلسه یکشنبه ۱۳۴۳/۰۲/۲۷‌ به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

‌قانون فوق در جلسه روز دوشنبه ۱۳۴۳/۰۸/۱۸ به تصویب مجلس سنا رسیده است.