قانون اجازه خرید لوازم فنی

قانون راجع به اجازه خرید لوازم فنی مربوط به اجرای طرحهای تحقیقاتی وزارت کشاورزی بدون رعایت تشریفات مناقصه مصوب ۱۳۴۳/۱۱/۰۱

‌ماده واحده – اقدام وزارت کشاورزی مبنی بر خرید لوازم فنی و مواد مربوط به تلقیح مصنوعی به مبلغی که از پانزده هزار دلار تجاوز نکرده و در‌سال ۱۳۴۱ بدون رعایت تشریفات مناقصه مستقیماً و بی‌واسطه از کارخانجات و مؤسسات سازنده در کشورهای متحده آمریکا خریداری شده تأیید‌ می‌شود.

‌قانون بالا مشتمل بر یک ماده که لایحه آن به موجب ماده واحده مصوبه ۱۳۴۳/۰۹/۲۰ تقدیم شده و در تاریخ ۱۳۴۳/۰۹/۲۵ به تصویب مجلس سنا رسیده بود در جلسه روز پنجشنبه ۱۳۴۳/۱۱/۰۱ به تصویب مجلس شورای‌ ملی رسید.

‌رییس مجلس شورای ملی – مهندس عبدالله ریاضی