قانون صرفه‌جویی اعتبار بودجه

قانون راجع به اجازه استفاده از باقیمانده و صرفه‌جویی اعتبار منظور در ردیف ۷۰ بودجه کل کشور (‌اعتبار دفع ملخ) مصوب ۱۳۳۴/۱۲/۱۰

ماده واحده – وزارت کشاورزی مجاز است استثنائاً در سال جاری بعد از رفع احتیاجات دفع ملخ ۱۳۳۴ از باقی مانده و صرفه‌جویی اعتبار چهل‌ میلیون ریال منظور در ردیف ۷۰ بودجه سال ۳۴ کل کشور (‌اعتبار دفع ملخ) برای مبارزه با آفات نباتی و تهیه مواد اولیه و دارو جهت دفع آفات حیوانی‌و نباتی (‌در درجه اول) و تکمیل وسائل فنی دامپزشکی و دامپروری و بنگاههای کشاورزی (‌در درجه دوم) با رعایت کامل مقررات استفاده نماید.

‌تبصره – این اعتبار تا آخر خرداد ماه ۱۳۳۵ که سال مالی محسوب می‌شود قابل استفاده می‌باشد.

‌این قانون که مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره است در جلسه پنجشنبه ۱۳۳۴/۱۲/۱۰ به تصویب مجلس شورای ملی‌ رسید.
‌نایب رییس مجلس شورای ملی – امان‌ الله اردلان