قانون دفع آفات نباتی

قانون دفع آفات نباتی و حیوانی ۱۳۳۴

‌ماده اول – وزارت کشاورزی مکلف است با کلیه آفات نباتی عمومی و امراض واگیر حیوانی که در مملکت وجود داشته باشد و یا از خارج وارد‌ کشور گردد مبارزه کرده و آفات و امراض مزبور را مرتفع نموده و از میان بردارد.

‌ماده دوم – هر گاه اشخاصی خارج از برنامه مبارزات و یا علاوه بر آن مایل باشند در املاک و یا باغات خود به مبارزه با آفات نباتی و یا امراض‌حیوانی مبادرت نمایند وزارت کشاورزی مکلف است به هزینه تقاضا کننده مبارزه را انجام دهد. حقوقات ثابت کارمندان و مأمورین انجام عمل مبارزه و‌تلقیح جزء هزینه محسوب نمی‌شود.

‌ماده سوم – به وزارت کشاورزی اجازه داده می‌شود که کلیه وسایل دفع آفات نباتی و حیوانی را از قبیل دارو و سم و سمپاشی و لوازم تلقیح و غیره‌تهیه کرده و به قیمت تمام شده به علاوه ۵% به تقاضاکنندگان بفروشد. وجوهی که از بابت فروش ادویه وسایل فوق‌الذکر جمع‌آوری می‌شود در اختیار وزارت کشاورزی خواهد بود که مجدداً به همین منظور مصرف گردد.

تبصره – ورود سموم و مواد و وسایل دفع آفات همچنین کودهای شیمیایی و دارو و واکسن و سرمهای حیوانی باید با اجازه قبلی و جلب موافقت‌ وزارت کشاورزی صورت گیرد. سموم و مواد و وسایل دفع آفات همچنین دارو و واکسن و سرمهای حیوانی که در معرض فروش گذارده می‌شود بایستی نوع و موارد مصرف آنها از‌نقطه نظر فنی روی آفات و بیماریهای مختلف نباتی و حیوانی به وسیله وزارت کشاورزی تعیین و در موقع فروش حتماً به خریداران ارائه شود تا با‌اطلاع کامل از خصوصیات مصرف به خریداری آن‌ها مبادرت نمایند.

ماده چهارم – اجراء عملیات مبارزه دسته‌جمعی در نقاطی که لزوم آن از طرف وزارت کشاورزی اعلام گردد برای کلیه کشاورزان آن مناطق الزام‌ آور‌ است.

ماده پنجم – در موقع مبارزه با آفات نباتی مالکین و رعایا مکلف هستند از حیث کارگر و وسایل کار در حدود مقدورات محلی با مأمورین وزارت‌ کشاورزی کمک و تشریک مساعی نمایند.

ماده ششم – به وزارت کشاورزی اجازه داده می‌شود که در مورد مبارزه با بیماریهای سل گاوی و سقط جنین مسری (‌بروسلوز) و مشمشه که اعدام‌ دامهای مبتلا را ایجاب نماید غرامت لازم را به صاحبان دام طبق آیین‌ نامه مخصوص پرداخت نماید.

تبصره – به وزارت کشاورزی اجازه داده می‌شود که عضویت دفتر بین‌المللی بیماریهای واگیر دام را پذیرفته و حق عضویت را از اعتبارات مربوطه به‌ دفع آفات حیوانی پرداخت نماید.

ماده هفتم – کلیه قوانین و مقرراتی که با مفاد این قانون مغایرت داشته باشد ملغی است.
ماده هشتم – آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون از طرف وزارت کشاورزی تهیه و پس از تصویب هیأت وزیران به موقع اجراء گذارده خواهد شد.
ماده نهم – وزارتخانه‌های کشاورزی – دادگستری – دارایی مأمور اجرای این قانون خواهند بود.
ماده دهم – هر گاه در نتیجه تخلفات اشخاص نسبت به مقررات این قانون خساراتی متوجه دیگران شود متخلف مشمول جبران خسارات وارده‌است و هر گاه در نتیجه اهمال و مساهله کارمند و یا کارمندان دولت خسارات عمومی ایجاد شود کارمند و یا کارمندان مزبور از خدمت دولت معاف‌ خواهند شد.
به موجب قانون تمدید تبصره قانون الغاء کلیه لوایح مصوبه آقای دکتر مصدق ناشیه از اختیارات لایحه قانونی مربوط به دفع آفات نباتی و حیوانی که در‌تاریخ ۱۳۳۴/۰۳/۳۰ چهار به تصویب کمیسیونهای مشترک کشاورزی مجلسین رسیده است موقتاً قابل اجرا می‌باشد.
‌رییس مجلس سنا رییس مجلس شورای ملی
سید حسن تقی‌زاده رضا حکمت.