قانون حذف نام پست بانك

قانون حذف نام پست بانك از فهرست شركت هاي مشمول واگذاري قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي.

ابلاغيه شماره  ۵۶۵۲۴

مورخ ۱۳۹۱/۰۴/۰۷ رييس جمهور

بسمه تعالي

وزارت اموراقتصادي و دارايي

وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات

«قانون حذف نام پست بانك از فهرست شركت هاي مشمول واگذاري قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي» كه در جلسه علني روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۱/۰۲/۱۹ مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۱۳۹۱/۰۳/۱۰ به تاييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره ۱۳۷۱۵/۶۰۶ مورخ ۱۳۹۱/۰۳/۲۴ مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده است، به پيوست جهت اجراء ابلاغ مي گردد.

محمود احمدي نژاد
رييس جمهور
“قانون حذف نام پست بانك از فهرست شركت هاي مشمول واگذاري قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي “
ماده واحده- واگذاري سهام شركت پست بانك طبق قانون ” اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي، تا سقف چهل و نه درصد (۴۹%) تا پايان برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران مصوب ۱۳۸۹/۱۰/۱۵ ادامه مي يابد.
واگذاري باقيمانده سهام تا سقف هشتاد درصد (۸۰%) پس از مهلت ياد شده، منوط به تداوم كليه وظايف و مسئوليت‌هاي بانك مذكور در ارائه خدمات بانكي در مناطق كمتر توسعه يافته و روستايي توسط اين بانك و يا محول شدن آن به حداقل يكي از بانك هاي دولتي است.