قانون تمدید تأدیه بدهی

قانون تمدید مهلت تأدیه بدهی کشاورزان بابت قوانین مربوط به اصلاحات ارضی ۱۳۷۱/۰۵/۲۱

ماده واحده – کلیه کشاورزانی که در اجرای قوانین و مقررات می‌باشند و قبوض اقساطی آنها جهت وصول در اختیار بانک‌کشاورزی قرار گرفته و یا خواهد گرفت چنانچه از تاریخ تصویب این قانون تا پایان سال ۱۳۷۳ بهای قبوض را به تدریج یا دفعتاً واحده به بانک کشاورزی‌بپردازند از پرداخت هر نوع خسارات ناشی از تأخیر تأدیه معاف خواهند بود.

‌تبصره ۱ – کشاورزانی که از تاریخ ۱۳۶۵/۰۱/۰۱ تا تاریخ تصویب این قانون موفق به پرداخت هر میزان از بدهی خود شده باشند، نسبت به مبلغ‌ پرداخت شده مشمول معافیت این قانون خواهند بود.

‌تبصره ۲ – بانک کشاورزی موظف است ظرف مدت ۳ ماه از تاریخ تصویب این قانون مفاد آن را از طریق مقتضی به اطلاع کلیه بدهکاران برساند.
‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره در جلسه روز چهارشنبه ۱۳۷۱/۰۵/۲۱ مجلس شورای اسلامی‌ تصویب شده است.
‌رئیس مجلس شورای اسلامی – علی‌اکبر ناطق نوری