قانون هیأت واگذاری زمین

قانون تفسیر الحاق یک تبصره و اصلاح قانون نحوه رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد نسبت به تصمیمات و آراء هیأتهای واگذاری زمین و ستاد مرکزی در مورد اراضی کشت موقت که مورد نقض دیوان عدالت اداری واقع شده یا بشود. مجمع تشخیص ۱۳۷۸

ماده واحده : مدتهای تعیین شده برای رسیدگی و صدور رأی نهایی در مصوبه مورخ ۱۳۷۵/۱۰/۲۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام، صرفاً به منظور تسریع در انجام کار بوده و دیوان عدالت اداری و هیأتهای تجدید نظر، موضوع مصوبة مذکور، مکلفند در اسرع وقت نسبت به رسیدگی و صدور رأی نهایی و مختومه شدن کلیه شکایات واصلة مربوط به پرونده های متشکله در مهلت یک سالة اعتراض اقدام نمایند.

مصوبه فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز شنبه ۱۳۷۸/۱۱/۳۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسیده است.

اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ۱۳۷۹/۰۱/۱۵

مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص تفسیر «قانون الحاق یک تبصره و اصلاح قانون نحوه رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد نسبت به تصمیمات و آراء هیأتهای واگذاری زمین و ستاد مرکزی در مورد اراضی کشت موقت که مورد نقض دیوان عدالت اداری واقع شده یا بشود.» موضوع استفساریه:

نظر به اینکه عبارت قسمت اخیر تبصره (۱) لحاقی به قانون نحوه رسیدگی و اتخاذپ تصمیم مجدد نسبت به تصمیمات و آراء هیأتهای واگذاری زمین و ستاد مرکزی در مورد اراضی کشت موقت که مورد نقض دیوان عدالت اداری واقع شده یا بشود، مصوب ۱۳۷۵/۱۰/۲۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام، دائر بر اینکه دیوان عدالت اداری حداکثر ظرف مدت دو سال و هیأتهای تجدید نظر ظرف مدت سه سال مکلفند نسبت به شکایات و اعتراضات رسیدگی و رأی نهایی صادر نمایند.
از حیث اینکه مهلت های تعیین شده صرفاً به منظور تسریع در امر رسیدگی بوده و در صورتیکه به هر علت پرونده های مطروحه در مهلت های مقرر منجر به صدور رأی و تعیین تکلیف قطعی نگردیده، ادامه رسیدگی و صدور رأی بلامانع می باشد یا اینکه با انقضاء مهلت های تعیین شده دیوان عدالت اداری و هیأتهای تجدید نظر دیگر مجاز به ادامه رسیدگی و تعیین تکلیف پرونده های مطروحه نمی باشند، دارای ابهام بوده و نظریه های مختلف و متفاوتی در این زمینه وجود دارد که نتیجتاً موجب بلاتکلیفی و وقفه در کار گردیده است.
علی هذا، با اعلام مراتب فوق خواهشمند است نظریة تفسیری مجمع تشخیص مصلحت نظام را در این خصوص اعلام فرمایند.