قانون تفسير شهرداری ها

قانون تفسير بند ۳ ماده واحده قانون الحاق يك بند و ۳ تبصره به عنوان بند ۳ به ماده ۹۹ قانون شهرداري ها.

ماده واحده – مقصود از اصلاح حريم شهرها و محدوده تقسيمات كشوري شهرستان ها و بخش هاي تابعه مذكور در اين قانون، عبارت از اين است كه آن قسمت از حريم موجود اين شهرها كه برخلاف رعايت تقسيمات كشوري داخل در محدوده قانوني شهرستان هاي همجوار قرار گرفته است اصلاح گردد.

به گونه اي كه از تداخل حريم موجود اين شهرها در محدوده تقسيمات كشوري شهرستان هاي همجوار جلوگيري به عمل آيد.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز يكشنبه ۱۳۷۳/۰۷/۱۰ مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۱۳۷۳/۰۷/۲۰ به تاييد شوراي نگهبان رسيده است.
رئيس مجلس شوراي اسلامي – علي اكبر ناطق نور