قانون عوارض تصويبی شهرداری

قانون تعيين تكليف عوارض تصويبی شهرداريها.

شماره ۱۱۶۸۲/ ۱۸۲۹/ ق ۱۳۷۱/۱۰/۱۹

رياست جمهوري اسلامي ايران

((قانون تعيين تكليف عوارض تصويبي شهرداريها ازتاريخ ۱۳۶۱/۰۹/۰۱ لغايت ۱۳۶۶/۱۰/۱۲)) كه در اجراي بند هشتم اصل يكصد و دهم قانون اساسي در جلسه مورخ پنجشنبه ۱۳۷۱/۱۰/۰۳ مجمع تشخيص مصلحت نظام بررسي وبه تصويب رسيده به پيوست جهت اجراءابلاغ مي گردد.

رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام –اكبر هاشمي رفسنجاني

شماره ۵۰۶۸۴ – ۱۳۷۱/۱۰/۲۱

وزارت كشور

مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص ((قانون تعيين تكليف عوارض تصويبي شهرداريها از تاريخ ۱۳۶۱/۰۹/۰۱ لغايت ۱۳۶۶/۱۰/۱۲)) كه در اجراي بند هشتم اصل يكصد و دهم قانون اساسي در جلسه مورخ پنجشنبه ۱۳۷۱/۱۰/۰۳ مجمع تشخيص مصلحت نظام به تصويب رسيده و طي نامه شماره ۱۱۶۸۲/ ۱۸۲۹ / ق مورخ ۱۳۷۱/۱۰/۱۹ به رياست جمهوري واصل شده است به پيوست جهت اجراء ابلاغ مي گردد.

رئيس جمهور –اكبر هاشمي رفسنجاني

ماده واحده –كليه عوارض تصويبي شهرداريها كه از تاريخ ۱۳۶۱/۰۹/۰۱ تازمان تنفيذ نماينده ولي امر (۱۳۶۶/۱۰/۱۲) برقرارگرديده وبه علت نبودن تنفيذ و يا عدم وجود قائم مقامي شوراي اسلامي شهر در خلاء قانوني بوده، تنفيذ شده تلقي مي گردد.
بديهي است چنانچه نسبت به اخذ عوارض تصويبي فوق الاشاره ونيز غير ازموارد مذكور در اين قانون، تخلفي صورت گرفته باشد برابر مقررات در مراجع قضايي ذيصلاح قابل پيگيري مي باشد.
موضوع ((تعيين تكليف عوارض تصويبي عوارض تصويبي شهرداريها از تاريخ ۱۳۶۱/۰۹/۰۱ لغايت ۱۳۶۶/۱۰/۱۲)) در اجراي بند هشتم اصل يكصد و دهم قانون اساسي در جلسه اي روز پنجشنبه مورخ ۱۳۷۱/۱۰/۰۳ مجمع تشخيص مصلحت نظام، بررسي وبه شرح ماده واحده ي فوق به تصويب رسيده است.
رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام –اكبر هاشمي رفسنجاني