تطبيق سقف معاملات شهرداری

قانون تطبيق سقف معاملات شهرداريهاي كشور و شهرداري تهران با نصابهاي مذكور در قانون اصلاح بندهاي (الف)، (ب) و (ج) ماده (۸۰) و ماده (۸۶) قانون محاسبات عمومي كشور – مصوب ۱۳۷۳- و تغييرات بعدي آن.

ماده واحده –

سقف معاملات جزئي، متوسط و عمده موضوع ماده (۱) آئين نامه مالي شهرداريها- مصوب ۱۳۴۶ – و ماده (۱) اصلاحي آئين نامه معاملات شهرداري تهران – مصوب ۱۳۶۲ – مطابق نصابهاي مندرج در بندهاي (الف)، (ب)و (ج) جزء (۱) ماده واحده قانون اصلاح بندهاي (الف)، (ب) و (ج) ماده (۸۰) و ماده (۸۶) قانون محاسبات عمومي كشور – مصوب ۱۳۷۳ – و تغييرات بعدي آن تعييين مي شود.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز يكشنبه مورخ ۱۳۷۶/۰۳/۱۱ مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۱۳۷۶/۰۳/۲۱ به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.
رئيس مجلس شوراي اسلامي – علي اكبر ناطق نوري