كنترل حمل و نقل برون‌مرزی

قانون تصويب موافقتنامه چهارچوب بين دبيرخانه كنوانسيون بازل درباره كنترل حمل ونقل برون‌مرزي مواد زائد خطرناك ودفع‌آنها و دولت جمهوري اسلامي ايران درخصوص تأسيس مركز منطقه‌اي كنوانسيون بازل براي آموزش و انتقال فناوري در تهران.

جناب آقاي دكتر محمود احمدي‌نژاد

رئيس محترم جمهوري اسلامي ايران

در اجراء اصل يكصد و بيست‌ و سوم (۱۲۳) ‌قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون تصويب موافقتنامه چهارچوب بين دبيرخانه كنوانسيون بازل درباره كنترل حمل و نقل برون‌مرزي مواد زائد خطرناك و دفع‌ آنها و دولت جمهوري اسلامي ايران درخصوص تأسيس مركز منطقه‌اي كنوانسيون بازل براي آموزش و انتقال فناوري در تهران كه به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده‌ بود با تصويب در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ ۱۳۸۶/۰۵/۳۰ و تأييد شوراي محترم نگهبان به‌ پيوست ارسال مي‌گردد.

غلامعلي حدادعادل

رئيس مجلس شوراي اسلامي

قانون تصويب موافقتنامه چهارچوب بين دبيرخانه كنوانسيون بازل درباره كنترل حمل ونقل برون‌مرزي مواد زائد خطرناك و دفع‌ آنها و دولت جمهوري اسلامي ايران درخصوص تأسيس مركز منطقه‌اي كنوانسيون بازل براي آموزش و انتقال فناوري در تهران ماده واحده – موافقتنامه چهارچوب بين دبيرخانه كنوانسيون بازل درباره كنترل حمل و نقل برون‌مرزي مواد زائد خطرناك و دفع‌ آنها و دولت جمهوري اسلامي ايران درخصوص تأسيس مركز منطقه‌اي كنوانسيون بازل براي آموزش و انتقال فناوري در تهران مشتمل بر نوزده ماده و سه پيوست به شرح پيوست كه تأييد شده به مهر دفتر هيأت دولت مي‌باشد به شرح زير تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده مي‌شود.

تبصره ۱– اصلاحات موافقتنامه (موضوع بند (۵) ماده (۱۹)) با رعايت بند (۱) ماده اخير لازم‌الاجراء خواهد شد.

تبصره ۲- ارجاع اختلافات موضوع بند (۲) ماده (۱۷) اين موافقتنامه به داوري توسط دولت جمهوري اسلامي ايران، منوط به رعايت قوانين و مقررات مربوط است.

بسم‌الله‌الرحمن‌الرحيم

موافقتنامه چهارچوب بين دبيرخانه كنوانسيون بازل درباره كنترل حمل و نقل برون‌مرزي مواد زائد خطرناك و دفع آنها و دولت جمهوري اسلامي ايران درخصوص تأسيس مركز منطقه‌اي كنوانسيون بازل براي آموزش و انتقال فناوري در تهران دبيرخانه كنوانسيون بازل درباره كنترل حمل و نقل برون‌مرزي مواد زائد خطرناك و دفع‌ آنها، به قائم مقامي از جانب كنفرانس اعضاء كنوانسيون و دولت جمهوري اسلامي ايران.

با درنظر داشتن اين‌ كه بند (۱) ماده (۱۴) كنوانسيون بازل درباره كنترل حمل و نقل برون‌مرزي مواد زائد خطرناك و دفع آنها مورخ ۲۲ مارس ۱۹۸۹ ميلادي (۱۳۶۸/۰۱/۰۲ هجري‌ شمسي) ايجاب مي‌كند كه مراكز منطقه‌اي براي آموزش و انتقال فناوري درخصوص مديريت پسماندهاي خطرناك و ساير پسماندها و به حداقل رساندن توليد آنها، تأسيس گردد.

با تصديق اين‌كه همكاري بين كشورها در سطح منطقه‌اي در زمينه آموزش و انتقال فناوري، مديريت صحيح زيست‌محيطي پسماندهاي خطرناك و ديگر پسماندها و به حداقل رساندن آنها را تسهيل مي‌كند.

با يادآوري تصميم شماره ۲۰/۷ هفتمين نشست كنفرانس اعضاء كنوانسيون بازل كه جمهوري اسلامي ايران را مكاني براي تأسيس مركز منطقه‌اي كنوانسيون بازل، براي آموزش و انتقال فناوري در تهران انتخاب كرده‌ است.

با يادآوري همراه با قدرداني از اظهار علاقه جمهوري اسلامي ايران براي ميزباني مركز منطقه‌اي كنوانسيون بازل.

با يادآوري تصميم شماره ۵/۵ پنجمين نشست كنفرانس اعضاء كه بر لزوم پيشبرد وضعيت قانوني مراكز به عنوان راهي براي جلب حمايتهاي مالي بيشتر و ضرورت تهيه موافقتنامه چهارچوب تأكيد نموده‌است.

همچنين يادآوري تصميم شماره ۳/۶ ششمين نشست كنفرانس اعضاء كه به‌وسيله آن كنفرانس اعضاء سلسله اركان اساسي را براي موافقتنامه چهارچوب پذيرفت و راه‌ كار تأسيس مراكز منطقه‌اي كنوانسيون بازل از طريق امضاء موافقتنامه‌هاي چهارچوب را تأييد كرد و دبيرخانه كنوانسيون بازل را ملزم به مذاكره و امضاء موافقتنامه‌هايي از طرف كنفرانس اعضاء با نماينده دولت هر كشور ميزبان مراكز نمود.

بعلاوه با يادآوري تصميمات شماره ۱/۶ و ۲/۶ و ۳/۶ ششمين نشست كنفرانس اعضاء كه در آن كنفرانس اعضاء نقش مراكز منطقه‌اي كنوانسيون بازل را در اجراء بيانيه بازل و اقدامات اولويت‌دار طرح راهبردي كنوانسيون بازل با استفاده از كمكهاي مالي صندوق اماني كنوانسيون بازل طبق معيار و رويه مقرر شده به موجب تصميم شماره ۲/۶، تصديق نموده‌ است.

به شرح زير توافق نموده‌اند :

ماده ۱- تعاريف از نظر اين موافقتنامه چهارچوب، تعاريف زير به كار خواهند رفت :

الف- «موافقتنامه» : يعني موافقتنامه چهارچوب ميان دبيرخانه كنوانسيون بازل درباره كنترل حمل و نقل برون‌مرزي مواد زائد خطرناك و دفع آنها و دولت جمهوري اسلامي ايران درخصوص تأسيس مركز منطقه‌اي براي آموزش و انتقال فناوري در تهران.

ب- «كنوانسيون بازل» : يعني كنوانسيون بازل درباره كنترل حمل و نقل برون‌‌مرزي مواد زائد خطرناك و دفع آنها كه در ۲۲ مارس ۱۹۸۹ ميلادي (۱۳۶۸/۰۱/۰۲ هجري شمسي) تصويب شده‌است.

پ- «طرح كاري» : يعني سند موضوع تصميم شماره ۴/۶ ششمين نشست كنفرانس اعضاء‌كنوانسيون بازل.

ت- «مركز» : يعني مركز منطقه‌اي آموزش و انتقال فناوري كنوانسيون بازل در تهران كه به نشاني جمهوري اسلامي ايران، تهران، پارك پرديسان، بزرگراه همت، مركز تحقيقات محيط زيست تأسيس شده‌ است.

ث- «مراجع صلاحيتدار» : يعني مراجع صلاحيتدار ملي، استاني، شهري و ساير مراجع صلاحيتدار به موجب قوانين جمهوري اسلامي ايران.

ج- «مشاوران و كارشناسان مركز» : يعني مشاوران و كارشناساني كه حقوق آنها از صندوق اماني كنوانسيون بازل تأمين‌شده و مدير مركز با مشورت دبيرخانه، آنها را انتخاب و منصوب نموده‌ است.

چ- «كانونهاي ملي كنوانسيون بازل» : يعني مؤسسه دولتي كه توسط هريك از اعضاء كنوانسيون بازل، به موجب مفاد ماده (۵) كنوانسيون بازل، تعيين شده‌ است.

ح- «كنوانسيون عمومي» : يعني كنوانسيون درباره امتيازات و مصونيتهاي سازمان ملل متحد كه در تاريخ ۱۳ فوريه ۱۹۴۶ميلادي (۱۳۲۴/۱۱/۲۴۵ هجري شمسي) به تصويب مجمع عمومي سازمان ملل متحد رسيده‌ است و جمهوري اسلامي ايران در تاريخ ۸ مي ۱۹۴۷ ميلادي (۱۳۲۶/۰۲/۱۸ هجري شمسي) بدون هيچ حق شرطي به آن ملحق شده‌ است.

خ- «دولت» : يعني دولت جمهوري اسلامي ايران.

د- «كارمندان بين‌المللي مركز» : يعني كارمندان مركز كه حقوق آنها، طبق تصميمات كنفرانس اعضاء كنوانسيون بازل از صندوق اماني كنوانسيون بازل تأمين مي‌شود و بوسيله مدير مركز با مشورت دبيرخانه منصوب مي‌شوند.

ذ- «اعضاء كنوانسيون بازل» : يعني كشورها و سازمانهاي همگرايي اقتصادي و يا سياسي كه طبق مواد (۲۲) و (۲۳) كنوانيسيون بازل، كنوانسيون اخير را تنفيذ، پذيرفته، رسماً تأييد يا تصويب كرده‌اند يا به آن ملحق شده‌اند.

ر- «طرف» : حسب مورد يعني دبيرخانه يا دولت، و «طرفها» يعني هر دوي آنها.

ز- «سند پروژه» : يعني سندي رسمي كه شامل پروژه‌اي است كه در زير تعريف شده‌است و از جمله نيازها، نتايج، بازده‌ها، فعاليتها، طرحهاي كاري، بودجه، دورنماي مناسب، داده‌هاي پشتيبان و هرگونه ترتيبات خاص عملي براي اجراء پروژه مورد بحث كه توسط برنامه زيست محيطي سازمان ملل متحد يا دبيرخانه و مركز منطقه‌اي كنوانسيون بازل امضاءشده‌است را شرح مي‌دهد.

ژ- «دبيرخانه» : يعني دبيرخانه كنوانسيون بازل.

س- «كارمندان مركز» : يعني مدير و كارمندان ملي مركز كه حقوق آنها توسط دولت تأمين مي‌شود.

ش- «كارگروه راهبردي» : يعني كارگروهي كه در ماده (۷) اين موافقتنامه چهارچوب پيش‌بيني شده‌ است.

ص- «صندوق اماني» : يعني صندوق اماني كنوانسيون بازل كه به موجب كنوانسيون بازل با هدف تأمين حمايت مالي براي هزينه‌هاي معمولي دبيرخانه كنوانسيون بازل تأسيس شده‌است و صندوق اماني همكاري فني كنوانسيون بازل كه به‌ منظور كمك به كشورهاي در حال توسعه و ساير كشورهاي نيازمند كمك فني در اجراء كنوانسيون بازل، تأسيس شده‌است.

ض- «UNEP» : يعني برنامه زيست‌محيطي سازمان ملل متحد.

ماده ۲ – منظور از موافقتنامه چهارچوب منظور از اين موافقتنامه چهارچوب، شرح ضوابط و شرايطي است كه به موجب آنها مركز منطقه‌اي آموزش و انتقال فناوري كنوانسيون بازل در تهران براساس مفاد مربوط كنوانسيون بازل و تصميمات مربوط كنفرانس اعضاء كنوانسيون در جمهوري اسلامي ايران فعاليت خواهد كرد.

ماده ۳ – تأسيس و وضعيت قانوني مركز منطقه‌اي كنوانسيون بازل براي آموزش و انتقال فناوري در تهران.

۱- بدينوسيله مركز منطقه‌اي كنوانسيون بازل براي آموزش و انتقال فناوري در تهران به نشاني جمهوري اسلامي ايران، تهران، پارك پرديسان، بزرگراه همت، مركز تحقيقات محيط زيست تأسيس مي‌شود.

۲- مركز موضوع بند (۱) فوق، مؤسسه‌اي خودگردان با شخصيت حقوقي متعلق به خود خواهد بود.

۳- با رعايت مفاد مربوط اين موافقتنامه چهارچوب، مركزكه مؤسسه‌اي ملي است كه به موجب قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران تأسيس شده‌ است، طبق قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران اداره خواهد شد.

۴- مركز داراي نقشي منطقه‌اي خواهدبود كه طبق تصميمات مربوط كنفرانس اعضاء كنوانسيون بازل تعريف شده‌است.

۵- فعاليتهاي غيرمرتبط با نقش منطقه‌اي مركز، توسط مراجع صلاحيتدار جمهوري اسلامي ايران تعريف خواهدشد. دولت و مركز اطمينان حاصل خواهند كرد كه چنين فعاليتهايي با نقش منطقه‌اي مركز و تعهدات و وظايف به موجب اين موافقتنامه چهارچوب تعارضي ندارد يا بر آنها تأثير نخواهد گذاشت.

۶- مركز طبق قوانين و مقررات ملي جمهوري اسلامي ايران، داراي صلاحيتهاي زير خواهدبود :

الف – عقد قرارداد ب – تحصيل و فروش دارايي منقول و غيرمنقول پ – اقامه دعوي ماده ۴ – نقش منطقه‌اي مركز ۱- مركز به اعضاء كنوانسيون بازل كه موافقت كرده‌اند مركز به آنها خدماتي ارائه كند و نام آنها در پيوست(۳) كه جزء لاينفك اين موافقتنامه است، درج گرديده‌ است براي اجراء كنوانسيون بازل خدماتي را ارائه خواهد كرد.

۲- هر عضو ديگر كنوانسيون بازل از آسياي غربي و ميانه نيز مي‌تواند به‌صورت مكتوب از مدير مركز درخواست نمايد تا مركز به آن خدماتي را ارائه كند. درخواست، سپس براساس بند (۶) ماده (۱۹) زير، براي دبيرخانه ارسال خواهد شد.

۳- هر عضو كنوانسيون بازل در خارج از منطقه، سازمان غيردولتي، واحد، سازمان بخش خصوصي، مؤسسه علمي يا سازمان ديگر داخل يا خارج از منطقه مي‌‌تواند مشروط به موافقت كارگروه راهبردي پيش بيني شده در ماده (۷) اين موافقتنامه در فعاليتهاي مركز مشاركت نمايد.

ماده ۵ – وظايف مركز در ارتباط با نقش منطقه‌اي آن.

۱- وظايف اصلي مركز در پيوست شماره(۱) اين موافقتنامه توضيح داده شده‌است. كنفرانس اعضاء كنوانسيون بازل مي‌تواند اين وظايف را به صورت دوره‌اي مورد تجديدنظر قرار دهد.

۲- مركز، فعاليتها را طبق تصميمات مرتبط كنفرانس اعضاء كنوانسيون بازل و طرح كاري مركز موضوع بند (۲) ماده (۷) اين موافقتنامه انجام خواهد داد.

ماده ۶- نظارت و ارائه گزارش.

۱- فعاليتهاي مرتبط با نقش منطقه‌اي مركز تحت هدايت عمومي و با هماهنگي نزديك دبيرخانه انجام خواهدشد.

۲- دبيرخانه، فعاليتهاي مركز را با عملكرد ساير مراكز هماهنگي و منطقه‌اي كنوانسيون بازل و نيز فعاليتهاي مرتبط اعضاء كنوانسيون بازل، سازمانهاي بين‌‌المللي، برنامه‌ها، صندوق‌ها و ساير مؤسسات تأسيس شده به‌وسيله كنوانسيونهاي منطقه‌اي و جهاني مربوط هماهنگ خواهدنمود.

۳- مركز، كانونهاي ملي كنوانسيون بازل اعضاء را كه مركز به آنها ارائه خدمت مي‌كند، دبيرخانه، مراكز منطقه‌اي و هماهنگي كنوانسيون بازل در منطقه‌آسيا، سازمانهاي دولتي و غيردولتي، واحدها، سازمانهاي بخش خصوصي، مؤسسات علمي يا ساير سازمانهايي كه در فعاليتهاي مركز مشاركت دارند را به صورت دوره‌اي از فعاليتهاي خودآگاه خواهد كرد.

۴- مركز،گزارش سالانه‌اي را درخصوص اجراء طرح كاري، درآمدهاي مالي و هزينه‌هاي خود به دبيرخانه ارائه خواهد نمود.

ماده ۷ – كارگروه راهبردي.

۱- كارگروه راهبردي براي ارائه مشاوره به مركز در مورد توسعه و اجراء فعاليتهاي مركز در رابطه با نقش منطقه‌اي آن و افزايش حمايت ملي از فعاليتهاي آن از سوي اعضائي كه مركز به آنها ارائه خدمت مي‌كند، تشكيل خواهد شد.

۲- كارگروه راهبردي هر دو سال يكبار، طرح كاري مركز را تهيه و تأييد و بر اجراء آن نظارت خواهد كرد.

۳- كارگروه راهبردي متشكل از پنج عضو خواهدبود كه توسط اعضائي كه مركز به آنها ارائه خدمت مي‌كند، از طريق فرآيند مشاوره و براي دوره‌اي چهارساله منصوب مي‌شوند. يكي از اين پنج عضو نماينده جمهوري اسلامي ايران خواهدبود. اعضاء كارگروه راهبردي بايد كارشناس شناخته‌شده و معتبر و درخصوص مديريت صحيح زيست محيطي مواد زائد خطرناك و ساير پسماندها با تجربه باشند.

۴- نماينده دبيرخانه و مدير مركز در نشستهاي كارگروه راهبردي به اعتبار سمت و مقام خود شركت خواهند كرد.

۵- هبه‌كنندگان و ساير امانتداران وجوه از جمله سازمانهاي غيردولتي مرتبط، واحدها، سازمانهاي بخش خصوصي، مؤسسات علمي و ساير سازمانهاي داخل يا خارج از منطقه را مي‌‌توان به عنوان ناظر براي شركت در جلسات كارگروه راهبردي دعوت كرد.

۶- مدير مركز، اولين جلسه كارگروه راهبردي را با مشورت دبيرخانه، طي نود روز پس از زمان لازم‌الاجراء شدن اين موافقتنامه برگزار خواهد كرد.

۷- اعضاء كارگروه راهبردي به اتفاق آراء، رئيس و نايب‌رئيس كارگروه را از ميان خود انتخاب خواهند نمود. دوره تصدي رئيس و نايب‌رئيس انتخاب شده، مدت دو‌سال خواهد بود.

۸- رئيس با مشورت دبيرخانه و مدير مركز، جلسات عادي كارگروه راهبردي را حداقل هر دوسال يكبار برگزار خواهدكرد. رئيس با مشورت دبيرخانه و مركز مي‌تواند جلسات فوق‌العاده‌اي را برگزار نمايد.

۹- هر عضوي كه كارشناس آن عضو كارگروه راهبردي است، مخارج وي را در تمام مدت انجام وظيفه در كارگروه راهبردي پرداخت خواهد كرد.

۱۰- دولت جمهوري اسلامي ايران براي بسيج و هماهنگي كمكهاي جمهوري اسلامي ايران به مركز، كارگروه يا مرجع ملي صلاحيتداري را تعيين خواهد كرد.

ماده ۸ – شركت‌كنندگان در جلسات و فعاليتهاي سازمان‌يافته توسط مركز.
۱- حضور در جلسات و فعاليتهاي سازمان‌يافته توسط مركز براي شركت‌كنندگان تعيين‌شده از سوي كانونهاي ملي كنوانسيون بازل اعضائي كه مركز به آنها ارائه خدمت مي‌كند، آزاد است.
۲- هر عضو ديگر، دولتها، سازمانهاي غيردولتي، واحدها، سازمانهاي بخش خصوصي، مؤسسات علمي يا ساير سازمانها مي‌توانند با موافقت كارگروه راهبردي به جلساتي كه مركز تشكيل مي‌دهد، دعوت شوند.
ماده ۹ – زبان كاري، قواعد و روش كاري مركز.
۱- زبان كاري مركز براي انجام نقش منطقه‌اي آن، انگليسي خواهد بود.
۲- در جلساتي كه مركز تشكيل مي‌دهد، قواعد و روشهاي كاري كنفرانس اعضاء كنوانسيون بازل، با اعمال تغييرات لازم انجام خواهد شد.
۳- مكاتبات ميان مركز و دبيرخانه به زبان انگليسي خواهد بود.
ماده ۱۰ – منابع و كمك‌هاي مالي.
۱- منابع مالي مركز شامل موارد زير خواهد بود :
الف – كمك مالي صندوق اماني كنوانسيون بازل، طبق تصميمات مربوط كنفرانس اعضاء كنوانسيون بازل و در صورت موجودبودن منابع در صندوقهاي اماني.
ب – كمكهاي مالي داوطلبانه اعضائي كه مركز به آنها ارائه خدمت مي‌كند.
پ – وجوهي كه مستقيماً از ساير اعضاء كشورهاي غيرعضو، صنايع، مؤسسات تحقيقاتي، بنيادها، سازمان ملل متحد، ساير نهادها و سازمانهاي ملي و بين‌المللي مربوط و غيره دريافت شده ‌است با رعايت شرايط قيد شده در اين موافقتنامه چهارچوب.
ت- وجوهي كه بابت خدمات ارائه شده بوسيله مركز دريافت شده‌ است.
ث- وجوهي كه دولت طبق ماده(۱۱) اين موافقتنامه تأمين مي‌كند.
ج- ساير وجوهي كه با حسن نيت توسط مركز دريافت مي‌شود.
۲- مركز مي‌تواند كمكهاي غيرنقدي را نيز دريافت كند.
۳- كنفرانس اعضاء كنوانسيون بازل در هر نشست، وضعيت مالي مركز را آن‌طور كه مدير از طريق دبيرخانه ارائه نموده‌است، بررسي و توصيه‌هاي مقتضي را به مركز ارائه خواهد نمود.
۴- پذيرش هرگونه كمك مالي داوطلبانه يا بلاعوض، اعم از نقدي يا غيرنقدي، توسط مركز درهر مورد منوط به موافقت مكتوب و صريح دبيرخانه بنا به توصيه مديرمركز براي جلوگيري از تداخل منافع ميان اهداف كنوانسيون بازل و هبه‌كنندگان خواهد بود.
۵- منابع مالي كه از صندوق اماني كنوانسيون بازل براي مركز تأمين شده‌اند، در حسابي به نام مركز، در بانكي در جمهوري اسلامي ايران به پول رايجي كه بايد با آن حواله شود نگهداري خواهدشد. اين منابع جهت اجراءبرنامه كار مركز طبق اسناد پروژه‌اي كه مركز و برنامه زيست‌ محيطي سازمان ملل متحد يا دبيرخانه بدان منظور امضاء كرده‌اند، در دسترس مركز خواهد بود.
۶- مركز و دبيرخانه مي‌توانند به‌صورت مجزا يا مشترك، از منابعي غير از صندوق اماني كنوانسيون بازل، درصدد دريافت حمايت نقدي يا غيرنقدي ديگر براي مركز باشند.
۷- هزينه فعاليتهاي غيرمرتبط با نقش منطقه‌اي مركز، منحصراً از وجوهي كه دولت تأمين كرده‌است، پرداخت خواهد شد.
۸- هر دو سال يك بار، حسابرسي كه به‌ طور مشترك توسط كارگروه راهبردي و دبيرخانه انتخاب مي‌شود، فعاليتها و حسابهاي مركز را به‌ طور مستقل بررسي خواهد كرد. طي سي روز پس از اتمام بررسي موضوع بند فوق، گزارشي از اين بررسي به كارگروه راهبردي و دبيرخانه ارائه خواهد شد.
ماده ۱۱ – كمك مالي دولت ميزبان دولت تسهيلات كافي و رايگان براي مركز و كاركنان مورد نياز براي كاركرد مؤثر آن از جمله ساختمان مناسب، دفتري استاندارد و وسايل ارتباط راه دور را فراهم خواهد كرد. تسهيلات مزبور منحصر به موارد يادشده نمي‌باشد.
دولت مسؤول حفظ و نگهداري به موقع و مناسب ساختمان خواهدبود و همان‌طور كه درپيوست شماره (۲) اين موافقتنامه تعيين شده‌است، براي هزينه‌هاي عملياتي مركز، كمكهاي مالي و غيرنقدي را فراهم خواهد نمود.
ماده ۱۲ – كارمندان، كارمندان بين‌المللي، مشاوران و كارشناسان مركز ۱- مركز داراي مديري تمام‌وقت و كارمنداني خواهد بود كه ممكن است براي اجراء مؤثر و كارآمد نقش منطقه‌اي آن لازم باشد.
۲- مدير مي‌تواند تبعه جمهوري اسلامي ايران باشد كه دولت با مشورت دبيرخانه وي را براي دوره‌اي و براساس شرايطي كه ميان دولت و دبيرخانه توافق شده‌است، منصوب خواهد نمود.
۳- مدير، متصدي رياست اداري مركز خواهدبود و با رعايت مفاد اين موافقتنامه مسؤوليت كلي تمام فعاليتها و اداره مركز را برعهده خواهد داشت.
۴- پرداخت حقوق مدير و كاركنان از محل بخشي از كمك مالي كه دولت (همان‌گونه كه در پيوست شماره ۲ اين موافقتنامه تعيين شده) براي هزينه‌هاي عملياتي مركز ارائه كرده‌است، تأمين خواهدشد. چنانچه كنفرانس اعضاء كنوانسيون بازل تصويب نمايد، سهمي از حقوق مدير را اعضاء ذي‌نفع كنوانسيون بازل مي‌توانند تأمين كنند.
۵- كارمنداني كه حقوق آنها را دولت پرداخت مي‌كند توسط مدير منصوب خواهند شد.
۶- كارمندان بين‌المللي مركز كه حقوق آنها را صندوق اماني كنوانسيون بازل طبق تصميمات كنفرانس اعضاء كنوانسيون بازل پرداخت مي‌كند، توسط مدير با مشورت دبيرخانه منصوب خواهندشد. كارمندان بين‌المللي از ميان متقاضيان واجد شرايطي انتخاب خواهندشد كه به آگهي‌هاي مشاغل بلاتصدي كه بوسيله مدير و دبيرخانه به طور مشترك تهيه و توسط دبيرخانه به كانونهاي ملي كنوانسيون بازل ارسال شده‌است، پاسخ داده‌اند.
۷- مشاوران و كارشناسان مركز كه حقوق آنها از صندوق اماني كنوانسيون بازل پرداخت مي‌گردد توسط مدير با مشورت دبيرخانه انتخاب و منصوب خواهندشد.
ماده ۱۳ – وظائف، تكاليف و مسؤوليتهاي مدير براي تضمين نقش منطقه‌اي مركز، مدير از جمله موارد زير را انجام خواهد داد :
الف – اداره مركز و برنامه‌هاي آن، به منظور تضمين ايفاي نقش منطقه‌اي مركز، طبق مفاد مرتبط كنوانسيون بازل و تصميمات مربوط كنفرانس اعضاء.
ب – تهيه طرح كاري مركز و ارائه آن به كارگروه راهبردي براي بررسي و تأييد آن.
پ- ارائه خدمت به اعتبار سمت و مقام خود به عنوان عضو و دبير كارگروه راهبردي.
ت- ارائه گزارش اجراء فعاليتهاي ذكرشده در طرح كاري از طريق دبيرخانه به كنفرانس اعضاء كنوانسيون بازل.
ث- انتصاب كارمندان ملي و بين‌المللي، مشاوران و كارشناسان مركز طبق مفاد ماده (۱۲) فوق.
ج- تهيه و اجراء راهبردهايي براي حصول اطمينان از تأمين مالي مقتضي براي برنامه‌ها و فعاليتهاي سازماني مركز در رابطه با نقش منطقه‌اي آن.
چ- با درنظر داشتن اهداف مركز و نقش منطقه‌اي آن، سازماندهي تمام مسائل مربوط به تهيه و انتشار مطالبي كه مركز تهيه كرده‌است.
ح- انجام ساير وظايفي كه ممكن است براساس تصميمات مربوط كنفرانس اعضاء كنوانسيون بازل مقرر شده باشد.
ماده ۱۴ – مزايا و مصونيتها.
۱- نمايندگان اعضاء كنوانسيون بازل كه در جلسات و ساير فعاليتهاي سازمان‌يافته مركز در قلمرو جمهوري اسلامي ايران شركت مي‌نمايند، از مزايا و مصونيتهايي برابر با موارد پيش‌بيني شده در ماده (۴) كنوانسيون عمومي برخوردار خواهندشد.
۲- مقامات رسمي سازمان ملل متحد كه براي كمك به مركز يا جهت شركت در جلسات و ساير فعاليتهاي مركز مأموريت دارند، از مزايا، مصونيتها، معافيتها و تسهيلات پيش‌بيني شده در مواد(۵) و (۷) كنوانسيون عمومي برخوردار خواهندشد.
۳- كارمندان بين‌المللي از مزايا، مصونيتها، معافيتها و تسهيلاتي برابر با موارد پيش‌بيني شده در مواد(۵)، (۶) و (۷) كنوانسيون عمومي برخوردار خواهند شد.
۴- كارشناسان و مشاوراني كه به صورت بين‌المللي استخدام شده‌اند از مزايا، مصونيتها، معافيتها و تسهيلاتي برابر با موارد پيش‌بيني شده در مواد (۶) و (۷) كنوانسيون عمومي برخوردار خواهندشد.
۵- مشاوران و كارشناساني كه براي كمك به مركز يا شركت در جلسات و ساير فعاليتهاي مركز مأموريت دارند، از مزايا، مصونيتها، معافيتها و تسهيلاتي برابر با موارد پيش‌بيني شده در مواد (۶) و (۷) كنوانسيون عمومي برخوردار خواهند شد.
۶- نمايندگان آژانسهاي تخصصي و مقامات رسمي آنها كه در جلسات و ساير فعاليتهاي سازمان‌يافته مركز در قلمرو جمهوري اسلامي ايران شركت مي‌كنند، در صورت اقتضاء از مزايا و مصونيتها پيش‌بيني شده در كنوانسيون ۱۹۴۷ ميلادي (۱۳۲۶ هجري شمسي) درباره مزايا و مصونيتهاي آژانسهاي تخصصي برخوردار خواهند شد.
۷- كليه شركت‌كنندگان در جلسات و فعاليتهاي مرتبط با نقش منطقه‌اي مركز، از مصونيت رعايت تشريفات قانوني نسبت به گفتار، اعم از شفاهي يا كتبي و هر عملي كه در ارتباط با مشاركتشان در چنين جلسات و فعاليتهايي انجام داده‌اند برخوردار خواهند شد.
۸- دولت اقدامات مقتضي را اتخاذ خواهدكرد تا اطمينان حاصل شود كه ورود تمامي افراد موضوع بندهاي (۱) تا (۷) فوق به جمهوري اسلامي ايران و خروج آنها بدون تأخير انجام مي‌شود. ويزا و مجوز ورود و خروج در صورتي كه مقرر شده‌باشد به‌صورت رايگان و هرچه سريعتر به آنها ارائه خواهدشد.
۹- به كارمندان ملي مركز، تسهيلات مقتضي و ضروري براي انجام مستقل وظايف آنها براي مركز كه در ارتباط با نقش منطقه‌اي آن مي‌باشد، اعطاء خواهد شد.
۱۰- ميهمانان عاليرتبه‌اي كه براي شركت در جلسات و ساير فعاليتهاي مركز رسماً دعوت شده‌اند، به جلسات، نواحي فعاليت و ساختمان مركز دستيابي نامحدود خواهند داشت.
ماده ۱۵ – دارايي، وجوه و سرمايه‌هاي مركز.
۱- دارايي، وجوه و سرمايه‌هاي مركز كه از سوي برنامه زيست‌محيطي سازمان ملل متحد، نگهداري و اداره مي‌شود و مواردي كه از طرف اعضاء كنوانسيون بازل نگهداري و اداره مي‌شوند، هرجا كه واقع شده باشد و نزد هر شخصي كه نگهداري مي‌شود از مزايا، مصونيتها، معافيتها و تسهيلاتي برابر با موارد پيش‌بيني شده در ماده(۲) كنوانسيون عمومي برخوردار خواهد شد.
۲- وجوه، داراييها، وجوه و سرمايه‌هايي كه براساس سند پروژه امضاءشده ميان مركز و برنامه زيست محيطي سازمان ملل متحد، يا ميان مركز و دبيرخانه، براي اجراء نقش منطقه‌اي مركز به آن منتقل شده ‌است، از مزايا و مصونيتها، معافيتها و تسهيلاتي برابر با موارد پيش‌بيني شده در ماده (۲) كنوانسيون عمومي برخوردار خواهد شد.
ماده ۱۶ – مسؤوليت سازمان ملل متحد، برنامه زيست‌محيطي سازمان ملل متحد، كنفرانس اعضاء كنوانسيون بازل و دبيرخانه يا مقامات رسمي آنها مسؤول رسيدگي به هرگونه اقدام قانوني، ادعا يا درخواست ديگر ناشي يا منتسب به عمليات مركز به موجب اين موافقتنامه كه ممكن است توسط طرفهاي ثالث نزد آنها مطرح شود، نخواهند بود.
سازمان ملل متحد، برنامه زيست‌محيطي سازمان ملل متحد، كنفرانس اعضاء كنوانسيون بازل و دبيرخانه يا مقامات رسمي آنها درمورد هرگونه اقدام حقوقي، ادعا يا درخواست ديگر مزبور، جز در صورتي كه مسؤوليت يا ادعاي ويژه‌اي به علت تقصير سنگين يا تخلف عمدي ايجاد شده‌باشد، مسؤوليتي نخواهند داشت.
ماده ۱۷ – حل و فصل اختلافات.
۱- دبيرخانه و دولت تلاش خواهندكرد هر اختلاف راجع به تفسير يا اجراء اين موافقتنامه را از طريق مذاكره يا هر راه مسالمت‌آميز ديگر مورد توافق كه طبق موارد پيش‌بيني شده در ماده (۸) كنوانسيون عمومي است، حل و فصل كنند.
۲- دولت روشهاي مناسب حل و فصل اختلافات ناشي از قراردادها و ساير اختلافات مربوط به حقوق خصوصي كه مركز يك طرف آن است يا اختلافاتي كه يك مأمور مركز درگير آن است و به‌دليل سمت اداري خود از مصونيت برخوردار است ولي اين مصونيت اسقاط نشده‌است را پيش‌بيني خواهدكرد.
هرگونه اختلافات تجاري ناشي از اين موافقتنامه يا طبق آن يا به علت تخلف از آن جز در صورتي كه با مذاكره مستقيم حل و فصل نشود، طبق قواعد داوري كميسيون حقوق تجارت بين‌الملل سازمان ملل متحد به گونه‌اي كه در حال حاضر معتبر مي‌باشد رفع خواهدشد. رأي داوري صادره در نتيجه اين داوري، به‌عنوان حكم قطعي اختلاف يا دعوي مزبور، براي طرفها الزام‌آور خواهد بود.
ماده ۱۸ – وضعيت پيوستهاي موافقتنامه پيوستها جزء لاينفك اين موافقتنامه را تشكيل مي‌دهد.
ماده ۱۹ – لازم‌الاجراءشدن، دوره اعتبار، اصلاح و خاتمه موافقتنامه چهارچوب ۱- اين موافقتنامه بين دولت و دبيرخانه امضاء خواهدشد و از تاريخ تنفيذ و تصويب مراجع مربوط در جمهوري اسلامي ايران لازم‌الاجراء خواهدشد و پس از آن براي يك دوره اوليه پنجساله معتبر خواهدبود. دولت، دبيرخانه را بدون تأخير از اتمام مراحل تنفيذ و تصويب اين موافقتنامه توسط مراجع مربوط آگاه خواهدكرد.
۲- موافقتنامه به‌طور خودكار براي دوره پنجساله بعدي تمديد خواهدشد مگر آن كه يك يا هر دو طرف بخواهند به آن خاتمه دهند و اطلاعيه‌اي را كتبي به گونه‌اي كه به موجب بند(۳) زير تعيين شده‌است، به طرف ديگر ارائه نمايد.
۳- هرطرف مي‌تواند با ارائه اطلاعيه‌كتبي به طرف ديگر شش ما ه قبل از تاريخ پيش‌بيني شده خاتمه اوليه، اين موافقتنامه را فسخ نمايد.
۴- موافقتنامه در صورت فسخ، براي دوره‌اي يك ساله جهت توقف منظم فعاليتهاي آن به ‌قوت خود باقي مي‌ماند. اين دوره زماني عملكرد، اصطلاحاً «دوره عبور» ناميده خواهدشد و از تاريخ خاتمه اوليه، شرايط موافقتنامه بر آن حاكم خواهدبود مگر اين‌كه طرفها به گونه‌اي ديگر توافق نمايند. از مركز خواسته خواهدشد تا گزارش كاملي در مورد فعاليتهاي مالي و غيره مركز را به طرفها ارائه كند در صورتي كه در پايان دوره عبور، مبلغي از وجوه ارائه شده بوسيله دولت نزد مركز باقي مانده‌باشد، وجوه مزبور براي تسويه حساب خاتمه قرارداد كارمندان و در صورتي كه موارد مزبور قبلاً انجام شده‌باشد براي مقاصد ديگري كه طرفها ممكن است به صورت كتبي توافق كنند هزينه خواهدشد.
۵- با رعايت بند (۶) زير، هيچ تغيير يا اصلاحي در اين موافقتنامه از جمله پيوستهاي آن مگر با توافق قبلي مكتوب ميان طرفها اعمال نخواهدشد.
۶- پيوست شماره (۳) مي‌تواند از طريق اطلاعيه مكتوب مديرمركز به دبيرخانه به روز درآيد. اين اطلاعيه منضم به تصوير تقاضاي مكتوب طرف مربوط خواهدبود كه توسط مركز ابلاغ خواهدشد.
۷- مركز، اين موافقتنامه يا هر بخشي از آن يا هرگونه حقوق، دعاوي يا تعهدات مركز به موجب اين موافقتنامه را جز با موافقت مكتوب قبلي دبيرخانه تفويض يا منتقل نمي‌كند، گرو نمي‌گذارد، به پيمانكار فرعي واگذار نمي‌كند يا به گونه ديگر واگذار نمي‌نمايد.

براي گواهي مراتب بالا، امضاءكنندگان زير كه به‌طور مقتضي مجاز مي‌باشند اين، موافقتنامه را امضاء كرده‌اند.

اين موافقتنامه در تهران در تاريخ ۱۳۸۴/۰۵/۰۵ هجري‌شمسي برابر با ۲۷ ژوئيه ۲۰۰۵ ميلادي در دو نسخه به زبان انگليسي تنظيم‌ شده و هر دو متن به‌ طور برابر معتبر هستند.

از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران از طرف دبيرخانه كنوانسيون بازل پيوست شماره ۱ وظايف اساسي مراكز منطقه‌اي كنوانسيون بازل نقش مراكز، كمك به كشورهاي در حال توسعه و كشورهاي داراي اقتصاد در حال گذر در منطقه خودشان، از طريق ظرفيت‌سازي براي مديريت صحيح زيست محيطي براي نيل به انجام كامل اهداف كنوانسيون مي‌باشد.

توصيف وظايف اساسي مراكز به شرح زير مي‌باشد :

۱- آموزش ۲ـ انتقال فناوري ۳ـ اطلاع رساني ۴ـ مشاوره ۵ـ ارتقاء سطح آگاهي.

توضيح وظايف اساسي مراكز به شرح زير مي‌‌باشد:

الف- توسعه و انجام برنامه‌هاي آموزشي، كارگاههاي آموزشي، هم‌انديشيها و پروژه‌هاي مرتبط در زمينه مديريت صحيح زيست‌محيطي مواد زائد خطرناك، انتقال فناوري مناسب زيست‌محيطي و كاهش توليد پسماند خطرناك با تأكيد خاص بر آموزش مربيان و تشويق تصويب و اجراء كنوانسيون بازل و اسناد آن.

ب- شناسايي، توسعه و تقويت راه‌كارهايي براي انتقال فناوري در زمينه مديريت صحيح زيست‌محيطي مواد زائد خطرناك يا كاهش اين مواد در منطقه.

پ- گردآوري، ارزيابي و انتشار اطلاعات در زمينه مواد زائد خطرناك و ساير پسماندها بين كشورهاي عضو منطقه و دبيرخانه.

ت- جمع‌آوري اطلاعات درباره فناوريهاي جديد يا ثابت‌شده مناسب زيست‌محيطي و دانش مرتبط با مديريت صحيح زيست‌محيطي و كاهش توليد پسماندهاي خطرناك و ساير پسماندها و انتشار اين اطلاعات بين كشورهاي عضو منطقه بنا به تقاضاي آنها.

ث- برقراري و حفظ تبادل منظم اطلاعات مربوط به مقررات كنوانسيون بازل و ايجاد شبكه در سطوح ملي و منطقه‌اي.

ج- تشكيل جلسات، محافل علمي و مأموريتهاي ميداني كه براي انجام اين اهداف در منطقه مفيد مي‌باشد.

چ- ارائه كمك و توصيه به اعضاء و كشورهاي غيرعضو منطقه بنا به تقاضاي آنها درخصوص مسائل مربوط به مديريت صحيح زيست‌محيطي يا كاهش پسماندهاي خطرناك، اجراء‌ مقررات كنوانسيون بازل و ساير مسائل مرتبط.

ح- ارتقاء سطح آگاهي عمومي.

خ- تشويق بهترين راه‌كارها، رويه‌ها و روش‌شناسي‌ها براي مديريت صحيح زيست‌محيطي و كاهش توليد پسماندهاي خطرناك و ساير پسماندها به عنوان مثال از طريق مطالعه موردي و پروژه‌هاي آزمايشي.

د- همكاري با سازمان ملل متحد و نهادهاي آن به‌ ويژه برنامه زيست ‌محيطي سازمان ملل متحد و آژانس‌هاي تخصصي و ساير سازمانهاي بين‌ دولتي مربوط، صنايع و سازمانهاي غيردولتي و در صورت اقتضاء ساير مؤسسات به منظور هماهنگ كردن فعاليتها و توسعه و اجراء پروژه‌هاي مشترك مربوط، به مفاد كنوانسيون بازل و توسعه هم‌افزايي‌ها در صورت اقتضاء با ساير موافقتنامه‌هاي چندجانبه زيست محيطي.

ذ- توسعه راهبرد پايايي مالي خود در راهبرد كلي مالي مصوب طرفها.

ر- همكاري در بسيج منابع انساني، مالي و مادي به‌منظور برآورد كردن نيازهاي فوري عضو (اعضاء) منطقه در مواجهه با حوادث يا سوانحي كه از طريق منابع عضو (اعضاء) مربوط قابل رفع نمي‌باشد.

ز- انجام هرگونه وظيفه ديگري كه به موجب تصميمات مربوط كنفرانس اعضاء كنوانسيون بازل يا اعضاء منطقه طبق تصميمات مزبور به آن محول شده‌ است.

پيوست شماره ۲ كمك‌هاي دولت جمهوري اسلامي ايران دولت كمك‌هايي را به ارزش ۵۰۰٫۰۰۰ دلار امريكا به صورت نقدي و غيرنقدي براي فعاليت مركز براي پنج سال اول از تاريخ‌ لازم‌الاجراء شدن اين موافقتنامه ارائه خواهدكرد كه شامل موارد زير خواهدبود :
الف ـ كاركنان مدير مركز ـ تمام وقت منشي مدير ـ تمام وقت
ب- ساختمان و خدمات فضاي اداري داراي اسباب و اثاثيه به مساحت ۵/۶۱ مترمربع وسايل اداري : كامپيوترهايي به همراه دستگاههاي تصوير‌برداري،‌ چاپگر و غيره.
وسايل ارتباط راه دور و خدماتي : تلفن‌ها، تلكس.
وسايل سمعي بصري : پروژكتور با صفحه نمايش كريستال مايع، اورهد و غيره حفظ و نگهداري فضاي اداري و وسايل آن.
دولت تعهد مي‌كند مقدمات تهيه اتاقهاي جلسات و ساير فضاها و تجهيزات اداري را درصورتي كه براي فعاليتهاي مركز ضروري باشد نيز فراهم آورد.
پيوست شماره ۳ كشورهايي كه مركز به آنها ارائه خدمت مي‌كند ۱ـ جمهوري مردمي بنگلادش ۲ـ جمهوري اسلامي ايران ۳ـ جمهوري مالديو ۴ـ پادشاهي نپال ۵ـ جمهوري اسلامي پاكستان قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و نوزده‌ ماده و سه‌پيوست در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ ۱۳۸۶/۰۵/۳۰ مجلس شوراي اسلامي ‌تصويب و در تاريخ ۱۳۸۶/۰۶/۱۲ به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
غلامعلي حدادعادل – رئيس مجلس شوراي اسلامي