قانون تبدیل سازمان گوشت

قانون تبدیل سازمان گوشت کشور به شرکت سهامی ۱۳۵۴/۰۳/۲۶

ماده واحده – از تاریخ تصویب این قانون سازمان گوشت کشور به شرکت سهامی تبدیل و به صورت بازرگانی اداره می‌شود و اساسنامه آن ظرف‌ شش ماه از تاریخ تصویب این قانون تنظیم و پس از تصویب کمیسیونهای مربوط مجلسین اجراء می‌گردد.

‌تبصره ۱- میزان سرمایه و منابع تأمین آن در اساسنامه تعیین خواهد شد.

‌تبصره ۲- کلیه کارکنان، دارایی و تعهدات سازمان مذکور از تاریخ تصویب اساسنامه به این شرکت منتقل می‌شود و تا زمانی که اساسنامه شرکت به‌ تصویب نرسیده است مقررات فعلی سازمان قابل اجرا خواهد بود.

‌تبصره ۳- مستخدمین سازمان گوشت کشور به شرکت منتقل می‌شوند و مشمول مقررات استخدامی شرکتهای دولتی می‌باشند.
قانون فوق مشتمل بر یک ماده و سه تبصره پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز سه‌شنبه ۱۳۵۴/۰۲/۰۲ در جلسه روز دوشنبه ۱۳۵۴/۰۳/۲۶‌ شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.
‌رییس مجلس سنا- جعفر شریف‌امامی