قانون بخشودگی بدهی عشایر

قانون بخشودگی بقیه بدهی عشایر جنوب بابت بهای شکر و بهره و خسارت مصوب مجلس ۱۳۵۰/۰۲/۰۵

ماده واحده –

به وزارت تولیدات کشاورزی و مواد مصرفی اجازه داده می‌شود بقیه بدهی عشایر جنوب را به سازمان قند و شکر بابت بهای شکر و‌بهره و خسارات طبق نظر کمیسیونی مرکب از سه نفر از صاحب‌منصبان عالی رتبه دولت به انتخاب هیأت وزیران جزئاًیا کلاً مورد بخشودگی قرار دهد‌یا به اقساط وصول کند.

در موارد بخشودگی بدهی حق اجرا و هزینه‌های ثبتی نیز به مأخذ و نسبت بخشودگی بدهی ساقط می‌شود و غیر قابل مطالبه‌ خواهد بود.
ضوابط تشخیص کمیسیون را بر مبنای توانایی مالی و توجه به صلاحیت و سوابق بدهکاران هیأت وزیران تعیین خواهد کرد.