قانون اراضی کشت موقت

قانون الحاق یک تبصره و اصلاح قانون نحوه رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد نسبت به تصمیمات و آراء هیاتهای‌ واگذاری زمین و ستاد مرکزی در مورد اراضی کشت موقت که مورد نقض دیوان عدالت اداری واقع شده یا بشود ۱۳۷۵/۱۰/۲۷ مجمع تشخیص

ماده واحده

۱ـ تبصره ذیل به قانون نحوه رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد نسبت به تصمیمات و آراء هیاتهای واگذاری زمین و ستاد مرکزی در مورد اراضی کشت‌ موقت که مورد نقض دیوان عدالت اداری واقع شده یا بشود الحاق می‌گردد :

‌تبصره : مهلت اعتراض به تصمیمات و آراء هیات‌های واگذاری زمین و ستاد مرکزی در خصوص اراضی کشت موقت از تاریخ تصویب این قانون یک‌سال تعیین می‌گردد پس از انقضاء این مهلت دیوان عدالت اداری یا سایر مراجع قضائی مجاز به پذیرش اعتراض نخواهند بود.

همچنین از تاریخ تصویب این قانون، دیوان عدالت اداری حداکثر ظرف مدت دو سال و هیاتهای تجدیدنظر ظرف مدت سه سال مکلفند نسبت به کلیه‌ شکایات و اعتراضات رسیدگی و رای نهایی را صادر نمایند.
۲ـ عبارت «‌مجلس شورای اسلامی به انتخاب» از متن ماده واحده مصوب ۱۳۷۲/۰۹/۰۴ مجمع تشخیص مصلحت نظام حذف می‌گردد.
قانون الحاق یک تبصره و اصلاح «‌قانون نحوه رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد نسبت به تصمیمات آراء هیاتهای واگذاری زمین و ستاد مرکزی در مورد‌اراضی کشت موقت که مورد نقض دیوان عدالت اداری واقع شده یا بشود.»
در اجرای بند هشتم اصل یکصد و دهم قانون اساسی در جلسه روز‌ پنجشنبه مورخ ۱۳۷۵/۱۰/۲۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح و به تصویب رسیده است.