قانون تاكسيرانی شهر تهران

قانون الحاق يك تبصره به ماده واحده قانون راجع به تمركز امور مربوط به تاكسيراني شهر تهران زير نظر شهرداري تهران مصوب ۱۳۵۹/۰۳/۲۸ شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران.

ماده واحده – تبصره ذيل به لايحه قانوني راجع به تمركز امور مربوط به تاكسيراني شهر تهران زير نظر شهرداري تهران مصوب ۱۳۵۹/۰۳/۲۸ شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران الحاق مي گردد.

تبصره – امور تاكسيراني ساير شهرهاي كشور (ناظر بر انواع سرويسهاي تاكسي شهري) توسط شهرداريهاي مربوط اداره خواهد شد و كليه قوانين و مقررات مغاير لغو مي گردد.

آيين نامه هاي اجرايي ماده واحده مصوب ۱۳۵۹/۰۳/۲۸ شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران و اين تبصره توسط سازمان شهرداريهاي كشور با هماهنگي وزارت كشور تهيه و پس از تصويب هيات وزيران به مورد اجرا گذارده خواهد شد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده (شامل الحاق و يك تبصره) در جلسه روز چهار شنبه ۱۳۷۲/۰۵/۲۰ مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۱۳۷۲/۰۶/۰۷ به تاييد شوراي نگهبان رسيده است.
رئيس مجلس شوراي اسلامي – علي اكبر ناطق نوري