قانون حفظ نباتات مدیترانه‌ای

قانون الحاق ایران به کنوانسیون تأسیس سازمان حفظ نباتات مدیترانه‌ای و اروپایی مصوب ۱۳۵۴/۱۱/۱۴

‌ماده واحده – به دولت اجازه داده می‌شود به کنوانسیون تأسیس سازمان حفظ نباتات مدیترانه‌ای و اروپایی مورخ ۱۸ آوریل ۱۹۵۱ و اصلاحیه‌های‌ مورخ ۲۷ آوریل ۱۹۵۵ و ۹ مه ۱۹۶۲ و ۱۸ سپتامبر ۱۹۶۸ و ۱۹ سپتامبر ۱۹۷۳ شورای سازمان ملحق گردد و اساسنامه مربوط را که مشتمل بر یک‌مقدمه و ۲۳ ماده و ۳ جدول و ۲ فهرست می‌باشد به موقع اجرا بگذارد.

‌قانون فوق مشتمل بر یک ماده و متن کنوانسیون ضمیمه پس از تصویب مجلس سنا در جلسه روز شنبه ۱۳۵۴/۰۸/۰۳ در جلسه روز سه‌شنبه ۱۳۵۴/۱۱/۱۴ شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

‌رییس مجلس شورای ملی – عبدالله ریاضی

‌کنوانسیون تأسیس سازمان اروپایی و مدیترانه‌ای حفظ نباتات مورخ ۱۸ آوریل ۱۹۵۱ با اصلاحات وارده بر آن توسط شورای سازمان به تاریخهای۲۷ ‌آوریل ۱۹۵۵‌ و ۹ مه ۱۹۶۲ و ۱۸ سپتامبر ۱۹۶۸ و ۱۹ سپتامبر ۱۹۷۳ دول طرف کنوانسیون حاضر – با آگاهی از اهمیت همکاریهای بین‌المللی در زمینه جلوگیری از ورود و گسترش آفات و بیماریهای نباتی و محصولاتی نباتی – و ‌با تمایل به ادامه و توسعه خدماتی که قبلاً توسط کمیته بین‌المللی مبارزه با سوسک کلرادو و “‌گروه کار اروپایی مأمور مبارزه با آلودگی گیاهی و آفات” در این‌خصوص انجام گرفته است – ‌بشرح زیر موافقت نمودند :

‌ماده ۱ – نام سازمان :

‌سازمانی به نام “‌سازمان اروپایی و مدیترانه‌ای حفظ نباتات” – که از این پس”‌سازمان” نامیده می‌شود)

به منظور تقبل و تصرف دارایی و دیون کمیته و‌گروه کار مذکور در فوق تأسیس خواهد شد.

‌ماده ۲ – تعاریف :

‌از لحاظ کنوانسیون حاضر – اصطلاح “‌نباتات و محصولات نباتی” – اطلاق می‌شود به”‌گیاه‌های زنده و اجزاء، زنده گیاهی” – “‌مواد گیاهی غیر مصنوع”‌و “‌فرآورده‌های غذایی ساخته شده از گیاهان و اجزاء گیاهی”.

‌ماده ۳ – عضویت :

‌الف – عضویت در سازمان برای مراجع ذیل به شرط الحاق به کنوانسیون حاضر طبق مقررات ماده ۲۰ آن – آزاد خواهد بود.

۱- دول متبوعه کشورهای مندرج در جدول ۳٫

۲- دولت متبوعه هر کشور دیگری که ممکن است “‌شورای سازمان” جهت عضویت تصمیم به دعوت از آن بگیرد.

ب – “‌شورای سازمان” می‌تواند دولت متبوعه هر سرزمینی را که اعلامیه‌ای بر طبق مفاد ماده ۲۱ کنوانسیون – در مورد آن صادر گردید – تنها بر مبنای‌ پیشنهاد دولت عضوی که مبادرت به صدور آن اعلامیه نموده است به عضویت در سازمان بپذیرد.

‌هر نوع تصمیمی از این قبیل – مستلزم کسب دو سوم اکثریت آراء دول عضو می‌باشد. سرزمینهایی که بدین ترتیب پذیرفته می‌شوند آنهایی هستند که از نظر شورای سازمان قادرند در راه پیشبرد خدمات و منویات سازمان – هر یک نقشی‌ قاطع و خاص خود را ایفا نمایند.

‌ماده ۴ – مقر سازمان :

‌الف – مقر سازمان در پاریس خواهد بود.

ب – اجلاسیه‌های سازمان به طور معمول در مقر سازمان تشکیل خواهد گردید.

‌ماده ۵ – وظایف سازمان :

‌الف – وظایف سازمان عبارت خواهد بود از :

۱-انجام وظیفه به عنوان یک سازمان منطقه‌ای رسمی حفظ نباتات بر طبق مفاد ماده ۸ کنوانسیون بین‌المللی حفظ نباتات مورخ ۶ دسامبر ۱۹۵۱ با‌توافق سازمان جهانی خواربار و کشاورزی سازمان ملل متحد.

۲-راهنمایی دول عضو سازمان در مورد اقدامات اداری و فنی و قانون‌گذاری که لازمه جلوگیری از ورود و گسترش آفات و بیماریهای گیاهی و‌ محصولات گیاهی می‌باشد.

۳-در صورت لزوم کمک به دول عضو سازمان برای اجرای این قبیل اقدامات.

۴- ایجاد موجبات هماهنگی و تسهیل و تسریع عملیات بین‌المللی مبارزه با آفات و بیماریهای گیاهی و محصولات گیاهی در مواقع ممکن و مقتضی.

۵- مبادله آمار و اطلاعات مربوط به بروز و پیدایش و شیوع آفات و بیماریهای گیاهی و محصولات گیاهی بین دول عضو سازمان.

۶- تأمین موجبات مبادله اطلاعات مربوط به اقدامات قانون‌گذاری داخلی کشورها در خصوص تأمین بهداشت گیاه و گیاه پزشکی یا اتخاذ تدابیر دیگر‌در جهت نقل و انتقال آزاد انواع گیاهان و محصولات گیاهی.

۷-بررسی امکانات مربوط به ساده‌سازی و یکی‌سازی آیین‌نامه‌ها و گواهینامه‌های گیاه‌ پزشکی.

۸- تسهیل مبادی همکاری در زمینه انجام تحقیقات در مورد آفات و بیماریهای گیاهی و محصولات گیاهی و طرق مبارزه با آنها و مبادله اطلاعات‌ علمی مربوطه.

۹- تأسیس مرکزی جهت نگهداری اسناد و انتشار نشریات به نحو مقتضی به منظورهای تبلیغاتی یا در راه پیشبرد امور فنی یا علمی بدانگونه که‌ شورای سازمان تعیین نماید.

۱۰-ارائه پیشنهادات و توصیه به دول عضو در مورد هر یک از موضوعات مورد اشاره در این ماده.

۱۱-به طور کلی انجام کلیه اقدامات ضروری و مقتضی در جهت نیل به مقاصد و منویات سازمان.

ب – وظیفه سازمان اساساً پرداختن به آفات و بیماریهای مشخصه در جدول شماره ۲ می‌باشد و لیکن منحصر بدان نیست.

ماده ۶ – تعهدات دول عضو
‌دول عضو تا جایی که امکان‌پذیر باشد – اطلاعاتی را که ممکن است سازمان در جهت انجام وظائف خود منطقاً از آنها درخواست نماید – تهیه و تسلیم‌ خواهند نمود.
ماده ۷ – روابط و مناسبات سازمان با سازمانهای دیگر :
‌سازمان موظف خواهد بود با سازمان جهانی خواربار و کشاورزی سازمان ملل متحد و سازمانها و دستگاههای دیگر با مسئولیتهای مشابه همکاری کرده‌ و برای جلوگیری از تداخل و تباین فعالیتهای یکدیگر نهایت سعی و کوشش را بنماید.
‌ماده ۸ – تشکیلات سازمان :
‌الف – شورا.
ب – دبیرخانه مرکب از کمیته اجرایی – مدیر کل و کارمندان.
ج – گروه ممیزی و حسابداری.
‌د – ایادی فنی (‌شامل گروههای کار و کنفرانسهای بین‌المللی).
‌ماده ۹ – شورای سازمان :
‌الف – شورای سازمان مرکب از نمایندگان دول عضو خواهد بود.
‌هر یک از دول عضو حق خواهند داشت یک نماینده اصلی و یک عضو علی‌البدل را برای شرکت در شورا منصوب نمایند.
‌نمایندگان اصلی و اعضا علی‌البدلی که از طرف دول عضو منصوب می‌شوند می‌توانند دستیاران و مشاورین خود را در معیت داشته باشند.
ب – هر یک از دول عضو فقط از یک حق رأی در شورا برخوردار خواهد بود.
‌ماده ۱۰ – اجلاسیه‌های شورا :
‌الف – به طور معمول اجلاسیه‌های عادی شورا سالی یک بار تشکیل خواهد گردید.
ب – اجلاسیه‌های فوق‌العاده در شورا در هر زمان بنا به درخواست کتبی حداقل یک سوم دول عضو از ریاست شورا تشکیل خواهد شد.
ماده ۱۱ – آیین‌نامه‌های سازمان :
‌شورای سازمان آیین‌نامه اجرایی خود و آیین‌نامه مالی سازمان را تنظیم و تدوین خواهد نمود.
‌ماده ۱۲ – ناظران سازمان :
‌با موافقت شورای سازمان هر دولت غیر عضو و هر سازمان بین‌المللی که دارای مسئولیت‌هایی مشابه و مرتبط با وظایف این سازمان است – می‌تواند‌ به نمایندگی از طرف خود یک یا چند ناظر را در هر یک از اجلاسیه‌های شورا بدون داشتن حق رأی شرکت دهد.
‌ماده ۱۳ – وظایف شورای سازمان :
‌وظایف شورای سازمان عبارت خواهد بود از :
‌الف – بررسی و اتخاذ تصمیم در مورد “‌گزارش پیشرفت امور” تسلیمی از طرف مدیر کل در خصوص اقدامات انجام شده توسط سازمان پس از برگزاری آخرین ‌اجلاسیه عادی شورا.
ب – بررسی و تصویب خط مشی و برنامه فعالیتهای سازمان.
ج – بررسی و تصویب بودجه سازمان.
‌د – بررسی و تصویب حسابهای سالیانه و ترازنامه سازمان.
ه – تشکیل ارکان یا دستگاههای فنی دائمی یا موقتی.
‌و – بررسی و اتخاذ تصمیم در مورد گزارشهای تسلیمی از طرف این دستگاهها.
‌ز – برگزاری انتخابات قانونی سازمان.
ح – انتصاب مدیر کل سازمان به نحوی که شورا خود تعیین نماید.
ط – اتخاذ تصمیم در مورد هر پیشنهادی که از طرف کمیته اجرایی تسلیم شود.
‌ماده ۱۴ – رییس و نایب رییس شورای سازمان :
‌الف – شورای سازمان رییس سازمان و نایب رییس شورا را از بین نمایندگان دول عضو که
در کمیته اجرایی سازمان انجام وظیفه می‌نمایند – انتخاب‌ خواهد کرد.
ب – رییس و نایب رییس شورای سازمان به مدت سه سال یا برای مدتی که از دوران خدمت کنونی آنها در کمیته اجرایی سازمان باقی است (‌هرکدام‌ کوتاه‌تر باشد) انتخاب خواهند شد و چنانچه مدت خدمت فعلی آنها در کمیته تمدید گردد می‌توانند مجدداً انتخاب شوند.
ج – رییس و نایب رییس شورای سازمان هر یک در شورا و کمیته اجرایی سازمان با سمت واحدی انجام وظیفه خواهند نمود.

‌ماده ۱۵ – کمیته اجرایی سازمان :

‌الف – کمیته اجرایی سازمان مرکب خواهد بود از رییس و نایب رییس شورا و هفت نفر دیگر از نمایندگان دول عضو که از طرف شورا انتخاب شده‌اند.

ب – مدت خدمت اعضای کمیته اجرایی سازمان معمولاً سه سال است که می‌توانند مجدداً انتخاب شوند.

ج – چنانچه پیش از انقضای مدت مأموریت اعضای کمیته اجرایی پستی بلاتصدی بماند کمیته از یکی از دول عضو تقاضا خواهد نمود که نماینده‌ای را‌ جهت تصدی پست مزبور برای باقیمانده مدت مأموریت انتخاب نماید.

‌د – کمیته اجرایی حداقل سالی دو بار تشکیل جلسه خواهد داد.

‌ماده ۱۶ – وظایف کمیته اجرایی.

‌وظایف کمیته اجرایی عبارت خواهد بود از :

‌الف – تسلیم پیشنهادات به شورا در مورد خط مشی و سیاستهای کلی و برنامه فعالیت سازمان.
ب – مراقبت از اینکه فعالیتهای سازمان با تصمیمات شورا هماهنگ باشد.

ج – تسلیم پیش‌نویس بودجه و حسابهای سالیانه و ترازنامه سازمان به شورا. کمیته اجرائی می‌تواند تا زمانی که طرح بودجه تسلیمی در شورای سازمان تحت بررسی قرار گیرد – یک بودجه موقت را تصویب نماید.

‌د – عهده‌داری وظایف دیگری که ممکن است به موجب کنوانسیون حاضر یا از طرف شورا سازمان به آن محول شود.

ه – تعیین روش کار و نحوه عمل خود.

‌ماده ۱۷ – وظایف مدیر کل سازمان :

‌وظایف مدیر کل سازمان عبارت خواهد بود از :

‌الف – تقبل ریاست دبیرخانه سازمان که تحت مسئولیت او انجام وظیفه می‌نماید.

ب – اجرای برنامه مصوبه شورای سازمان و انجام وظایفی که ممکن است از طرف کمیته اجرایی سازمان به عهده او محول گردد.

ج – تسلیم گزارش در خصوص فعالیتها و وضعیت مالی سازمان در هر یک از اجلاسیه‌های عادی شورا.

‌ماده ۱۸ – امور مالی سازمان :

‌الف – هزینه‌ها و مخارج سازمان از محل کمکهای مالی سالیانه دول عضو و وجوهی که ممکن است با تصویب شورای سازمان یا کمیته اجرایی سازمان‌ دریافت شود تأمین خواهد گردید.

ب – میزان و مبلغ کمکهای سالیانه هر یک از دول بر اساس آنچه که در جدول شمار ۱ مشخص گردیده – خواهد بود.

ج – شورای سازمان می‌تواند بنا بر توصیه کمیته اجرایی ضریب خاصی را برای کمکهای تعهدی مندرج در جدول شمار ۱ تعیین و مورد اجرا قرار دهد تا‌ بدین منوال کمکهای مزبور را در جهت فعالیتهای سازمان و وضعیت اقتصادی روز تنظیم و تعدیل نماید. یک چنین تصمیمی باید از اکثریت آراء دو سوم‌ دول عضو اتخاذ گردد.

‌د – کمکهای سالیانه دول عضو در اول هر سال مالی سازمان قابل پرداخت خواهد بود.

ه – کمکهای مالی دول عضو به پول رایجی که کمیته اجرایی سازمان با موافقت دولت عضو مربوطه تعیین می‌نماید پرداخت خواهد شد.

و – کمکهای اضافی دیگری هم ممکن است از طرف یک دولت واحد یا گروهی از دول برای طرحها و برنامه‌های مبارزاتی خاص پرداخت شود که‌سازمان می‌تواند در جهت منافع دول مزبور این طرحها و برنامه‌ها را به مرحله اجرا درآورد.

‌ز – یک هیأت ممیزی و حسابرسی مرکب از نمایندگان سه دولت عضو که از طرف شورا به مدت سه سال انتخاب می‌شوند همه‌ساله حسابها و نحوه‌مدیریت امور سازمان را مورد بررسی قرار داده و گزارش کار خود را تسلیم شورا خواهد نمود. کمیته اجرایی سازمان می‌تواند تعدادی حسابدار‌ قسم‌ خورده را برای رسیدگی به حسابهای سازمان به خدمت بگمارد.

‌ماده ۱۹ – اصلاحات :

‌الف – متون اصلاحیه‌های پیشنهادی ب کنوانسیون حاضر و جداول یک و دو آن سه ماه قبل از آنکه توسط شورای سازمان مورد بررسی قرار گیرد از‌طرف مدیر کل سازمان با آگاهی دول عضو رسانیده خواهد شد.

ب – اصلاحات پیشنهادی بر کنوانسیون – با کسب اکثریت آرا موافق دو سوم اعضاء حاضر و رأی دهنده شورای سازمان لازم‌الاجرا خواهد شد مشروط‌ بر آنکه اصلاحاتی که متضمن الزامات و تعهدات جدیدی برای دول عضو سازمان است به استثنای اصلاحات پیشنهادی بر جدول شماره یک مذکور در‌بند ج ذیل – در مورد هر یک از دولی که مشمول این الزامات می‌شوند فقط در صورت قبول آن دولت به مرحله اجرا در خواهد آمد.

ج – اصلاحات پیشنهادی بر جدول شماره یک – با کسب اکثریت آراء دو سوم دول عضو – توسط شورای سازمان پذیرفته خواهد شد.

‌د – اصلاحات پیشنهادی بر جدول شماره دو با کسب آراء موافق اکثریت اعضای حاضر و رأی دهنده اعتبار خواهد یافت.

ه – اعلامیه‌های قبولی دول نسبت به اصلاحیه‌های پیشنهادی به دولت جمهوری فرانسه سپرده خواهد شد و این دولت کلیه دول عضو را از وصول‌ اعلامیه‌های مزبور لازم‌الاجرا شدن اصلاحات مطلع خواهد ساخت.

‌ماده ۲۰ – امضاء و الحاق :

‌الف – کنوانسیون حاضر جهت امضا، یا الحاق مفتوح خواهد بود و دولی که برای آنها عضویت در سازمان به موجب مقررات ماده ۳ کنوانسیون‌ آزاد است می‌تواند به طرق زیر دول طرف این کنوانسیون گردند :

۱- امضاء.

۲-امضای منوط به تصویب.

۳-۳ – الحاقی.

ب – الحاق دول از طریق تودیع سند الحاق نزد دولت فرانسه عملی خواهد شد.

ج – دولت فرانسه فوراً کلیه دول عضو را از تاریخ امضای کنوانسیون و الحاق بدان توسط هر دولت عضو آگاه خواهد ساخت.

‌ماده ۲۱ – حوزه اجرایی کنوانسیون نسبت به سرزمینها.

‌الف – هر دولت عضو می‌تواند در هر زمان اعلام نماید که شرکت او در کنوانسیون مبتنی بر شمول آن به کلیه یا یکی از سرزمینهایی است که مسئولیت‌ مناسبات بین‌المللی آن را به عهده دارد. این اعلامیه نزد دولت فرانسه سپرده خواهد شد.

ب – هر اعلامیه‌ای که از طرف دولت عضو طبق مقررات بند پیشین تسلیم گردد سی روز پس از وصول آن توسط دولت فرانسه اعتبار خواهد یافت.

ج – دولت فرانسه فوراً کلیه دول طرف کنوانسیون را از وصول اعلامیه‌هایی که به موجب بند حاضر تسلیم گردیده – مطلع خواهد نمود.

‌ماده ۲۲ – خروج از کنوانسیون :

‌الف – هر دولت عضو پس از دو سال عضویت می‌تواند در هر زمان با دادن اطلاعیه کتبی به دولت فرانسه از عضویت کنوانسیون حاضر کناره‌گیری‌ نماید.

‌خروج از کنوانسیون یک سال پس از تاریخ وصول اطلاعیه توسط دولت فرانسه عملی خواهد شد.

ب – عدم پرداخت دو سهمیه از کمکهای مالی سالیانه به طور متوالی در شرایط عادی حمل بر خروج از دولت عضو قاصر از عضویت در کنوانسیون‌ خواهد گردید.

ج – دولت عضوی که مسئولیت مناسبات بین‌المللی یک یا چند سرزمین را دارا است می‌تواند با دادن اطلاعیه کتبی به دولت فرانسه به شمول‌ کنوانسیون طبق مفاد ماده ۲۱ آن نسبت به آن سرزمین یا سرزمینها خاتمه دهد. این اطلاعیه یک سال بعد از تاریخ وصول آن توسط دولت فرانسه -‌اعتبار خواهد یافت.

‌د – دولت فرانسه فوراً کلیه دول را از اطلاعیه‌های تسلیم شده تحت ماده حاضر آگاه خواهد ساخت.

‌ماده ۲۳ – لازم‌الاجراء شدن :

‌الف – کنوانسیون حاضر از تاریخی که پنج دولت بر طبق مفاد ماده ۲۰ جزو دول طرف آن شوند لازم‌الاجراء خواهد گردید.

ب – دولت فرانسه فوراً تاریخ لازم‌الاجرا شدن کنوانسیون را به اطلاع کلیه دولی که آن را امضاء نموده یا بدان ملحق گردیده‌اند – خواهد رسانید.

‌جدول شماره ۱
‌جدول سهم‌بندی کمکهای سالیانه دول عضو سازمان
میزان کمکهای مالی سالیانه دول عضو سازمان – قبلاً در ۱۸ سپتامبر ۱۹۶۸ بر مبنای سهام تعهدی و پرداختی کشورهای عضو فائو (‌سازمان خواربار‌ کشاورزی جهانی سازمان ملل متحد) بابت بودجه سالهای ۱۹۶۶٫۷ فائو از طرف شورای سازمان به لیره استرلینگ تنظیم و تصویب گردیده بود و جدول‌زیر را نیز بعداً و عیناً مبتنی بر همان، استخراج و بر حسب فرانک هم تنظیم و تقدیم گردیده است.
(‌جدول : دوره ۲۴ – جلد ۱ – صفحه ۱۳۶)
جدول شماره ۲
‌فهرست آفات و بیماریهای قابل توجه خاص سازمان و تاریخ درج آنها در جدول به شرح زیر است : (‌به قسمت (ب) ماده ۵ مراجعه شود).
۱- سوسک کلرادو
۲-نماتد غده‌ای سیب زمین
۳-شپشک سن هزه یا سن ژوزه
۴-بیماری سرطان سیب‌زمینی
۵-آفات حشراتی و قارچی و جونده انباری و آفات جونده محصولات زراعی (‌که تاکنون مورد توجه خاص گروه اروپایی همکاری و مبارزه با آفات‌نباتی بوده است) – ۱۹۵۱
۶- پروانه سفید اشجار
‌جدول شماره ۳
‌فهرست دول اروپایی و مدیترانه‌ای که در سال ۱۹۵۱ از آنها برای الحاق به کنوانسیون دعوت شده است.
‌آلبانی – اتریش – بلژیک – بیلوروسی (‌روسیه سفید) – بلغارستان – چکسلواکی – یونان -مجارستان – پرتغال – رومانی – سن‌مارینو – اتحاد جماهیر‌ شوروی – اسپانیا – سوئد-ایسلند – ایرلند – اسرائیل – ایتالیا – لبنان – لیختن‌اشتاین – لوکزامبورگ -موناکو – هلند – نروژ – لهستان – فنلاند -‌فرانسه (‌هم به نمایندگی از طرف دولت متبوع خود و هم به نمایندگی از طرف الجزیره و تونس و مراکش ) – سوئیس – سوریه – ترکیه – اوکراین -‌بریتانیا – یوگسلاوی.
‌فهرست اسامی صاحبان امضای متن اصلی کنوانسیون
‌بنا به مراتب امضاکنندگان ذیل که از طرف دول متبوعه خود دارای اختیارات لازم می‌باشند کنوانسیون حاضر و جداول ضمیمه آن را امضاء نمودند.
‌کنوانسیون حاضر به تاریخ ۱۸ آوریل ۱۹۵۱ در یک نسخه واحد در پاریس تنظیم گردیده که نسخه مزبور در مرکز بایگانی کل اسناد رسمی دولت فرانسه‌ نگاهداری خواهد شد.
‌آقای هالفرایسکفو
‌آقای پ یوی‌ین از طرف دولت دانمارک
‌آقای گی یم و آقای ح. فن ارشفن از طرف دولت بلژیک
‌آقای میکل بن لخ از طرف دولت بریتانیا
‌آقای ر. پرتن از طرف دولت فرانسه
‌آقای د. دلافی از طرف دولت ایرلند
‌آقای آ. ملیس از طرف دولت ایتالیا
آقای ئی ویروی ین از طرف دولت لوکزامبورگ
‌آقای ئی جی برژد از طرف دولت هلند
‌آقای فرانسیکو آرانها از طرف دولت پرتغال
‌آقای ح. دریس از طرف دولت جمهوری آلمان فدرال
‌آقای جی. هنزلی از طرف دولت جمهوری بریتانیای کبیر
‌آقای آ. شاپنیه از طرف دولت جمهوری سوئیس
‌آقای ژ.‌نن وی از طرف دولت جمهوری یوگسلاوی
‌آقای ف. بران از طرف دولت جمهوری اطریش
‌آقای د. کولپئولس از طرف دولت جمهوری یونان
رونوشت مصدق اصل سند – در مرکز بایگانی کل اسناد رسمی دولت جمهوری فرانسه ضبط گردید.
وزیر مختار و رییس اداره تشریفات – ادوارد دولاشونی پر یک نسخه چاپی کنوانسیون حاوی اصلاحیه‌های مصوبه شورای سازمان مورخ ۲۷ آوریل ۱۹۵۵ و نیز یک نسخه از متن حاضر حاوی اصلاحیه‌های‌مصوبه شورای سازمان مورخه ۹ مه ۱۹۶۲ و ۱۸ سپتامبر ۱۹۶۸ به نزد دولت فرانسه به ودیعه گذارده شده است.
‌سازمان اروپایی و مدیترانه‌ای حفظ نباتات فهرست دول عضو سازمان در ۱۹ سپتامبر ۱۹۷۳
‌الجزیره – اتریش – بلژیک – بلغارستان – قبرس – چکسلواکی – دانمارک – جمهوری فدرال (‌آلمان غربی) – فنلاند – فرانسه – یونان – پرتغال -‌رومانی – شوروی – گرانزی – مجارستان – ایرلند – اسرائیل – جرسی – لوکزامبورگ – مراکش – هلند – نروژ – لهستان – سوئد – سوئیس – تونس -‌ترکیه – اسپانیا – بریتانیای کبیر – یوگسلاوی.
‌کنوانسیون فوق مشتمل بر یک مقدمه و بیست و سه ماده و سه جدول و دو فهرست منضم به قانون الحاق ایران به کنوانسیون تأسیس سازمان حفظ‌نباتات مدیترانه‌ای و اروپایی می‌باشد.