قانون اعطای اختيار شهرداری

قانون اعطاي اختيار به كميسيون كشور جهت اصلاح و تصويب لايحه مربوط به شهرداريها.

ماده واحده – وزارت كشور مجاز است لايحه قانوني شماره ۲۳۵۷۳ -۱۳۲۸/۰۳/۲۸ ضميمه راجع به شهرداريها را پس از اصلاح و تصويب دو ثلث اعضاي حاضر كميسيون فعلي كشور به موقع اجرا گذارده و پس از آزمايش مدت دو سال در عمل چنانكه نواقصي در آن مشهود گردد.

رفع و قانون مزبور را تكميل نموده و مجددا براي تصويب مجلس شوراي ملي پيشنهاد نمايد. مادام كه اين قانون بر اثر لايحه جديد دولت تغيير نكرده است به اعتبار خود باقي خواهد بود.

اين قانون كه مشتمل بر يك ماده است در جلسه دوشنبه ۱۳۲۸/۰۴/۲۰ به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
رييس مجلس شوراي ملي – رضا حكمت