قانون نوسازی و عمران شهری

قانون اصلاح پاره اي از مواد قوانين مربوط به شهرداري و نوسازي و عمران شهري.

ماده واحده – مواد ذيل از قانون شهرداري و قانون نوسازي و عمران شهري.

به شرح زير اصلاح مي شود :

۱ – در تبصره يك ماده ۲۳ قانون اصلاح قانون نوسازي و عمران شهري مصوب سال ۱۳۵۰ بعد از عبارت (نقشه هاي تفصيلي را تهيه و اراضي) و همچنين بعد از عبارت (اراضي باير و مزروعي) عبارت “و باغ ها” اضافه مي شود.

۲ – شهرداري پايتخت مجاز است موارد مذكور در بند ۸ ماده ۵۵ و ماده ۸۴ قانون شهرداري مصوب سال ۱۳۳۴ و مواد ۵۴ و ۱۱۱ قانون اصلاح پاره اي از مواد و الحاق مواد جديد به قانون شهرداري مصوب سال ۱۳۴۵ و همچنين تبصره ۵ ماده ۲ و مواد ۱۵ – ۱۶ – ۲۲ و ۳۱ قانون نوسازي و عمران شهري مصوب سال ۱۳۴۷ را پس از تصويب انجمن شهر به موقع اجرا بگذارد.

تبصره – وزارت كشور مي تواند به هر يك از شهرداريها كه مقتضي بداند اجازه دهد تمام يا برخي از مواد و تبصره هاي مندرج در اين بند را پس از تصويب انجمن شهر مربوط به موقع اجرا بگذارد.
قانون فوق مشتمل بر يك ماده پس از تصويب مجلس شوراي ملي در جلسه روز سه شنبه ۱۳۵۱/۰۳/۱۶ در جلسه فوق العاده روز چهارشنبه ۱۳۵۱/۰۴/۰۷ شمسي به تصويب مجلس سنا رسيد.
نايب رييس مجلس سنا – دكتر سيد محمد سجادي