اصلاح پاره ای از مواد شهرداری

قانون اصلاح پاره ای از مواد قانون شهرداری.

ماده واحده – تبصره ۱ ماده ۶۲ و ماده ۸۲ و تبصره آن و ماده ۱۰۸ قانون شهرداري به شرح زير اصلاح و يك تبصره به ماده ۸۲ الحاق مي شود.

الف – از تبصره ۱ ماده ۶۲ عبارت تهزينه دفاتر مزبور از محل ۲% شهرداريها و كمك شهرداريهاي آن استان تامين خواهد شدت حذف مي شود.

ب – ماده ۸۲ – شهرداريهايي كه درآمد سالانه آنها از يك ميليون ريال متجاوز باشد موظفند براي تامين اعتبار هزينه هاي اتحاديه شهرداريهاي كشور معادل دو درصد از درآمد مستمر جاري خود را هر ماه ، مستقيما به اتحاديه مذكور پرداخت نمايند.

تبصره ۱ – پرداختي شهرداريهايي كه درآمد مستمر سالانه آنها از يك هزار ميليون ريال تجاوز نمايد هرساله توسط دولت تعيين مي شود ولي به هر حال از ۲% نبايد تجاوز نمايد.

تبصره ۲ – بودجه سالانه اتحاديه شهرداريهاي كشور، با كسب نظر هيات مديره اتحاديه توسط مدير عامل تنظيم و پس از تصويب شوراي اتحاديه شهرداريها و تاييد وزارت كشور قابل اجرا خواهد بود.

تبصره ۳ – از محل درآمد مذكور به اشخاصي كه مستقيما در خدمت اتحاديه شهرداريهاي كشور نباشند و يا خدمتي معيني براي آن انجام ندهند و يا از صندوق دولت و يا شهرداريها حقوق و مزايا دريافت مي دارند به هيچ عنوان وجهي قابل پرداخت نخواهد بود مگر در مواردي كه پرداخت وجه طبق قانون از بيش از يك محل تجويز شده باشد.

ج – ماده ۱۰۸ – به منظور ايجاد همكاري بين شهرداريهاي كشور و برقراري ارتباط با اتحاديه هاي بين المللي شهرداريها و تنظيم و اجراي برنامه هاي آموزشي و بررسي مسائل و مشكلات مشترك شهرداريها و ارائه راه حل ها و پيشنهادهاي مناسب زماني به نام اتحاديه شهرداريهاي كشور تشكيل مي شود و اساسنامه آن وسيله وزارت كشور تهيه و به تصويب هيات وزيران مي رسد.
قانون فوق مشتمل بر يك ماده پس از تصويب مجلس سنا در جلسه روز چهارشنبه ۱۳۵۴/۰۴/۲۵، در جلسه روز سه شنبه ۱۳۵۴/۰۷/۲۹ شمسي به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
نايب رييس مجلس شوراي ملي – دكتر جواد سعيد