قانون اعتبار اسناد عادی

قانون اصلاح قانون اعتبار اسناد عادی و وامهای پرداختی شرکتهای تعاونی روستایی عشایری و صیادی به اعضاء (۱۳۶۵/۰۱/۱۷) مصوب ۱۳۷۱/۱۰/۲۷

‌ماده واحده –

اسناد و قراردادهای مربوط به وامها و اعتبارات اعم از قرض‌الحسنه‌ها و سایر عقود اسلامی پرداختی اتحادیه‌ها و شرکتهای تعاونی‌ روستایی، کشاورزی، عشایری، صیادی، صنایع روستایی و فرش به اعضاء مشروط بر این که اصل مبلغ وام از دو میلیون ریال تجاوز ننماید، در حکم‌ اسناد رسمی تلقی و از حیث اجراء تابع مفاد آیین‌نامه اجرایی اسناد رسمی است.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز چهارشنبه ۱۳۷۱/۱۰/۱۶ مجلس شورای اسلامی تصویب و در‌ تاریخ ۱۳۷۱/۱۰/۲۷ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
قانون شرکتهای تعاونی روستایی مصوب ۱۳۷۱/۱۰/۲۷