قانون درآمد سازمان تحقیقات

قانون استفاده از درآمدهای سازمان تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۱۳۶۶/۰۹/۲۶

‌ماده واحده –

‌الف – سازمان تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مکلف است کلیه درآمدهای حاصل از فروش محصولات، تولیدات، ارائه خدمات و سایر‌ درآمدهای واحدهای تابعه خود را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه واریز نماید.

ب – همه‌ساله معادل مجموع درآمد وصولی موضوع بند (‌الف) این قانون که به حساب درآمد عمومی نزد خزانه واریز خواهد شد، از محل اعتبار‌ ردیف خاصی که به همین منظور در قانون بودجه کل کشور پیش‌بینی می‌شود، در اختیار دستگاه نامبرده قرار خواهد گرفت که منحصراً جهت افزایش‌ کارآیی و گسترش فعالیت‌های تحقیقاتی واحدهای تابعه سازمان مذکور جهت تحقق خودکفایی در زمینه کشاورزی به مصرف برسد.

ج – پنجاه درصد از اعتبار موضوع بند (ب) این قانون خارج از شمول قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت با رعایت قانون نحوه‌ هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند و پنجاه درصد بقیه بر اساس‌ مقررات عمومی دولت قابل مصرف خواهد بود.
‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز پنجشنبه ۱۳۶۶/۰۹/۲۶ مجلس شورای اسلامی‌ تصویب و در تاریخ ۱۳۶۶/۱۰/۰۲ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
‌رییس مجلس شورای اسلامی – اکبر هاشمی