قانون اساسنامه شرکت گوشت

قانون اساسنامه شرکت سهامی گوشت کشور ۱۳۵۴/۱۲/۲۳

شورای‌ عالی‌ اداری‌ در شصت‌ و ششمین‌ جلسه‌ مورخ‌ ۱۳۷۴/۱۱/۲۴، بنا به‌ پیشنهاد مشترک‌ سازمان‌ امور اداری و استخدامی‌ کشور و وزارت‌ جهاد سازندگی‌ به‌ منظور ایجاد حداکثر تجانس‌ و رعایت‌ پیوستگی‌ در وظایف‌ مربوط ‌به‌ امور دام‌ و فراهم‌ ساختن‌ موجبات‌ استفاده‌ بهینه‌ از امکانات‌ و نیروی‌ انسانی‌ موجود برای‌ تنظیم‌ بازار پروتئین‌ دامی و همچنین‌ نیل‌ به‌ اهداف‌ و تکالیف‌ مندرج‌ در قانون‌ برنامه‌ دوم‌ توسعه‌ اقتصادی‌، اجتماعی‌ و فرهنگی‌ کشور در زمینه‌ اصلاح‌ ساختار تشکیلات‌ دولتی‌ و جلب‌ مشارکت‌ بیشتر بخش‌های‌ خصوصی‌ و تعاونی‌ در امور عمومی‌ و خدمات‌ اجتماعی‌ و در جهت‌ جلوگیری‌ از افزایش‌ هزینه‌های‌ جانبی‌ به‌ لحاظ‌ پراکندگی‌ و تفرق‌ فعالیت‌های‌ مربوط‌ تصویب‌ نمود :

۱-شرکت‌ سهامی‌ گوشت‌ کشور و شرکت‌ سهامی‌ طیور در شرکت‌ سهامی‌ تهیه‌، تولید و توزیع‌ علوفه‌ کشور ادغام‌ می‌گردد.

تبصره ۱) عنوان‌ شرکت‌ سهامی‌ تهیه‌، تولید و توزیع‌ علوفه‌ به‌ شرکت‌ پشتیبانی‌ امور دام‌ کشور تغییر می‌یابد.

تبصره ۲) شرکت‌های‌ اقماری‌ شرکت‌های‌ فوق‌الذکر تابع‌ شرکت‌ پشتیبانی‌ امور دام‌ کشور خواهند بود.

۲-کلیه‌ وظایف‌، اختیارات‌، اعتبارات‌، تجهیزات‌، دارایی‌ها و تعهدات‌ و نیروی‌ انسانی‌ شرکت‌های‌ فوق‌الذکر اعم‌ از حوزه‌ مرکزی‌ و واحدهای‌ خارج‌ از مرکز آنها به‌ شرکت‌ پشتیبانی‌ امور دام‌ کشور منتقل‌ می‌گردد.
‎‎‎‎
۳- وظایف‌ مربوط‌ به‌ تنظیم‌ بازار شیر و فرآورده‌های‌ آن‌ از شرکت‌ سهامی‌ صنایع‌ شیر ایران‌ منتزع‌ و به‌ شرکت‌ پشتیبانی‌ امور دام‌ کشور الحاق‌ می‌گردد و شرکت‌ سهامی‌ صنایع‌ شیر ایران‌ با حفظ‌ هویت‌ خود به‌ صورت‌ وابسته‌ به‌ شرکت‌ پشتیبانی‌ امور دام‌ کشور فعالیت‌ خواهد نمود.
‎‎‎‎
۴- وظیفه‌ مربوط‌ به‌ پرورش‌ و اصلاح‌ نژاد مرغ‌ لاین‌ و سایر وظایف‌ اصلاح‌ و پرورش‌ طیور در ستاد وزارت‌ جهاد سازندگی‌ سازماندهی‌ خواهد شد.
‎‎‎‎
۵- وزارت‌ جهاد سازندگی‌ مکلف‌ است‌ ظرف‌ مدت‌ دو ماه‌ تشکیلات‌ مورد نیاز شرکت‌ پشتیبانی‌ امور دام‌ کشور را تهیه‌ و جهت‌ تایید به‌ سازمان‌ امور اداری‌ و استخدامی‌ کشور ارسال‌ نماید.
‎‎‎‎
۶- تا تصویب‌ تشکیلات‌ شرکت‌ مذکور، پست‌های‌ سازمانی‌ کارکنان‌ شرکت‌های‌ قبلی‌ دارای‌ اعتبار می‌باشد.
‎‎‎‎
۷- معاون‌ ذیربط‌ وزیر جهاد سازندگی‌ در امور دام‌ رئیس‌ هیئت‌ مدیره‌ شرکت‌ پشتیبانی‌ امور دام‌ خواهد بود.
‎‎‎‎
۸- وزارت‌ جهاد سازندگی‌ مسئول‌ اجرای‌ کامل‌ مفاد این‌ مصوبه‌ بوده‌ و نتیجه‌ اقدامات‌ به‌ عمل‌ آمده‌ را به‌ دبیرخانه‌ شورای‌ عالی‌ اداری‌ اعلام‌ خواهد نمود.