قانون ادغام شرکتهای سهامی

قانون ادغام شرکتهای سهامی دولتی که در زمینه تولید و پرورش طیور فعالیت می‌نمایند ۱۳۷۱/۰۲/۲۹

‌ماده واحده – از تاریخ تصویب این قانون از ادغام دو شرکت سهامی پرورش و تولید گوشت بوقلمون و شرکت سهامی جوجه‌کشی نارمک، شرکت‌ سهامی طیور کشور تشکیل و کلیه اموال منقول و غیر منقول، مطالبات، وجوه نقد و دیون و تعهدات دو شرکت فوق بر مبنای ارزش دفتری به شرکت‌ سهامی طیور کشور منتقل می‌شود.

‌تبصره ۱ – تمامی کارکنان شرکتهای منحله فوق اعم از کارمند و کارگر با کلیه سوابق خدمتی مربوط به شرکت سهامی طیور کشور منتقل می‌شوند.

‌تبصره ۲ – دولت مجاز است با رعایت مقررات قانون تعیین مرجع تصویب یا اصلاح و تغییر اساسنامه شرکتها و مؤسسات تابعه وزارتخانه‌ها‌ مصوب ۱۳۶۶/۰۹/۲۲ نسبت به تغییر اساسنامه شرکت سهامی طیور کشور اقدام نماید.
‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ ۱۳۷۱/۰۲/۲۹ مجلس‌ شورای اسلامی تصویب و در تاریخ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.