فروش اراضی خالصه زاهدان

قانون اجازه فروش اراضي خالصه واگذاري به شهرداري زاهدان.

ماده واحده – اجازه داده مي شود اراضي خالصه شهر زاهدان كه به موجب تصويب نامه شماره ۱۴۲۵۲ – ۱۳۲۷/۰۷/۲۵ هيئت وزيران جهت فروش به اشخاص به شهرداري واگذار شده است با ترك مزايده و طبق مقررات و شرايطي كه هيئت دولت تصويب كند فروخته شود.

تبصره – اشخاصي كه بر اساس مقررات تصويب نامه هيئت دولت اقدام به خريد اراضي نمايند از پرداخت بدهي معوقه بابت حق الارض معاف مي شوند.

قانون بالا مشتمل بر يك ماده و يك تبصره در جلسه روز سه شنبه ۱۳۴۵/۰۲/۲۷ به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
رييس مجلس شوراي ملي – مهندس عبدالله رياضي