قانون تحقیقات کشاورزی

قانون اجازه عضویت دولت ایران در گروه مشورتی بین‌المللی تحقیقات کشاورزی مصوب ۱۳۵۴/۱۱/۲۷

ماده واحده – به دولت اجازه داده می‌شود عضویت گروه مشورتی بین‌المللی تحقیقات کشاورزی را پذیرفته و حق عضویت ایران در گروه مزبور را از محل اعتبار مصوب در بودجه کل کشور پرداخت نماید.

قانون فوق مشتمل بر یک ماده پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز یکشنبه ۱۳۵۴/۰۹/۱۶ در جلسه روز دوشنبه ۱۳۵۴/۱۱/۲۷ شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.

رییس مجلس سنا – جعفر شریف امامی