قانون بهای واردات سموم

قانون اجازه اخذ دو درصد (۲%) بهای واردات سموم به منظور تأمین هزینه‌های طرحهای تحقیقات و آفات و بیماریهای ‌گیاهی مصوب ۱۳۵۶/۰۵/۱۱

ماده واحده – به بانک مرکزی ایران اجازه داده می‌شود به منظور تأمین هزینه‌های آزمایشهای سموم دفع آفات و تحقیقات آفات و بیماریهای گیاهی‌ سازمان تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی معادل دو درصد (۲%) مبلغی که اشخاص حقیقی یا حقوقی برای وارد کردن سموم ساخته شده دفع آفات و‌ بیماریهای گیاهی یا برای وارد کردن هر گونه مواد که برای ساختن یا ترکیب و اختلاط سموم دفع آفات و بیماریهای گیاهی و هورمون‌های نباتی‌ افتتاح اعتبار یا سفارش می‌نمایند از واردکنندگان دریافت نماید.

‌وجوه مذکور در حساب جداگانه‌ای در خزانه‌داری کل نگاهداری می‌شود و بر طبق بودجه‌ای که بنا به پیشنهاد سازمان تحقیقات کشاورزی و منابع‌ طبیعی و تأیید سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیأت امناء سازمان تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی می‌رسد برای مصارف فوق مورد استفاده قرار‌ گیرد.

‌تبصره – سازمان‌های دولتی و وابسته به دولت که مواد مذکور در این قانون را برای مصارف خود با رعایت مقررات حفظ نباتات و آیین‌نامه اجرایی‌ آن رأساً وارد می‌کنند از شمول این ماده مستثنی هستند.
‌قانون فوق مشتمل بر یک ماده و یک تبصره پس از تصویب مجلس سنا در جلسه فوق‌العاده روز چهارشنبه ۲۵۳۶/۰۴/۲۲، در جلسه فوق‌العاده روز‌سه‌شنبه ۲۵۳۶/۰۵/۱۱ شاهنشاهی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.