آراء کمسیون ماده واحده

طبق قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع ماده ۵۶ جنگلها… كليه آراء صادره از كميسيون ماده مذكور قابليت طرح و رسيدگي در كميسيون ماده واحده فوق الذكر را دارند.

تاريخ رسيدگي : ۱۳۷۳/۰۹/۲۹

شماره دادنامه ۵۳۷

شعبه ۱۸ ديوان عالي كشور

آراء کمسیون ماده واحده :

خلاصه جريان پرونده :

در تاريخ ۱۳۷/۰۱/۰۹ اداره كل منابع طبيعي استان فارس ضمن تقديم دادخواستي بدادگاه حقوقي يك فسا بطرفيت آقاي (الف) نسبت به راي مورخ ۱۳۶۸/۰۹/۲۸ كميسيون ماده واحده قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع درخواست رسيدگي تجديدنظر كرده است.

دادگاه حقوقي يك فسا با تعيين وقت و دعوت طرفيت در جلسه رسيدگي مورخ ۱۳۷۱/۰۶/۲۵ پس از استماع توضيحات نماينده اداره تجديدنظرخواه در تاييد مندرجات دادخواست تجديدنظر و نيز استماع مدافعات خوانده با اعلام ختم رسيدگي و كسب نظر آقاي مشاور مبادرت بصدور نظريه بشرح زير كرده است (اداره خواهان صرفا” از اين جهت از راي معترض عنه تجديدنظرخواهي كرده است كه حسب دادنامه هاي ۵۹۱۸۸ شعبه دوم دادگاه شهرستان فسا و راي غيابي شماره ۱۲۲/۶۲ دادگاه حقوقي عمومي همين شهرستان و همچنين راي شماره ۱۵۲/۶۵ دادگاه عمومي حقوقي فسا كه در تاييد دادنامه غيابي صادر شده بود و نهايتا” حسب دادنامه شماره ۶۲۱۵۷/۵/۶۶ شعبه ۲۱ ديوان عالي كشور تاييد و تنفيد شده است.

ميزان مستثنيات پلاك مربوطه از منابع ملي ۵/۱۳ هكتار تعيين و تحكيم شده و متجاوز به اراضي بيش از اين ميزان حسب آراء فوق الذكر محكوميت يافته است اداره محترم خواهان چه در متن دادخواست و چه در جلسه دادگاه غير از مورد فوق جهت ديگري بر مخدوش بودن راي معترض عنه اعلام نكرده است و مدعي است كه چون مراجع قضائي مندرج در بالا مستثنيات بر خلاف راي دادگاه (مراجع بالا) متهافت با ماده ۹ قانون آئين دادرسي مدني است.

آراء کمسیون ماده واحده :

اينكه چون مراجع قضائي در تعيين ميزان مستثنيات از منابع ملي نقشي و تكليفي نداشته و نمي تواند داشته باشد و اين موضوع صرفا” (د) صلاحيت كميسيون موضوع ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع است و دادگاه درمقام رسيدگي به اختلافات مربوط به اراضي منابع ملي مكلف به تبعيت از راي كميسيون اخيرالذكر مي باشد و در صدور آراء مورد استناد اداره محترم خواهان نيز به تكليف خودعمل و متصرف (متجاوز) بر بيش از ميزان مستثنيات تعيين شده موضوع ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع كليه آراء صادره از كميسيون ماده ۵۶ قابليت طرح و رسيدگي در كميسيون ماده واحده فوق الذكر را دارند كه اين كميسيون وفق مقررات به موضوع مختلف فيه رسيدگي و راي بر افزايش مستثنيات از ۵/۱۳ هكتار به ۵/۱۵ هكتار را صارد كرده اند.

اداره محترم خواهان نيز جهت يا جهاتي بر مخدوش بودن نحوه عمل كميسيون اعلام نكرده و اعتراض خود را صرفا” آنچه كه در فوق گذشت اعلام نموده است لذا اعتراض اداره خواهان غير موجه تشخيص كه نظر به رد دعوي خوهان و تاييد راي معترض عنه مورخ ۱۳۶۸/۰۹/۲۸ صادره از كميسيون موضوع ماده واحده اراضي اختلافي استهبان صادر و اعلام مي گردد.

نظريه صادره ظرف پنج روز از تاريخ ابلاغ قابل اعتراض در ديوان عالي كشور بوده و انشاء راي موكول است به انقاضي مدت مذكور و يا اعاده پرونده از ديوان يادشده در صورت وصول اعتراض) نظريه مزبور در مهلت قانوني اعلام شده مورد اعتراض اداره كل منابع طبيعي استان فارس قرار گرفته و پس از ارسال پرونده جهت رسيدگي باعتراض بنظريه بديوانعالي كشور و ثبت بكلاسه ۶۹۸۳/۲۵ و ارجاع بشعبه سيزدهم ديوانعالي كشور شعبه مزبور در تاريخ ۱۳۷۲/۰۲/۰۴ چنين نظر داده است (نظر باينكه بموجب مواد ۶ و ۷ قانون اصلاح و حذف موادي از قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك و دو مصوب ۱۳۷۱/۱۲/۱۲ مجلس شوراي اسلامي كه در تاريخ ۱۳۷۲/۰۱/۲۷ قابليت اجرا دارد با اصلاح ماده ۱۴ و حذف ماده ۱۵ قانون فوق الاشعار موجبي براي رسيدگي نسبت به اعتراض بنظريه مذكور در ديوانعالي كشور باقي نيست مقرر مي گردد پرونده با كسر از موجودي جهت اتخاذ تصميم قانوني به دادگاه مربوط اعاده شود) .

آراء کمسیون ماده واحده :
پس از برگشت پرونده بدادگاه حقوقي يك فسا آن دادگاه در جلسه فوق العاده مورخ ۱۳۷۲/۰۲/۲۹ مبادرت بصدور راي بشرح زير كرده است (با توجه به مندرجات نظريه مورخ ۱۳۷۱/۰۶/۲۵ اين دادگاه ضمن رد اعتراض اداره خواهان راي معترض عنه تاييد و تنفيذ مي گرددراي صادره قابل تجديدنظرخواهي است) دادنامه شماره ۲۹۱۳۷۲۵۴/۲/۷۲ موضوع راي مذكور بشرح نامه شماره ۱۷۶۰۸ مورخ ۱۳۷۲/۰۴/۲۳ اداره كل منابع طبيعي استان فارس كه در دفتر دادگاه حقوقي يك فسا بشماره ۳۱۲۶/۲۳۱/۴/۷۲ ثبت شده مورد تجديدنظر خواهي اداره مذكور قرار گرفته و دفتر دادگاه مذكور پس از اخطار رفع نقص به تجديدنظرخواه جهت تكميل دادخواست تجديدنظر و تكميل دادخواست تجديدنظر و انجام تبادل لوايح تجديدنظري پرونده را به ديوانعالي شور ارسال داشته كه پس از وصول و ثبت بكلاسه ۲/۷۷۰۴ به اين شعبه ارجاع شده است و لايحه اعتراضات تجديدنظرخواه و لايحه جوابيه تجديدنظرخوانده هنگام شور قرائت خواهد شد.
هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس ازقرائت گزارش آقاي … عضو مميز و بررسي اوراق پرونده نسبت به دادنامه شماره ۱۳۷۲۵۴/۲۹/۲/۷۲ تجديدنظرخواسته مشاوره نموده چنين راي مي دهد :
بسمه تعالي
آراء کمسیون ماده واحده :
نظر باينكه دادنامه تجديدنظرخواسته از دادگاه حقوقي يك فسا در مقام رسيدگي تجديدنظر نسبت به راي قاضي هيئت هفت نفره ماده واحده قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع مصوب ۱۳۶۷/۰۶/۲۲ صادر شده است لذا تجديدنظرخواهي نسبت بدادنامه مزبور برابر ماده واحده فوق مورد و مجوز قانوني نداشته و تجديدنظرخواهي مطروحه مردود اعلام مي شود.
مرجع :
كتاب منتخب آراء ديوانعالي كشور پيرامون مسائل اراضي وآب-تاليف يداله بازگيرانتشارات فردوسي ، چاپ گيتي / ۷۸، چاپ اول، ۱۵۵