تا زماني كه راي كميسيون ماده ۵۶ قانون حفاظت … مبني برملي بودن مورد دعوي وسيله مرجع صالح بي اعتبار نشود تصرف معترضين در قسمت ملي شده فاقد جواز قانوني است

تاريخ رسيدگي ۷/۷/۶۹
شماره دادنامه ۴۹۵
شعبه ۲۱ ديوان عالي كشور

خلاصه جريان پرونده
در تاريخ ۵/۵/۱۳۶۵ اداره كل منابع طبيعي و كشاورزي استان يزد (سرجنگلداري كل يزد) دادخوساتي به طرفيت معترضين فوق الذكر و آقاي (الف ) به خواسته خلع يد از مساحت ۳۷۱ … مترمربع اراضي ملي شده مقوم به سه ميليون ريال تسليم دادگاه حقوقي يك يزد نموده به خلاصه اعلام شده ۰ خواندگان بودن كسب مجوز قانوني و خودسرانه اقدام به تصرف مساحت سيصد وهفتاد و يك هزار مترمربع اراضي ملي شده منطقه غرب ايستگاه تثبيت شن يزدگرد را به طور غير مجاز تصرف و بهره برداري مي نمايند. راي كميسيون ماده ۵۶ قانون جنگلهاومراتع قطعي شده است. به منظور حفظ اموال عمومي و بيت المال و حاكميت دولت در آن رسيدگي و صدور حكم خلع يد خواندگان و الزام آنها به پرداخت خسارات موردتقاضاست. فتوكپي راي ۹/۹/۱۳۵۴ كميسيون ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها ومراتع پيوست دادخواست شده با ثبت به كلاسه ۳۴۶/۶۵ شعبه دوم وقت رسيدگي تعيين گرديده .خواندگان طي لايحه اي به خلاصه پاسخ داده اند.اراضي مورد ادعاي خواهان كه در اثر خشك ساليهاي پي در پي و خشك شدن آب قنات مدتي زارعت نمي شده و بلااصتفاده مانده بوده اخيرا" كه چاه زرف در مجاورت آن احداث شده با اجاره نموده آب چاه اراضي را كشت مي كنند. سابقا" در آن كشت و زرع مي شده است صورت مجلس ۹/۹/۱۳۵۴ ارتباطي به زمين متصرفي آنها ندارد. صدور حكم بطلان دعوي مورد تقاضاست. قرار ارجاع امر به كارشناس صادر و اجرا گرديده . رئيس دادگاه بشرح تصميم مورخ ۲۸/۱۱/۱۳۶۸ به خلاصه اين استدلال كه كارشناس بشرح نقشه و نظريه شماره ۱۷۴۴۸۴/۱۰/۱۳۶۸ ميزان اراضي متصرفي خواندگان رادر محدوده منابع ملي سيصد و شصت هزار مترمربع برآورد نموده و اعتراض خواندگان بنظريه كارشناس موثر نيست. نظر خود را بر قبول دعوي خواهان تا حد نظر كارشناس و رد زايد بر آن ابراز نموده است. و ۳۸ نفر از خواندگان طي لايحه اي نسبت به نظريه مزبور اعتراض كرده به خلاصه اعلام داشته اند. اراضي مورد بحث را كه موات بوده قريب بيست سال است با صرف هزينه زيادطبق موازين شرعي و قانوني تسطيح و احياء كرده اند و مشغول كشت و زرع جو و گندم مي باشند. چند سال قبل از سال ۵۴ كه راي كميسيون ماده ۵۶ صادر شده اراضي موات را در تصرف داشته و كشت و زرع مي نموده اند.اداره جنگلباني جزء مستنيات ديگران قيد نموده است. كارشناس مربوطه ساختماني نمي توانددرمورد احياء زمين و تشخيص قدمت اراضي احياء شده اظهارنظر نمايد.تعيين كارشناس و تحقيق محلي جهت ثبوت احياء اراضي موات قبل ازسال ۱۳۵۴ مورد تقاضاست. با توجه به ايجاد مستحدثات و مواد۱۴۷و۱۴۸ قانون ثبت اسناد و املاك و مراتب بالا فسخ تصميم دادگاه و صدور راي بر بطلان دعوي مورد تقاضاست.
هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس ازقرائت گزارش آقاي … و اوراق پرونده مشاوره نموده چنين راي مي دهند.
با توجه به دلايل دعوي و استدلال دادگاه و عنايت به اينكه تا زماني كه راي مورخ ۹/۹/۱۳۵۴ كميسيون ماده ۵۶ قانون حفاظت وبهره برداري از جنگلها ومراتع مبني بر ملي بودن مودر دعوي وسيله مرجع صالح بي اعتبار اعلام نشود تصرف معترضين در قسمت ملي شده راي فوق جواز قانوني ندارد و عدم شمول مورد به ماده ۱۴۸ قانون ثبت اسناد و املاك اصلاحي ۳۱/۴/۱۳۶۵ نظريه استنباطي مورخ ۲۸/۱۱/۱۳۶۸ شعبه دوم دادگاه حقوقي يك يزد درقسمت محكوميت معترضين صدرالاشعار موجه و صحيح تشخيص و تاييد مي گردد. پرونده به شعبه مزبور ارسال مي شود.
مرجع :
كتاب منتخب آراء ديوانعالي كشور پيرامون مسائل اراضي وآب
تاليف يداله بازگير
انتشارات فردوسي ، چاپ گيتي / ۷۸ ، چاپ اول
۱۵۴

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *