فروش مورد ثلث دائم

رای اصراری شماره ۸۵۱- ۱۳۳۶/۰۴/۲۴

همان طور که فروش مال وقف جز در مورد ماده ۸۸ ق.م .جایز نیست ،فروش مال مورد ثلث دائم هم اعم از این که موصی یا وصی معین نموده باشند.

در غیر فرض مذکور در آن ماده ممنوع است در این مورد که خرابی رقبات مورد ثلث یا در معرض خرابی بودن آن عنوان و ادعا نگردیده.

اساسا فروش رقبات مجور قانونی نداشته و با خیرات عمومی بودن مصارف یاد شده اعتراض اداره اوقاف به فروش رقبات مورد ثلث از طرف وصی و درخواست ابطال اسناد معامله مزبور بلا اشکال بوده و اختیار داشتن وصی در نحوه خرج، اجازه فروش مورد ثلث تاقی نمی شود.
رای اصراری فروش مورد ثلث دائم.