اگرملك مشاع قابليت تقسيم به افرازرانداشته باشدبايدبه فروش برسد
       
به تاريخ : ۱۱-۱۲-۶۹شماره دادنامه :۱۱۷۰
مرجع رسيدگي :شعبه ۶۷دادگاه حقوقي ۲تهران
خواهان :ژيلا
خوانده :محترم
خواسته :فروش
راي دادگاه
دعوي خواهان عليه خوانده عبارت است ازرسيدگي وصدوردستورمبني برفروش پلاك ثبتي ۱۳۵۹-۳۵۲۶به جهت عدم قابليت افراز،دادگاه نهايتاً به محتويات پرونده امرونظربه اينكه براساس گزارش اداره ثبت اسنادناحيه غرب درآن مالكيت مشاعي خواهان وخوانده برپلاك ثبتي موصوف احرازمي گرددونظربه اين که طبق راي صادره شماره ۶۲۳۷غ مورخ  2-4-69اداره مرقوم وبه لحاظ جهات مذكوردرآن پلاك ثبتي يادشده غيرقابل افرازتشخيص گرديده ونظربه اين كه خوانده عليرغم ابلاغ قانوني وقت درمقام ايراددفاعي برنيامده ودعوي و درخواست خواهان بلامعارض باقي مانده است بنابه مراتب مرقوم دادگاه خواسته خواهان رامنطبق باقانون دانسته ومستنداًبه ماده چهارم ازقانون افرازوفروش املاك مشاع مصوب ۲۲آبان ماه سال ۱۳۵۷ومادتين ۹و۱۰آئين نامه قانون مذكورحكم برفروش پلاك ثبتي ۱۳۵۹-۳۵۲۶وتقسيم وجوه حاصله بين شركا به نسبت سهم ايشان پس ازكسرهزينه عمليات اجرائي صادرواعلام مي دارد.راي دادگاه غيابي است .
رئيس شعبه ۶۷دادگاه حقوقي دوتهران – عباس نژاد
كتاب :گزيده آراي دادگاه هاي حقوقي ،مجموعه دوم نشرحقوقدان چاپ اول -۱۳۷۵ صفحه ۱۴۱-۱۴۲
 

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *