مال مشاع در صورت غيرقابل تقسيم بودن با حكم دادگاه و از طريق مزايده بفروش مي رسد
به تاريخ ۱۰-۴-۷۵رونده كلاسه ۲۳۴۰-۷۴شماره دادنامه ۱۵۷۸
مرجع رسيدگي شعبه ۱۸۶ دادگاه عمومي

خواهان خانم …
خوانده : آقاي محمدرضا…
خواسته فروش
گردشكار خواهان دادخواستي بخواسته فوق بطرفيت خوانده بالاتقديم داشته كه پس ازارجاع به اين شعبه وثبت كلاسه فوق وجري تشريفات قانوني دروقت فوق العاده دادگاه به تصدي امضاءكننده زيرتشكيل است وباتوجه به محتويات پرونده ختم رسيدگي رااعلام وبه شرح زيرصدورراي مي نمايد.

راي دادگاه
درخصوص درخواست خانم حاجيه آقاجاني به طرفيت آقاي محمدرضاآقاجاني مبني برفروش شش دانگ ثبتي به شماره ۱۰۸۰۰ فرعي از۲۳۹۸ بخش ۱۰تهران باتوجه به محتويات پرونده ودادنامه حصروراثت صادره ازشعبه ۱۸۹ محاكم عمومي تهران كه مويدوراثت خواهان وخوانده نسبت به متوفيه مورث (مالك )مي باشد و ملاحظه نظريه واحدثبتي درخصوص غيرقابل افراز بودن پلاك موصوف وقطعيت آن ونظربه اين كه درخواست خواهان منطبق با موازين قانوني بوده فلذادادگاه بااجابت درخواست مذكورمستنداًبه ماده ۴ از قانون افراز و فروش املاك مشاع وماده ۹و۱۰ آيين نامه قانون ( آئين نامه قانون افراز و فروش املاك مشاع مصوب آذرماه سال ۱۳۵۷ ) موصوف دستورفروش پلاك ثبتي فوق التوصيف توسط اجراي احكام مدني مجتمع وبطريق انجام مزايده وتقسيم وجه حاصله ازفروش به نسبت سهام هريك ازمالكين مشاعي راصادر واعلام ميداردراي صادره قابل تجديدنظرخواهي درمراجع تجديدنظراستان تهران خواهدبود%
رئيس شعبه ۱۸۶ محاكم عمومي تهران محدثي

مرجع :
آرشيوكتابخانه اختصاصي صادق غلام نتاج كارآموزقضائي دادگستري

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *