‌قانون فروش خانه‌های سازمانی

مصوب : ۱۳۶۵/۰۷/۰۱

‌ماده واحده – دولت موظف است خانه‌هاي سازماني در حال بهره‌برداري يا ناتمام خود را در مركز استان هاي برخوردار و شهرهاي بزرگ كه استفاده از‌ آن ها را ضروري نمي‌داند و همچنين خانه‌هاي سازماني فرسوده كه نگهداري از آن ها به صرفه و صلاح دولت تشخيص داده نمي‌شود و از محل اعتبارات‌ دولتي ساخته شده حسب مورد فروخته و يا پيش فروش نموده و درآمد حاصله را به خزانه واريز نمايند.

‌خانواده شهدا، اسراء، مفقودين و جانبازان انقلاب اسلامي و كاركنان دولت (‌شاغل و بازنشسته) و افراد نظامي و انتظامي براي خريد خانه‌هاي سازماني‌ در اولويت قرار دارند بهاي خانه‌هاي مذكور بر اساس قيمت عادله كارشناسي و با احتساب هزينه‌هاي زير بنايي و جنبي تعيين مي‌گردد.

تشخيص‌ خانه‌هاي سازماني قابل فروش در مركز به عهده كميسيوني مركب از وزراي مسكن و شهرسازي، امور اقتصادي و دارايي و وزير يا بالاترين مقام دستگاه‌ بهره‌بردار و در استان ها به عهده مديران كل دستگاه هاي فوق و يا بالاترين مقام دستگاه بهره بردار در استان مي‌باشد، نحوه تشكيل كميسيون و عملكرد آن‌ و همچنين نحوه واگذاري و ميزان پيش پرداخت و اقساط خانه‌هاي سازماني و تعيين شهرهاي برخوردار و بزرگ و ساير شرايط در آيين‌نامه اجرايي كه‌ حداكثر ظرف سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون وسيله وزارتخانه‌هاي مسكن و شهرسازي، امور اقتصادي و دارايي و برنامه و بودجه تهيه و تصويب‌هيأت وزيران خواهد رسيد تعيين مي‌شود.

تبصره ۱ -( اصلاحي ۱۳۷۸/۱۲/۰۳) ‌ – جهت تكميل خانه‌هاي نيمه تمام و احداث منازل سازماني، وزارت مسكن و شهرسازي مي‌تواند با درخواست وجه معادل صددرصد (۱۰۰%) درآمد حاصله از محل رديف اعتباري كه تحت عنوان تكميل و احداث خانه‌هاي سازماني در قانون بودجه هر سال منظور مي‌شود را اخذ و‌برابر مقررات مربوطه به مصرف برساند.

‌تبصره ۲ – بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است از طريق سيستم بانكي كشور تسهيلات اعتباري لازم را در اختيار متقاضيان خريد‌ واحدهاي مسكوني سازماني در حال بهره‌برداري يا نيمه تمام فرار دهد.
‌تبصره ۳ – ادارات ثبت موظفند بر اساس تقاضاي وزارت مسكن و شهرسازي نسبت به افراز و تفكيك و صدور سند براي واحدهاي واگذار شده به‌ متقاضيان اقدام نمايند.
‌تبصره ۴ – اين قانون از تاريخ تصويب و ابلاغ جايگزين كليه قوانين و مقررات قبلي در خصوص فروش خانه‌هاي سازماني مي‌شود.
‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و چهار تبصره در جلسه روز سه‌شنبه ۱۳۶۵/۰۷/۰۱ مجلس شوراي اسلامي تصويب‌ و در تاريخ ۱۳۶۵/۰۷/۰۹ به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.
‌رييس مجلس شوراي اسلامي – اكبر هاشمي