تعیین مازاد تراکم مسکونی

فرم جدول تعیین مازاد تراکم مسکونی و ارزش معاملاتی ساختمان

بعضا مشاهده مي گردد که برخي از مناطق در زمان ارجاع پرونده به اين اداره کل جهت رسيدگي به اعتراض مالک و يا ذينفع و يا … فرمهاي جديد تعيين ارزش معاملاتي ساختمان را ضم سوابق به اين امور ارسال مينمايد که ميزان ارزش مازاد بر تراکم مسکوني (A) مندرج در آنها با ميزان ارزش مازاد برتراکم مسکوني اعلام شده قبلي مغايرت دارد.

با توجه باينکه اعلام دو مقدار متفاوت براي ميزان ارزش مازاد بر تراکم مسکوني (A) براي يک ملک و يک پرونده خلاف و موجب سوء استفاده احتمالي و يا تضييع حقوق شهرداري و شهروندان خواهد بود.

لذا ضمن ارسال يک برگ فرم جدول اصلاح شده مربوط به تعيين ميزان مازاد بر تراکم مسکوني و تعيين ارزش معاملاتي ساختمان و پيرو نامه شماره ۸۱۴/۱۴۴۲۲ مورخ ۱۳۸۲/۰۴/۱۸خواهشمند است دستور فرمائيد مسئولين ذيربط با دقت نسبت به تکميل جداول فرم مزبور براي هر پرونده حسب مورد و حداقل در ۲ نسخه اقدام و با ضبط يک نسخه در پرونده بمنظور کنترل و آگاهي از مفاد آن در مراجعات بعدي، نسخه ديگر را بانضمام کليه سوابق جهت رسيدگي به اين اداره کل ارسال نمايند.
لازم بذکر است که واحد تحويل پرونده اين اداره کل از دريافت پرونده هاي فاقد فرم مذکور و يا پرونده هايي که اطلاعات مندرج در فرم آنها بويژه اطلاعات مربوط به شماره بلوک طبق دفترچه ارزش معاملاتي و مقدار P آنها ناقص باشد خودداري خواهد نمود.