فرعیت تنظیم سند

فرعیت تنظیم سند و مطالبه اجور.

تنظيم سند اجاره فرع بر وجود رابطه استيجاري است – مطالبه اجور نيز فرع بر استيفاء و تصرف است.

كلاسه پرونده : ۱۷۲۳/۴۵۴۱

شماره دادنامه : ۴۸۱/۲۳

تاريخ رسيدگي : ۱۳۶۹/۰۸/۲۹

تجديدنظرخواه : آقاي (الف)

تجديدنظرخوانده : شهرداري …

تجديدنظرخواسته : دادنامه شماره ۲۳۲۷۳/۵/۶۸ صادره از شعبه اول دادگاه حقوقي يك …

مرجع رسيدگي : شعبه ۲۳ ديوان عالي كشور

فرعیت تنظیم سند :

هيئت شعبه : آقايان … خلاصه جريان پرونده : تجديد نظرخواه به عنوان متولي موقوفه ((ب)) دادخواستي به طرفيت شهرداري … در تاريخ ۱۳۶۴/۰۱/۳۱ به خواسته الزام شهرداري به تنظيم سند اجاره باريكه اي بين استاديوم ورزشي و پلاك مجاوربه شماره ۵۲۴۴ بخش يك …و مطالبه اجور معوقه به مبلغ ۴۸۰۰۰۰ ريال و يك ميليون ريال پذيره به دادگاه حقوقي عمومي …شعبه دوم تسليم نموده.

كه پس از رسيدگي و تبديل دادگاه به دادگاه حقوقي يك به علت در مالكيت و وقفيت قرار عدم صلاحيت به اعتبار صلاحيت دادگاه مدني خاص صادر كرده و پرونده رابه آن مرجع ارسال داشته كه با حدوث اختلاف پرونده به ديوان عالي كشور واصل و به اين شعبه ارجاع شده است و به موجب دادنامه صادره از اين شعبه با اعلام صلاحيت دادگاه مدني خاص در رسيدگي به اصل موضوع رفع اختلاف مي نمايد.

دادگاه مدني خاص پس از رسيدگي باريكه مورد اختلاف را موقوفه اعلام، رسيدگي به ساير موارد خواسته خواهان پرونده را به دادگاه حقوقي يك … ارسال مي دارد.

دادگاه مزبور را با اين استدلال كه خواهان مي بايستي با توجه به رعايت نصاب دادخواست به دادگاه حقوقي ۲ تسليم نمايد پرونده را به دادگاه مدني خاص اعاده داده دادگاه مدني خاص به موضوع رسيدگي و حكم به رد دعوي خواهان در مطالبه اجور و پذيره صادر نمود.

بر اثر تجديدنظرخواهي خواهان دادگاه تجديدنظر مدني خاص …به موضوع رسيدگي و دادنامه صادره را فسخ و قرار عدم صلاحيت به اعتبار صلاحيت دادگاه حقوقي ۲ صادر كرده و با اين استدلال كه دادگاه حقوقي ۲ قبلاً  از خود نفي صلاحيت كرده پرونده را براي رفع اختلاف به ديوان عالي كشور ارسال و به اين شعبه ارجاع كرده است. هيئت شعبه به شرح راي صادره رسيدگي به موضوع را در صلاحيت دادگاه حقوقي يك …تشخيص و رفع اختلاف نموده.
بعداً پرونده دردادگاه حقوقي يك …مورد رسيدگي قرار گرفته و با اين استدلال كه تنظيم سند اجاره فرع بر وجود رابطه استيجاري است و چنين رابطه اي بين طرفين احراز نمي شود و مطالبه اجور نيز فرع بر استيفاء و تصرف است حكم بر بطلان دعوي خواهان صادر نمود. از اين حكم تجديدنظرخواهي شده رسيدگي به اين شعبه ارجاع شده است .
فرعیت تنظیم سند :
هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديده. پس از قرائت اوراق پرونده و گزارش عضو مميز مشاوره نموده چنين راي مي دهد :
(اعتراض موجهي از طرف تجديدنظرخواه نسبت به راي تجديدنظرخواسته نشده است. با توجه در اوراق و محتويات پرونده امر و رسيدگيهاي انجام شده از طرف دادگاه و استدلال موجه دادگاه حكم تجديدنظرخواسته بلااشكال تشخيص و ابرام مي شود.)
مرجع : كتاب آراي ديوان عالي كشور در امور حقوقي، جلددوم، تاليف، يداله بازگير، كارشناس قضائي وزارت دادگستري، انتشارات ققنوس، چاپ اول، چاپ سحاب، ۱۳۷۷