انتقال سه هزار متر مربع در داخل يك پلاك متفرع بر تفكيك آن از پلاك مزبور است و بدون مشخص شدن حدود اربعه و تعيين سه هزار متر مربع به عنوان عين معين و تجزيه آن از سهم مشاع مقدور نمي باشد

بسمه تعالي
۱۳- ۹۹۶۳- ۲۴
تاريخ رسيدگي ۲-۱۲-۷۸
شماره دادنامه ۵۸۱-۲۴
مرجع رسيدگي شعبه ۲۴ ديوان عالي كشور
هيات رسيدگي آقايان علي اكبر مير فصيحي رئيس و مجيد محسن زاده مستشار
موضوع رسيدگي بند ۱ اعمال ماده ۱۸ قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب
خلاصه جريان پرونده: ۲۸-۱۵۰ شعبه ۲۲ عمومي كرمانشاه (۷۸- ۳- ۶۴۱- ت)
بر اثر دادخواهي آقايان كامران و نور علي شهرت هر دو رشيدي نيا عليه آقاي محمد هادي ساطي به خواسته انتقال قطعي زمين بنام خواهان ها به شرح متن دادخواست و خسارات مقوم به ۱۵۰۰۰ تومان در ۱۳-۱۲-۷۸شعبه ۲۳ دادگاه عمومي كرمانشاه پس از اقدامات قضائي طي دادنامه شماره ۶۲۷- ۲۲-۵-۷۸خلاصه چنين راي داده است.
 درخصوص دادخواست تقديمي بخواسته الزام خوانده به انتقال قطعي سه هزار متر مربع زمين از پلاك ۳ فرعي از ۱۱۷ اصلي قريه چشمه مفيد با اين توضيح كه خوانده تعهد كرده زمين را بدون دريافت وجهي مصالحه نمايد پس از ؟ شوراي دولتي و تحمل مخارج موافقت اصولي براي نصب يك دستگاه باسكول اخذ خوانده از انتقال زمين خودداري مي كند تقاضاي صدور حكم وفق خواسته را نموده است دادگاه صرف نظر از اين كه انتقال سه هزار متر مربع در داخل يك پلاك متفرع بر تفكيك آن از پلاك مزبور است و بدون مشخص شدن حدود اربعه و تعيين سه هزار متر مربع به عنوان عين معين و تجزيه آن از سهم مشاع مقدور نمي باشد چون با توجه پاسخ استعلام ثبتي زمين مزبور متعلق به فرزندان خوانده مي باشد و آن ها شخصيتي جداي از خواهان دارند به فرض آن كه فرزندان خوانده به نام هاي محمدوحيد و محمدفريد پس از بلوغ معامله را تنفيذ كنند باقي تحت ولايت خوانده باشند بنا علي هذا دادگاه دعوي را متوجه خوانده ندانسته مستنداً به بند ۲ ماده ۱۹۸ قانون آئين دادرسي مدني قرار رد صادر و اعلام مي نمايد.
بر اثر تجديد نظر خواهي شعبه سوم تجديد نظر كرمانشاه طي دادنامه شماره ۶۹۵-۲۵-۷-۷۸ چنين راي داده است (تجديد نظر خواهي آقايان كامران و نور علي شهرت هر دو رشيدي به دادنامه ۶۲۷- ۲۲-۵-۷۸شعبه بيست و سوم دادگاه عمومي كرمانشاه وارد نيست زيرا خواسته بدوي پانزده هزار تومان مقوم شده در نتيجه دادنامه تجديد نظر خواسته مستنداً به عموم مخالفتش ششم از بند الف ماده ۱۹ قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب قطعي و غير قابل تجديد نظر خواهي است فلذا دادگاه بنا به مراتب فوق قرار رد تجديد نظر خواهي نام بردگان صادر و اعلام مي نمايد.
در ذيل دادنامه هيئت شعبه سوم تجديد نظر استان كرمانشاه چنين نوشته اند.
بسمه تعالي
( نظر به اين كه بهاي خواسته يكصدو پنجاه هزار تومان اعلام گرديده بنابراين دادنامه شماره فوق كه از اين شعبه صادر شده مبتني بر اشتباه مي باشد دفتر پرونده كسر…… به ديوان عالي محترم كشور ارسال شود) پرونده به ديوان عالي كشور و اصل و به شعبه ۲۴ ارجاع و مورد بررسي قرار مي گيرد.
هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل ترديد پس از قرائت گزارش آقاي مجيد محسن زاده عضو مميز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنين چنين راي مي دهد.
بسمه تعالي
با توجه به بهاء خواسته و ميزان هزينه دادرسي كه از طرف خواهان بدوي پرداخت گرديده وقوع اشتباه در راي شماره ۶۹۵-۲۵-۷-۵۸شعبه سوم دادگاه تجديد نظر استان كرمانشاه محرز به نظر مي رسد در اعمال بند يك ماده ۱۸ قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب راي مذكور نقض مي گردد و رسيدگي به شعبه ديگر دادگاه تجديد نظر استان كرمانشاه ارجاع مي شود.
رئيس شعبه ۲۴ ديوان كشور ميرفصيحي
مستشار ديوان كشور محسن زاده

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *