غیر مالی بودن دعوی

دعوي ابطال پروانه حفر چاه و دعوي الزام موجر به انجام تعميرات كلي و اساسي ، غير مالي است.

نظريه شماره : ۴۲۰/۲۴۷/۱/۶۲

غیر مالی بودن دعوی :

سئوال ۱- تقاضاي ابطال پروانه چاه آب كه از طرف اداره آبياري صادر گرديده است از دعاوءي مالي است يا غير مالي و آيا دادخواست بايد بطرفيت صاحب پروانه تقديم گردد يا بطرفيت صاحب پروانه و اداره آبياري هر دو ؟

۲- درخواست الزام موجر به انجام تعميرات كلي دعوي مالي است يا غير مالي ؟

غیر مالی بودن دعوی :

نظر مشورتي اداره حقوقي بشرح زير است :

۱- دعوي ابطال حفر چاه آب غير مالي محسوبست و دعوي بايستي بطرفيت مالك چاه و اداره آبياري اقامه گردد.
۲- دعوي الزام موجر به انجام تعميرات كلي و اساسي نيز غير مالي است .
مرجع : مجموعه نظرهاي مشورتي اداره حقوقي دادگستري جمهوري اسلامي ايران در مسائل مدني ازسال ۱۳۵۸ به بعد.
تهيه و تنظيم غلامرضا شهري، امير حسين آبادي.
ناشر : روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران.