به لحاظ غير قانوني بودن جريان ثبت ملك اثري بر آن مترتب نيست

  تاريخ : ۷/۱۲/۷۲ شماره راي : ۶۵۱/۲۱
مرجع رسيدگي : شعبه ۲۱ ديوانعالي كشور

گزارش جريان پرونده

آقايان يداله وابوالفضل وبانوان بتول وربابه فرزندان حسين بطرفيت عموي خود آقاي حاجي حسن دادخواستي بخواسته ابطال سند مالكيت پلاك ۲۶۶۳ واقع در آذرشهر بنام وي ثبت گرديده كه پس از فوت نامبرده ملك در اختيار خوانده كه عموي آنهااست قرار داشته ودر آن كشاورزي مي نموده تا اينكه در سال ۱۳۶۱ با توسل بشهادت غير واقعي چند تن از نزديكان خويش ملك را بنام خود به ثبت رسانده وسند مالكيت دريافت نموده است كه با توجه به مفاد فوق درخواست رسيدگي وصدور حكم بشرح خواسته را دارند پرونده در شعبه ۶ دادگاه حقوقي يك تبريز مورد رسيدگي واقع آقاي اسماعيل بوكالت از خوانده در دادرسي وارد واظهار داشته طبق سندعادي مورخ ۱۹ جمادي الاول ۱۳۵۵ قمري مرحوم حسين مورث خواهانها ومحمد علي سهم مورثي خود را از پلاك ادعايي در ۵۱ سال قبل به صورت قطعي بموكل فروخته وبا تسليم مبيع ثمن را دريافت نموده اند وموكل از آن تاريخ در اين ملك تصرف مالكانه داشته وبر اساس تصرفات مالكانه باداره ثبت اسناد مراجعه وملك را بنام خود ثبت نموده وسند دريافت نموده است كه با اين ترتيب واولا" مورث خواهانها سهم خود را در پلاك مورددعوي واگذار ثانيا" ملك مورد دعوي جريان ثبتي خود را طي وبا انجام تشريفات قانوني بنام موكل در دفتر املاك ثبت گرديده ومورد مشمول قانون ثبت مي باشد وبالاخره مورث خواهان ها در سال ۱۳۲۲ فوت نموده چنانچه خواهانها حقي در پلاك مزبور براي خود قائل بوده آن را جزء ماترك قلمداد وباداره دارايي اعلام مي نمودند وحسب مندرجات دفتر اظهار نامه ثبتي كه در ۲۹/۵/۳۱ تنظيم شده در تهران نام مالك اسم حسين آقا ولد بيوك آقا ومحمد علي قيد واظهار نامه موكل تسليم شده كه اين مراتب نشانگر اين مي باشد كه ملك بطور موروثي از مرحوم بيوك آقا به فرزندش يعني حسين موروث خواهانها ومحمدعلي وحسن رسيده است ودر سند مالكيت بپلاك ۲۸۳۷ كه در جنوب پلاك ۲۶۶۳ واقع است ودرسال ۱۳۱۴ سند صادر شده حد شمالي را بپلاك ۲۶۶۳ ورثه مرحوم بيوك آقا محدود نموده است كه بنا به جهات مذكور رد دعوي مورد تقاضا است خواهانها در جلسه دادرسي سند عادي مورد استناد وكيل خوانده را فاقد اصالت ومجهول اعلام نموده اند كه دادگاه مراتب را بوكيل خوانده اعلام ومشاراليه سند عادي مزبور را جهت رسيدگي به اصالت آن با بقاء در استفاده از آن بدادگاه تسليم كه خواهانها جهت رسيدگي بادعاي جعليت واساس تطبيق امضاء مسلم الصدور مورث خويش را در ذيل سند مربوطه بپلاك ثبتي ۳۴۸۱ اداره ثبت آذر شهر معرفي مي نمايد نامه واصله از اداره ثبت اسناد بشماره ۱۰۷۷۲- ۱۲/۱۲/۶۵ كه بپيوست آن فتوكپي صورتجلسه تحقيقات محل ارسال گرديده حكايت بر اين مي نمايد كه حسب دفتر توزيع اظهار نامه پلاك ۲۲۶۳ واقع در آذر شهر بخش ۱۲ تبريز بنام حسين آقا ولد حاجي بيوك آقا ومحمد علي به عنوان باغ روهخوارقان معرفي گرديده وطبق صورتمجلس تحقيقات محلي احراز تصرف در ۳/۳/۶۱ از طرف آقاي حسين تقاضاي ثبت گرديده ودر پرونده ثبتي هيچگونه سند انتقالي مشاهده نمي شود وسند مالكيت بنام متقاضي ذيل شماره ۱۷۹۶۶ صادر وتسليم شده است دادگاه قرار رسيدگي بصحت اصالت مستند ابزاري وكيل خوانده را صادر واز دوتن از كارشناسان خط جهت تطبيق امضاء اعلام نظريه دعوت كه كارشناسان در جلسه مورخ ۱۷/۵/۶۶ پس از تطبيق امضاي ذيل سند عادي مورد ادعاي جعل با امضاي ذيل سند مالكيت بپلاك ۳۴۸۴ وسند شماره ۱۹۹۳۲ – 10/2/1327 متفقا" اعلام نظر مي نمايند كه امضاء منتسب بمورث خواهانها در ذيل ورقه عادي مستند وكيل خوانده با امضاء مسلم الصدور انطباقي ندارد كه نظريه مزبور ومورد اعتراض وكيل واقع در همين خلال آقاي سعيد بوكالت ازخواهانها در دادسراي وارد وبپرونده كيفري مطروحه بين طرفين در همين رابطه استناد دادگاه بلحاظ اعتراض وكيل خوانده بر نظريه كارشناسان از دو نفر كارشناس خط ديگر جلب نظر كه نظريه دوكارشناس اخير نيز بر عدم احراز اصالت امضاي ذيل ورقه عادي مورد اشاره دلالت مي نمايد دادگاه دردادنامه شماره ۵۳- ۱۰/۳/۶۷ بر اساس نظريه كارشناسان خط كه اصالت سند عادي مدركيه مورد استناد وكيل خوانده راتاييد ننموده ومندرجات دفتر اظهار نامه وصورتمجلس تحقيقات محلي ارائه شده از طرف اداره ثبت آذر شهر در احراز تصرف خوانده كه در آن بسند عادي مورد ادعا اشاره نشده دعوي خواهانها را ثابت تشخيص وحكم بر بطلان سند مالكيت پلاك مورد دعوي صادر كه اين حكم ازجانب وكيل خوانده مورد تجديد نظر خواهي قرار گرفته وپرونده در شعبه ۲۱ ديوانعالي كشور مورد رسيدگي واقع وطي دادنامه شماره ۶۰/۲۱ – 126/68 دادنامه تجديد نظر خواسته را بجهات ذيل نقض وجهت رسيدگي واظهار نظر بشعبه ديگر حقوقي يك تبريز ارجاع وموارد نقص عبارتند از اينكه خواهانها باستناد يك برگ استشهاديه كل پلاك را متعلق بمورث خود دانسته اند و وكيل آنها بپرونده كيفري كلاسه ۶۶/۶۰۳ اسناد در حاليكه وكيل خوانده اظهار داشته پلاك مورد بحث ملك موروثي پدر خواهانها وشخص خوانده وبرادر ديگر وي محمد علي بوده كه خوانده سهم دو برادر را خريده است ودر دفتر ثبت اظهار نامه نيز پلاك كاملا" مشخص نيست كه كلا" متعلق بمورث آنها بوده يا اينكه بين سه فرزند بيوك مشترك بوده است كه اقتضاء دارد با تحقيق از شهود ومطلعين قضيه ودر صورت لزوم معاينه وتحقيق محلي وملاحظه سوابق پرونده كيفري استنادي وعند الاقتضا ء پرسش راجع به متراژ زمين مورد ادعا ومقايسه آن با واحد سنجش محلي در صورت مالكيت انحصاري مورث خواهانها بابطال كل سند والا بميزان سهم اقدام نمايند كه پرونده در شعبه سوم دادگاه حقوقي يك تبريز مورد رسيدگي واقع دادگاه پرونده ثبتي پلاك مورد دعوي ( ۲۶۶۳ ) وپلاك ۲۷۳۷ را مطالبه وخواهانها جهت اخذ توضيح در خصوص مساحت ملك واينكه چه مقدار آن متعلق با نان است دعوت از وكلاي طرفين نيز دعوت خواهانها اظهار نموده اند از ملك مورد دعوي يك سوم پلاك ۲۶۶۳ متعلق بمورث مابوده وپس از نظر ثبتي كل پلاك متعلق بمورث مي باشد ودر مورد ميزان مساحت اطلاعي نداريم چون پلاك متعلق به سه نفر بوده يكي حسين وديگر محمد آقا وسومي حسن وكيل خوانده اعلام نموده كه پلاك به نام سه برادر بوده كه مورث وخواهانها وبرادر ديگر خوانده بنام محمد علي سهم خودرا به موجب سند عادي بخوانده فروخته اند دادگاه مندرجات پرونده ثبتي بپلاكهاي مزبور رامنعكس وخلاصه پرونده كيفري كلاسه ۶۶/۶۰۳ دادگاه حقوقي ۲ مستقل آذرشهر كه در آن خواهانها بوكالت سعيد … عليه آقاي حسن بعنوان جعل سند عادي مورخ ۱۹ جمادي الاول ۱۳۵۵ قمري واستفاده ازسند مجهول وكلاهبرداري شكايت نموده ومتهم مدعي موروثي بودن ملك مورد دعوي گرديده ودادگاه حقوقي ۲ مستقل آذر شهر تا حصول نتيجه پرونده حقوقي اقدام ديگري به عمل نياورده است منعكس ودادگاه قرار معاينه وتحقيق محل نظر كارشناس جهت تعيين مقدار مساحت ششدانگ پلاك مورد دعوي وتطبيق خود آن با املاك مجاور بالاخص پلاك ۲۷۳۷ واحراز اين قضيه كه پلاك كلا" متعلق به مورث خواهانها بوده يا بين سه فرزند مرحوم بيوك آقا مشترك بوده است صادر وبه نيابت قضايي جهت اجراي قرار بدادگاه حقوقي ۲ مستقل آذر شهر داده كه دادگاه مستقل مذكور قرار را اجرا وكارشناس نيز نظريه خود را در اينكه مساحت پلاك ۶۹۵۳ متر مربع است با ترسيم كروكي محل تسليم دادگاه پس از اعاده پرونده از مرجع نيابت وتشكيل جلسات دادرسي لازم كه در آنها كرارا" وكيل خوانده در خواست كارشناسي ديگر در خصوص سند مدركيه در تطبيق با امضاء مسلم الصدور حسين در ذيل اسناد ديگر رانموده بالاخره با اعلام ختم رسيدگي بشرح دادنامه شماره ۲۶۸- ۱/۱۲/۷۱ با توجه به سوابق پرونده ثبتي ملك مورد دعوي وپلاك مجاور جنوبي آن بشماره ۲۷۳۷ كه خلاصه آنها در پرونده منعكس گرديده وملاحظه مندرجات پرونده كيفري شماره ۶۶/۶۰۶ دادگاه حقوقي ۲ مستقل آذر شهر كه خلاصه آن در پرونده درج شده ومفاد دفتر توزيع اظهارنامه كه در آن پلاك بنام مورث خواهانها محمدعلي معرفي شده ومندرجات صورتمجلس تحقيق محل در احراز تصرف مالكيت رقبه مورد دعوي كه در آن هيچ سند انتقالي ابراز وارائه نشده ومبايعه نامه عادي مورخ ۱۹ جمادي الاول ۱۳۵۵ قمري مورد استندا وكيل خوانده كه نسبت بان اعلام جعل گرديده وبموجب نظر چهارنفر كارشناس متخصص در امر خط اصالت امضاء مورث خواهانها در تطبيق با امضاء مسلم الصدورتاييد نگرديده وبا استناد بر وحدت رويه شماره ۱۸۸- ۳/۲/۱۳۳۶ هيئت عمومي ديوانعالي كشور قانون ثبت ناظر با ملاكي است كه مطابق قانون در دفتر املاك به ثبت رسيده وهمچنين انتقالي كه موافق قانون انجام يافته باشد ودر مانحن فيه بلحاظ غير قانوني بودن جريان ثبت ملك اثري مترقب نيست ودر نظريه كارشناس املاك حدود ملك با مجاورين مطابق ومساحت ۶۹۳۵ متر مربع اعلام خواهانها را ثابت تشخيص وحكم بر ابطال سند مالكيت صادره در مورد پلاك مورد دعوي بميزان ثلث (دو دانگ مشاع از ششدانگ )صادر كه وكيل خوانده از اين دادنامه تجديد نظر خواهي تبادل لوايح انجام پرونده باين شعبه ارجاع شده مفاد لوايح طرفين در مشاوره بررسي خواهد شد.

هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس از قرائت گزارش آقاي … عضو مميز واوراق پرونده ولوايح طرفين ودادنامه شماره ۲۶۸- ۷۱ فرجامخواسته مشاوره نموده چنين راي مي دهند .

ايرادات واعتراضات تجديد نظر خواه عمدتا" در ماهيت دعوي وتكرار مطالبي است كه دردادگاه عنوان نموده ومستدلا" مردود اعلام گرديده است لذا دادنامه تجديد نظر خواسته با توجه بمستندات ومباني مذكور در آن وعدم ايراد واعتراض موثري نسبت به آن وعدم اشكال موثري از لحاظ رعايت اصول ومقررات دادرسي ابرام مي گردد .

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *