باملاحظه ملاك ومستنبط ازقانون ثبت اسنادمحقق است كه غرض قانونگذار مصونيت ملك ثبت شده وسدابواب دعوي براي متقاضي ثبت وايادي تاليه آن بوده است

راي ديوان عالي كشور
باملاحظه ملاك ومستنبط ازقانون ثبت اسنادمحقق است كه غرض قانونگذارمصونيت ملك ثبت شده وسدابواب دعوي براي متقاضي ثبت و ايادي تاليه آن بوده است بنابراين اگردعواي مدعي اين باشد(كه مدعي عليه مدتي رقبه راغصباً تصرف كرده وبعداً به متقاضي ثبت انتقال داده وازلحاظ منع قانوني طرح دعوي برمتقاضي ازحيث عين وقيمت سبب تلف حكمي عين گرديده است )چون بافرض تحقق مراتب ادعائيه ضمان مدعي عليه قبلامحقق وذمه اوبه موجب مواد۳۱۱و۳۱۷و۳۲۳قانون مدني مشغول ومسئول ردعين يا قيمت درصورت تلف بوده ونظربه اين كه مراجعه به متصرف غاصب اولي به هيچ وجه تماس و اصطكاكي باحقوق متقاضي ثبت نداشته وماده ۲۴قانون ثبت ظهوري درسقوط حق مذكورنداردوقدرمتيقن ازمفادآن همان عدم استماع دعوي بطرفيت تقاضا- كننده ثبت وقائم مقام اواست بنابراين مطلق دانستن ماده ۲۴قانون ثبت و شمول آن به كليه مواردي كه دعوي به طرفيت غيرمتقاضي ثبت اقامه شود)صحيح نيست واين نظريه درمواردي كه ازاقامه دعوي به طرفيت غيرمتقاضي به هيچوجه تزلزلي درسندمالكيت راه نيابد و تقاضاكننده ثبت وقائم مقام اومتضرر نباشددرست نخواهدبود.
حكم شماره ۱۱۹۸-۱۶-۵-۲۸شعبه ۱

مرجع :
مجموعه رويه قضائي (قسمت حقوقي )
ازسال ۱۳۱۱ تاسال ۱۳۳۰
تاليف : احمدمتين
اسفندماه ۱۳۳۰

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *