در صورتي كه بين مالكين ملك مشاع محجور يا غائب باشد تقسيم ملك به توسط نمايندگان آن ها در دادگاه به عمل مي آيد

تاريخ رسيدگي : ۱۱-۱۲-۷۲شماره دادنامه : ۳-۷۸۱مرجع رسيدگي : شعبه سوم ديوان عالي كشور
خلاصه جريان پرونده :
در تاريخ ۲۴-۹-۷۲آقاي علي … فرزند محمد ابراهيم مقيم اصفهان دادخواستي به طرفيت آقاي حسين … فرزند علي و پنج نفر ديگر ساكنان اصفهان به خواسته تقاضاي افراز پلاك ثبتي شماره ۳۷-۴۷۹۸ بخش ۵ اصفهان تسليم و با استناد به فتوكپي و مصدق سند مالكيت و نامه شماره ۱۰۴۳۹-۲ ـ ۱۲-۶-۶۸ناحيه ۲ ثبت اصفهان در توضيح دعوي به خلاصه اعلام داشته اين جانب مالك سه دانگ از شش دانگ پلاك ثبتي شماره ۳۷-۴۷۹۸ بخش ۵ ثبت اصفهان مي باشم و سه دانگ مشاع ديگر متعلق به خواندگان است نظر به اين كه استفاده مشاعي براي اين جانب مشكل و گرفتاري نموده از اداره ثبت اسناد و املاك اصفهان درخواست افراز كردم طبق نامه پيوست اين جانب را به تقديم دادخواست به مراجع قضائي هدايت كردند لذا به تقديم دادخواست مبادرت تقاضا دارم با جلب نظر كارشناس و ملاحظه پرونده ثبتي اقدام فرمائيد .
ضمناً آقاي علي … از خواندگان به برادرش حسن … وكالت نامه شماره ۲۳۶۲۹ ـ ۲۵-۷-۱۳۵۵دفتر خانه ۹۵ اصفهان را داده است در صورت نياز از دفترخانه استعلام فرمائيد رسيدگي به موضوع به شعبه هفتم دادگاه حقوقي دو اصفهان ارجاع و پرونده به كلاسه ۷۲-۱۳۱۵ ثبت و در تاريخ ۳-۱۱-۷۲در وقت فوق العاده خواهان در دادگاه حاضر شده و با تسليم نامه شماره ۱۶۷۳۶-۲ ۷-۷-۷۲رئيس اداره ناحيه دو ثبت اصفهان  شكوائيه خواهان به عنوان دادستان كل كشور كه ضميمه نامه رئيس اداره امور قضائي دادستاني كل به دادگاه ارسال گرديده اظهار داشته اين جانب دادخواستي به طرفيت تمام مالكين ملك مشاع به اداره ثبت اصفهان تقديم نمودم ليكن اداره ثبت بدون توجه به اين كه تمامي وراث حي و حاضرند اعلام نموده كه يكي از مالكين غائب مفقودالاثر مي باشد ظاهراً چون يكي از مالكين تغيير نشاني داده بوده و شناخته نشده است او را به عنوان مفقود الاثر قلمداد كرده اند و در هر صورت از افراز پلاك امتناع كرده مرا به دادگاه دلالت كرده اند افراز ملك مرقوم را تقاضا دارم .
دادگاه ختم رسيدگي اعلام و به شرح راي شماره ۱۳۶۶ ـ ۳-۱۱-۷۲به استناد قانون افراز و فروش املاك مشاع مصوب سال ۵۷ و اينكه از تاريخ لازم الاجراء شدن قانون مزبور دادگاه ممنوع از رسيدگي بر دعاوي امثال مورد مي باشد .
به اعتبار صلاحيت و شايستگي اداره ثبت اسناد و املاك مربوطه ( واحد ثبتي محل ) قرار عدم صلاحيت صادر نموده و دستور داده در اجراي ماده ۱۶ قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري پرونده به ديوان عالي كشور ارسال گردد . پرونده از طريق دفتر دادگاه به اداره دفتر ديوان عالي كشور و اصل به كلاسه ۶/۷۷۷۶ ثبت و به اين شعبه ارجاع شده است .
(راي)
قرار عدم صلاحيت ذاتي شماره ۱۳۶۶ ـ ۳-۱۱-۷۲صادره از شعبه ۷ دادگاه حقوقي دو شهرستان اصفهاني در وضع فعلي پرونده صحيح نيست و موقعيت تاييد ندارد زيرا مطابق ماده ۳۲۶ قانون امور حسبي مقررات قانون مدني راجع به تقسيم در مورد تقسيم تركه جاري است و نيز مقررات راجع به تقسيم كه در اين قانون مذكور است در موردتقسيم ساير اموال جاري خواهد بود و به موجب ماده ۳۱۳ قانون امور حسبي ناظر به ماده ۳۲۶ همين قانون و راي وحدت رويه رديف ۲۹-۵۹ مورخ ۱۵-۱-۶۰هيئت عمومي ديوان عالي كشور در صورتي كه بين مالكين ملك مشاع محجور يا غائب باشد تقسيم ملك به توسط نمايندگان آن ها در دادگاه به عمل مي آيد و در مورد مطروحه حسب مندرجات نامه شماره ۱۰۴۳۹-۲ ـ ۱۳-۶-۶۸رئيس ناحيه دو ثبت اصفهان كه فتوكپي ومصدق آن ضميمه دادخواست تقديم گرديده آقاي علي … احد از مالكين ملك مشاع
خوانده رديف اول دادخواست غائب مفقود الاثر مي باشد و با عنايت به اين كه اعلام مزبور از ناحيه مرجع رسمي صورت گرفته و مندرجات نامه شماره ۱۶۷۳۶-۲ ـ ۷-۷-۷۲اداره ثبت منافاتي با آن ندارد و اظهارات خواهان هم نمي تواند رافع اثر اين اعلام باشد لذا اقتضاء داشته دادگاه با تعيين وقت و ارسال ثاني دادخواست و ضمائم جهت ابلاغ به خواندگان طرفين را جهت رسيدگي دعوت و بر تقديري كه با رسيدگي هاي لازم احراز گرديد در بين مالكين ملك مشاع محجور يا غائب وجود ندارد
آن گاه به صدور قرار عدم صلاحيت وفق ماده اول قانون افراز و فروش املاك مشاع به اعتبار شايستگي و صلاحيت واحد ثبتي محل اقدام مي نمود بنا به مراتب قرار عدم صلاحيت صادره در وضع حاضر پرونده در خور تاييد نيست و در اجراي ماده ۱۶ قانون اصلاح پاره اي قوانين دادگستري پرونده جهت اقدام مقتضي و عندالاقتضاء رسيدگي و با صدور قرار شايسته به شعبه هفتم دادگاه حقوقي دو اصفهان اعاده مي شود .
مرجع :
كتاب صلاحيت و احكام راجع به آن – به اهتمام يدا.. بازگير – چاپ اول – چاپ گيتي – ۸۰ – انتشارات فردوسي

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *