طرح تملک شهرداری

عملکرد در خصوص املاکی که در طرح تملک شهرداری قرار میگیرند.

شهرداران محترم مناطق يک الي بيست و ۲۲

مديران محترم ادارات کل شهر سازي معماري

با سلام
نظر به اينکه در خصوص املاکي که در طرح تملک شهرداري قرار مي گيرند عملکردهاي مختلفي ديده مي شود.
لذا مجددا” تاکيد مي گردد که ارزش ريالي املاکي که در طرح قرار گرفته بايد در بودجه مصوب هر واحد پادار و ارزش آن بخش از ملک که در طرح گرفته بعنوان هزينه تلقي و ارزش امتياز واگذاري در باقيمانده ملک براساس مصوبه ۱۶۰/۵۲۹۵ مورخ ۱۳۷۸/۰۸/۰۴ شوراي اسلامي تهران تقويم و بحساب درآمدهاي شهرداري منظور گردد.