عزل و نصب معاونین شهرسازی

عزل و نصب معاونین شهرسازی و معماری مناطق.

باتوجه به ضرورت هماهنگي و ارتباط همه جانبه حوزه معاونت شهرسازي و معماري با معاونت‌هاي شهرسازي و معماري مناطق، به استناد بخشنامه شماره ۸۴۳۰/۸۴۹۱۸۸۱ مورخ ۱۳۸۲/۰۸/۱۲ معاونت محترم مالي و اداري که مفاد آن به «تاييد شهردار محترم تهران» نيز رسيده است.

اين معاونت طي بخشنامه شماره ۸۰/۸۵/۳۰۶۰۷ مورخ ۱۳۸۵/۰۸/۱۳ (تصوير پيوست) مراتب و ضرورت هماهنگي در عزل و نصب مديران ارشد معاونت‌هاي شهرسازي و معماري را به شهرداران محترم مناطق ابلاغ نموده است.

بر همين اساس «معاونت محترم امور مناطق» طي بخشنامه شماره ۸۵۵۰/۸۵۸۶۰۳۷ مورخ ۱۳۸۵/۰۸/۲۷ (تصوير پيوست)، ضمن تاکيد مجدد به موضوع، اخذ تاييديه اين معاونت را قبل از هرگونه عزل و نصب معاونين شهرسازي و معماري مناطق مورد تاکيد قرار داده‌اند.
لذا با توجه به فرايند طي شده که تائيد و تاکيد «شهردار محترم تهران»، «معاونت محترم امور مناطق» و «معاونت شهرسازي و معماري» را به همراه دارد، ضروريست کليه مديران محترم اين حوزه ضمن آگاهي از موضوع، در جلسات و در هرگونه ارتباط با مناطق، با مدنظر قراردادن اين موضوع، هماهنگي و همکاري لازم را معمول فرمايند و به نحو مقتضي ضرورت رعايت بخشنامه‌هاي فوق را مورد تاکيد قرار دهند.
جليل حبيب اللهيان