مطابق ق .ث سندي كه مطابق مواد فوق بايد به ثبت برسد وبه ثبت نرسيده در هيچ يك از ادارات ومحاكم پذيرفته نخواهد شد
تاريخ رسيدگي : ۳۰/۹/۷۱ شماره دادنامه : ۶۲۶/۳
مرجع رسيدگي : شعبه سوم ديوانعالي كشور

خلاصه جريان پرونده :
در تاريخ ۱۴/۱۲/۶۴ آقاي سيد كريم مدير عامل شركت ۰۰۰ دادخواستي بطرفيت اداره كل زمين شهري استان چهار محال بختياري بدادگاه عمومي آن سامان تسليم وتوضيح داده شركت در تاريخ ۴/۴/۵۳ قطعه زمين پلاك ۱۴/۲ از پلاك ۲ اصلي بخش ده اصفهان را بمساحت تقريبي ۶۹۰۰ مترمربع از مالكين ومتصرفين آن بموجب سندعادي خريداري نموده وتاكنون آنرا در تصرف مالكانه دارد واز تاريخ خريد در آن مبادرت به غرس اشجار وكشت وكار نموده ودر سال ۵۵ هنگام تحديد حدود قريه دهكلرد چون ملك مستثني ومحصور بوده بآن پلاك ۱۴/۲ داده شده ودر تاريخ ۳/۱۲/۵۶ تقاضاي ثبت آنرا نموده كه پيگيري نشده در سال ۶۲ جهت ادامه عمليات ثبتي مراجعه شدكه معلوم گرديد اداره زمين شهري با انتشار آگهي تملك بصورت نامنظم وبدون قيد مشخصات ومحدود ملك زمين را بخود منتقل نموده حال آنكه زمين قبل از تصويب قانون زمين شهري در تصرف شركت بوده ودر دادنامه شماره ۶۶۸-۲۱/۸/۶۳ دادگاه عمومي شهر كرد نيز مالكيت شركت بر زمين تاييد شده حتي نماينده زمين شهري وجود آثار تصرف در زمين را تاييدكرده ودر سال ۶۱ نيز حكم به رفع مزاحمت شهرداري از زمين بنفع شركت صادر گرديده بنا بمراتب وبا توجه باينكه اداره زمين شهري فقط به منظور تامين نيازهاي عمومي مي توانداراضي مالكين را تملك نمايد واين نيازها مي بايد بدوا" از اراضي دولتي يا ملي شده بر طرف شود كه چنين تشريفاتي ملحوظ ومردمي نبوده وشوراي نگهبان نيز به شرح نظريه مورخ ۱۴۹۳- ۵/۱۱/۶۲ واگذاري اشخاص را به فاقدين مسكن خارج ازشمول نياز مندرج در قانون اراضي شهري دانسته بنا بمراتب بلحاظ اينكه كليه اقدامات اداره خوانده مغاير قانون بوده تقاضاي صدور حكم بر ابطال سند انتقال شماره ۳۲۲۱۲-۱۵/۱۰/۶۲ دفتر خانه ۵۵ شهركرد را دارد .
خواهان دادنامه شماره ۱۰۰- ۱۰/۴/۶۵ شعبه پنجم ديوانعدالت اداري كه بموجب آن حكم بر ابطال اقدامات اداره زمين شهري در مورد زمين متنازع فيه صادر وفتوكپي دادنامه را بعنوان شماره ۱۲/۶۶۸ شعبه اول دادگاه عمومي شهر كرد ومكاتبات معموله با سازمانها ودواير دولتي را بعنوان مستندات خويش ضميمه كرده است پرونده به كلاسه ۶۵/۱۰ به ثبت رسيده نماينده اداره خوانده در پاسخ بدعوي اظهار داشته : خواهان پلاك مورد دعوي راجزء مستثنيات قريه دهكردذكر كرده واقراردارد كه مالك نداشته نتيجتا" خريدار زمين از ديگري به استناد سندمورخ ۴/۴/۵۳ كذب است و تقاضاي استماع شهادت شهود وتحقيق از فروشندگان زمين رادارد مضافا" بر اينكه سند مذكور طبق قانون ثبت اعتبار ندارد . حكم ديوان عدالت اداري نيز قطعي نبوده ونسبت به آن در خواست تجديد نظر شده ونمي تواند مانع اجراي حكم دادگاه عمومي مبني بر خلع يد خوانده از زمين مورد دعوي باشد شركت خواهان تقاضاي ثبت نموده واداره ثبت در سال ۶۰ ملك را مجهول المالك معرفي كرده وبا عدم پي گيري تشريفات ثبتي خواهان خود را مالك نمي دانسته والاطرف اين چند سال اقدام به ثبت ملك مي نمود وتقاضاي رد دعوي را دارد . اداره خوانده متعاقبا" راي شماره ۱۷۷-۶/۴/۶۹ هيات تجديدنظر ديوان عدالت اداري را كه شرح آن راي شعبه پنجم ديوان باستناد ماده واحده مصوبه مجمع تشخيص مورخه ۱۶/۱/۶۷ نقض شده است به دادگاه تقديم داشته .دادگاهها با استماع توضيحات ومدافعات مشروح طرفين در تاريخ ۲۳/۷/۷۰ نظر مشاور راكسب وبا توجه به اينكه رقبه مورد نزاع دراجراي طرح تملك موضوع قانون اراضي شهري وتبصره آن مصوب سال ۱۳۶۰ تملك گرديده است وراي وحدت رويه شماره ۵۴۴- ۳۰/۱۱/۶۹ هيات عمومي ديوانعالي كشور نيز رسيدگي بدعوي ابطال سند مالكيت وانتقال ملك بدولت را كه در اجراي ماده مرقوم صادر شده موكول به ابطال اقدامات زمين شهري از سوي ديوان عدالت اداره دانسته لذا بصدور حكم بررد دعوي اظهارنظر مي نمايد .نظريه ابرازي در مهلت قانوني مورد اعتراض شركت خواهان قرار گرفته وپرونده باين شعبه ارسال شده لايحه اعتراضيه هنگام شورقرائت خواهد شد .
هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس از قرائت گزارش آقاي ۰۰۰ عضو مميز واوراق پرونده مشاوره نموده چنين راي مي دهد :
راي
باعنايت بخواسته دعوي ومحتويات پرونده وبويژه باتوجه به راي شماره ۱۷۷- ۶/۴/۶۹ هيئت تجديد نظر ديوان عدالت اداري ومقررات ماده واحده قانون تفسيرقانون اراضي شهري مصوب ۵/۱۱/۶۵ مجلس شوراي اسلامي كه در تاريخ ۱۶/۱/۶۷ بتاييد مجمع تشخيص مصلحت نظام اسلامي رسيده است وبا لحاظ راي وحدت رويه شماره ۵۴۴-۳۰/۱۱/۶۹ هيئت عمومي ديوانعالي كشور نظر به مورخ ۲۲/۷/۷۰ دادگاه حقوقي يك شهركرد مبني بر رد دعوي خواهان صحيح وبلااشكال تشخيص وتاييد مي شود ودر اجراي قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك دو پرونده بمنظور انشا ء راي بدادگاه مرقوم ارسال مي گردد.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *