عدم ارائه دلیل مالکیت

بدون ايراد مستاجر نيازي به ارائه دليل مالكيت از طرف موجر نيست.

نظريه مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري

۳۰۰ شماره ۹۸ هفته دادگستري صفحه ۵

عدم ارائه دلیل مالکیت :

در مورد دعوي مالك و مستاجر هرگاه موجر دليل مالكيت خود را نداده باشد بفرض آنكه مستاجر منكر وجود رابطه استيجاري فيمابين نباشد تكليف چيست؟

عدم ارائه دلیل مالکیت :

نظريه كميسيون مشورتي آئين داردسي مدني :

در دعوي فيمابين مالك و مستاجر اعم ازاينكه مدرك دعوي رونوشت اجاره نامه عادي يا رسمي بوده و يا بطور كلي رابطه استيجاري مورد اختلاف نباشد و مستاجر راجع بمالكيت موجر ايرادي ننمايد رسيدگي بدعوي اشكالي نداشته و در چنين موردي اعلام بطلان دعوي خواهان از لحاظ پيوست نبودن دليل مالكيت و يا صدور اخطار رفع نقص براي ضميمه نمودن دليل مالكيت صحيح بنظر نميرسد.
عدم ارائه دلیل مالکیت :
مرجع : مجموعه نظرهاي مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري در زمينه مسائل مدني ضميمه مجله حقوقي وزارت دادگستري.
انتشارات : دفتر تحقيقات و مطالعات وزارت دادگستري
با همكاري : آقايان محمود سلجوقي يداله اميني