عدم لزوم انفساخ اجاره

اگر مستاجر اول منعي در اجاره دادن مورد اجاره به ديگري نداشته باشد فسخ اجاره اول ،مستلزم انفساخ اجاره دوم نخواهد بود.

راي ديوان عالي كشور :

اگر مستاجر اول منعي در اجاره دادن مورد اجاره به ديگري نداشته باشد فسخ اجاره اول مستلزم انفساخ اجاره دوم نخواهد بود .

حكم شماره : ۱۴۴۷-۱۳۲۷/۰۹/۱۴ شعبه ۴

عدم لزوم انفساخ اجاره :
مرجع : مجموعه رويه قضائي (قسمت حقوقي)
از سال : ۱۳۱۱ تا سال ۱۳۳۰
تاليف : احمد متين
اسفند ماه ۱۳۳۰
۸