اعلام اراده براي فسخ قرارداد كافي نيست و به ذي نفع بايد ابلاغ شود و دعوي خريداربه خواسته الزام به تنظيم سند نسبت به ملكي كه تفكيك نشده قابليت رسيدگي ندارد

به تاريخ ۱۷-۳-۷۶پرونده كلاسه ۱۲۰۳۷۴و۷۴-۱۲۰۴ مربوط به دادنامه شماره : ۵۴۶ و ۵۴۷
مرجع رسيدگي شعبه ۱۸۶ دادگاه عمومي تهران
خواهان پرونده كلاسه ۷۴-۱۲۰۴ آقاي محمود … باوكالت آقاي كيومرث رحماني خجسته …
خوانده شركت آپارتمان شاهگلي باوكالت محمدعلي لطفعليان صارمي ..
خواسته پرونده كلاسه ۷۴-۱۲۰۳ شركت آپارتماني شاهگلي باوكالت خانم سوسن شريفات …
خوانده آقاي محمودلقمان … باوكالت آقاي كيومرث رحماني خجسته ..
خواسته فسخ قرارداد
گردشكارخواهان دادخواستي به خواسته فوق به طرفيت خوانده بالا تقديم داشته كه پس ازارجاع به اين شعبه وثبت كلاسه فوق وجري تشريفات قانوني در وقت فوق العاده % مقرردادگاه به تصدي امضاءكننده زير تشكيل است وباتوجه به محتويات پرونده ختم رسيدگي رااعلام وبه شرح زيرصدورراي مي نمايد.
راي دادگاه
درخصوص دعوي شركت آپارتمان شاهگلي تحت پوشش وزارت مسكن وشهرسازي با وكالت خانم سوسن شريفات به خواسته تائيد فسخ قرارداد مورخه ۱۹-۳-۱۳۵۵به طرفيت آقاي محمود لقمان ودعوي تقابل آقاي محمودلقمان باوكالات آقاي كيومرث رحماني خجسته بطرفيت شركت آپارتمان شاهگلي ميلي برابطال كليه اقدامات خوانده درخصوص فسخ و واگذاري آپارتمان والزام خوانده به تحويل وتنظيم سندرسمي قطعه تفكيكي ۸۰۹ ازپلاك ۶۴۶۹ فرعي از ۷۴ اصلي اولاًدرخصوص دعوي تائيد فسخ قرارداد نظربه اين كه مفادقرارداد مورخه ۱۹-۳-۱۳۵۵كه اصالت آن محل تخديش وتخليل نبوده والفاظ معموله درآن مشتمل برعناوين خريدار وفروشنده وپيش بيني ثمن معامله ظهور عقدبيع دارد ونقشه هاي طبقاتي ساختمان كه موقعيت وابعادتقريبي آپارتمان وشماره مقيدكه باعلامت (B)4-16Bواقع درساختمان سعدي قراردادفي الواقع مويداوصاف عيني معينه درقرارداد است وعدم موجوديت آن تاثيري دربي اعتباري قرارداد نداشته زيرا بيع مذكور جنبه تعدي داشته وشركت خوانده مكلف به ساخت آپارتمان وتمليك آن بوده وباوصف ساخت و احداث آپارتمان مورد توافق طرفين عدم تحويل وتمليك آن دلايل ابرازي موقعيت قانوني نداشته لهذا با تحقق عقدبيع في مابين طرفين نظربه اين كه حق فسخ قرارداد مندرج درماده ۱۱آن منوط به صدوراخطاريه كتبي ۳۰ روزبوده وتحويل آپارتمان مستلزم اطلاعيه تحويل كه مشعربر ذكر تاريخ وقت تحويل آپارتمان و اعلام مبلغ باقيمانده بدهي مي باشد بوده قطع نظرازاين كه اظهارنامه ارسالي وسايراخطاريه هابه اقامتگاه قانوني خوانده مندرج درقرارداد ابلاغ نشده ودليلي براستحضار خوانده ازمفاد اطلاعيه توسط خواهان اقامه وابراز نشده اساساً مفاداطلاعيه واخطاريه ها واظهارنامه ارسالي فاقد اوصاف مقرر درماده ۷ قرارداد بوده فلذا بنابراين استدلال به عمل آمده فوق خواهان استحقاق به فسخ قراردادباوصف مذكورنداشته تادرمقام درخواست تنفيذ وتائيد فسخ قراردادبرآيد لهذادعوي مطروحه فسخ بلحاظ عدم احرازادعاغيرثابت تشخيص وحكم بربي حقي خواهان صادر واعلام مي گردد ودرخصوص دعوي تقابل نظربه اين كه درخواست رددعوي باغير ثابت تشخيص دادن دعوي خواهان توسط دادگاه تحصيل حاصل است دادگاه دراين قسمت مواجه باتكليفي نيست زيرانتيجه آن همان رددعويست ودرخصوص سايرخواسته ها نظربه اين كه ابطال اقدامات خوانده درخصوص واگذاري عين مبيعه به ديگري مستلزم تصريح وتنجيز كيفيت اقدامات به عمل آمده وطرف دعوي قراردادن خريدار جديد باذي نفع مي باشد و با وصف پذيرش واگذاري آپارتمان به غيرازسوي خوانده واين كه تامادامي كه پلاك موردترافع منتهي به تفكيك نگرديده واستقلال آپارتمان ازحيث تعيين پلاك فرعي آن كه منفك ازپلاك اصلي است مشخص ومعلوم نگردد دعوي تحويل والزام خوانده به تنظيم سندرسمي انتقال محل قانوني نداشته وفاقدزمينه هاي اجرائي حكم مي باشد لهذا دعوي تقابل دراين قسمت به كيفيت مطروحه قابل استماع نبوده قرار ردآن صادر واعلام مي گردد راي صادره حضوري بوده وظرف ۲۰روزپس ازابلاغ قابل تجديدنظر خواهي درمراجع تجديدنظر استان خواهدبود.
رئيس شعبه ۱۸۶ دادگاه عمومي تهران محدثي
مرجع :
آرشيوكتابخانه اختصاصي صادق غلام نتاج كارآموزقضائي دادگستري
 

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *