در صورتي كه تاخير در پرداخت و تخلف از مندرجات سند رسمي محقق باشد ابطال اجرائيه با مغاذيري كه خواهان بدوي متمسك شده صحيح نمي باشد
شماره دادنامه : ۱۴۳-۲۱ تاريخ رسيدگي : ۲۰-۳-۷۴
مرجع رسيدگي : شعبه ۲۱ ديوان عالي كشور

گزارش جريان پرونده :
آقاي محمد عليه خانم طاهره دادخواستي به خواسته ابطال اجرائيه كلاسه ، س ـ ۵ ـ ۴۱۳۴ دايره پنجم اجراي ثبت تهران و توقيف عمليات اجرائي تسليم و اظهار داشته خوانده همسر اين جانب بوده كه به توافق متاركه و مبلغ چهارده ميليون ريال مهريه نام برده را تا نصف آن به مبلغ ۷۲۰۰۰۰۰ريال نقداً تاديه و بقيه را در اقساط ۳۶ ماهه هر قسط دويست هزار ريال تقسيط و ۱۸ قسط آن را پرداخت و در مورد قسط شهريور ماه به نام برده مراجعه موفق به اخذ رسيد از وي نگرديده ناگريز با چند روز تاخير كه به علت مسافرت وي بوده وجه فوق را به صندوق ثبت توديع نموده و قبض را به دردفترخانه ارائه نمودم نام برده به علت اين كه اين قسط را مي يابد در ۱۸ شهريور دريافت نمايد در ۱۷-۶-۷۳توديع گرديده تقاضاي صدور اجرائيه براي كل طلب نموده كه با توجه به استشهاديه كه تا حال اقساط را پرداخت نمودم و عدم پرداخت اين قسط را مي يابد در ۱۸ شهريور دريافت نمايد در ۲۷-۶-۷۳توديع گرديده تقاضاي صدور اجرائيه براي كل طلب نموده كه با توجه به استشهاديه كه تا حال اقساط را پرداخت نمودم و عدم پرداخت اين قسط در موعد با سوء نيت و مقدمه چيني خوانده بوده به شرح خواسته درخواست رسيدگي و صدور حكم مي نمايم كه پرونده در شعبه ده دادگاه حقوقي يك تهران مورد رسيدگي واقع دادگاه پرونده اجرائي كلاسه س -۵-۴۱۳ دايره پنج اجراي ثبت را مطالبه و صدور قرار توقيف عمليات اجرائي را منوط به توديع مبلغ سه ميليون و شش صد هزار ريال نموده كه خواهان وجه مزبور را توديع و قرار توقيف عمليات اجرائي صادر سپس از طرفين جهت رسيدگي دعوت خوانده اظهار نموده خواهان وجه قبوض اقساطي را كه بابت مهريه اين جانب بوده هميشه با تاخير پرداخت مي نمود كه اين بار بيست روز تاخير پرداخت توديع نموده و بر فرض اين كه عذر و بهانه وي صحت داشته باشد مي توانست پس از يكي دو روز در خلال ده روز پس از موعد قسط وجه آن را توديع نه اين كه پس  از بيست روز اين كار را انجام نمايد و چون حسب صراحت و شرط سند رسمي مقرر گرديده در صورتي كه هر قسط ظرف ده روز پرداخت نگردد تمامي اقساط حال گرديده و به موجب اجرائيه قابل وصول است اظهارات خواهان در قبال مندرجات سند رسمي با توجه به احراز تخلف وي مسموع نيست و در خواست رد دعوي را دارم دادگاه طي دادنامه شماره ۱۴۷ ـ ۲۲-۱-۷۲به اعتبار اين كه حسب پرونده اجرائيه خواهان اقساط تعيين شده را مرتب تاديه نموده و پرداخت قسط شهريور ماه با چند روز تاخير انجام گرديده كه نمي تواند موجب صدور اجرائيه و حال شدن بقيه ديون گردد و چون تضيع حقي از خوانده نشده حكم بر ابطال اجرائيه مذكور صادر كه اين راي در ۲۴-۱۲-۷۲به خوانده ابلاغ و در ۱۵-۱-۷۳تجديد نظر خواهي و تبادل لوايط انجام پرونده به اين شعبه ارجاع گرديده است . با توضيح اين كه وجه توديعي بابت خسارات احتمالي مقداري به خوانده بابات اقساط وي تا تير ماه ۷۳ پرداخت مابقي به خواهان مسترد شده است .
هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس از قرائت گزارش آقاي … عضو مميز و اوراق پرونده دادنامه شماره ۹۴۷ ـ ۲۲-۱-۷۲ فرجام خواسته مشاوره نموده و چنين راي ميدهند.
راي
بر دادنامه تجديد نظر خواسته اشكالات زير وارد مي باشد.
اولا پرونده اجرائي كلاسه س ـ ۵ ـ ۴۱۳۴ دايره پنجم اجرائي ثبت كه مورد مطالعه قرار گرفته مندرجات آن انعكاس پيدا ننموده و به هر صورت در وضعيت فعلي آخرين تاريخ و موعد قسط مربوط نيز مطالبه نشده تا احراز موعد قسط مزبور و تخلف از مفاد سند رسمي نسبت به تاخير در پرداخت از موعد مقرر گردد . ثانياً در صورتي كه تاخير در پرداخت و تخلف از مندرجات سند رسمي شماره ۸۹ محقق باشد ابطال اجرائيه با معاذيري كه خواهان بدوي تمسك شده صحيح نمي باشد كه بنا به مراتب با نقض دادنامه پرونده به شعبه ديگر دادگاه عمومي تهران ارجاع مي گردد .

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *